ประเทศไทยกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ


ในอดีตที่ผ่านมา ช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบธุรกิจไทยสามารถใช้ได้เพียง 2 ช่องทาง คือ จำนำและจำนอง โดยกฎหมายให้จำนำเฉพาะสังหาริมทรัพย์ (ทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้) เท่านั้นและต้องส่งมอบทรัพย์สินที่จำนำให้แก่ผู้รับจำนำ ส่วนการจำนองกฎหมายกำหนดให้จำนองได้เฉพาะอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์บางประเภทเท่านั้น ด้วยข้อจำกัดทางกฎหมายข้างต้นส่งผลให้ผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ประมาณ 2.8 ล้านราย (สำนักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
: ข้อมูล ณ ปี 2556) เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ยาก หรือพูดง่ายๆ ก็คือ ขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินได้ยากเนื่องจากปัญหาของ SMEs ไทยส่วนใหญ่ ไม่มีทรัพย์สินที่จำนองได้ตามประเภทที่กฎหมายกำหนดขณะเดียวกันถ้าต้องส่งมอบทรัพย์สินที่จำนำให้แก่ผู้รับจำนำ SMEs ก็ไม่สามารถนำทรัพย์สินเหล่านั้นมาประกอบธุรกิจได้ ซึ่งสร้างปัญหาในการกู้ยืมเงินและไม่มีทุนหมุนเวียนในธุรกิจ  ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวม
อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดข้างต้นได้ถูกปลดล็อคและเปิดทางเลือกใหม่ในการเข้าถึงแหล่งทุนให้กับ SMEs ไทย เนื่องจากได้มีการตราพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 ขึ้น โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ซึ่งกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจของไทยได้อาศัยหลักการมาจากกฎหมายของสหรัฐอเมริกา ที่เรียกว่า Uniform Commercial Code Article 9 เรื่อง Secured Transaction และกฎหมายของประเทศอังกฤษ ที่เรียกว่า Floating Charge โดยปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติและบริบทของประเทศไทย โดยหัวใจสำคัญของพระราชบัญญัติดังกล่าว คือ สามารถนำทรัพย์สินที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจมาเป็นหลักประกันโดยไม่ต้องส่งมอบทรัพย์สิน ทรัพย์สินที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ หมายถึง 1. กิจการ 2. สิทธิเรียกร้อง เช่น สิทธิเรียกร้องในบัญชีเงินฝาก สิทธิเรียกร้องในการเช่าอาคาร ลูกหนี้การค้า 3. สังหาริมทรัพย์ที่ผู้ให้หลักประกันใช้ในการประกอบธุรกิจ เช่น เครื่องจักร สินค้าคงคลัง วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต 4. อสังหาริมทรัพย์ ในกรณีที่ผู้ให้หลักประกันประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยตรง เช่น ธุรกิจบ้านจัดสรร ธุรกิจคอนโดมิเนียม 5. ทรัพย์สิน
ทางปัญญา เช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และ 6. ทรัพย์สินอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

Published by cms.smeone.info

SMEONE “ทุกเรื่องครบ…จบในที่เดียว”