สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ


รายละเอียด:

บริการด้านการตรวจและการรับรอง ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการทำงานตามหลักเกณฑ์สากล ISO/IEC 17020:2012, ISO/IEC 17021-1:2015 และ ISO 50003:2014 โดยรับรองตามมาตรฐาน ISO และมาตรฐานระบบอื่นๆ ดังนี้

 • ISO 9001 (มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ)
 • ISO 14001 (มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม)
 • TIS18001 และ BS OHSAS 18001 (มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
 • มรท. 8001-2553 (ระบบการจัดการตามมาตรฐานแรงงานไทย)
 • ISO 50001 (มาตรฐานระบบการจัดการด้านพลังงาน)
 • ISO 22301: มาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management)
 • GMP, HACCP, ISO22000 (ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร และระบบการจัดการสุขลักษณะที่ดีในสถานประกอบการ)
 • HACCP (มาตรฐานระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร)
 • ISO 22000 (มาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร)
 • ระบบการจัดการแบบบูรณาการ (Intregrated Management System: IMS)
 • ระบบการจัดการด้านการรักษาความปลอดภัย – ข้อกำหนดสำหรับการจัดประชุม สัมมนาและนิทรรศการ (MICE)
 • Climate Change Services

นอกจากนี้ยังมีบริการอบรมและให้ความรู้ในด้านการพัฒนาองค์กรด้านการจัดการระดับสากลและระดับประเทศ (Management System) การพัฒนาองค์กรด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน  (Managing for Sustainability) และการพัฒนาระบบงานด้านการตรวจสอบรับรอง (Conformity Assessment System Development) รวมถึงเป็นแหล่งข้อมูลความรู้ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและคุณภาพของอุตสาหกรรม เพิ่มขีดความสามารถด้านการรับรองของประเทศให้ทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ