มาตรการการส่งเสริม SME เข้าร่วมการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว (VAT Refund for Tourist : VRT)

มาตรการการส่งเสริม SME เข้าร่วมการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว (VAT Refund for Tourist : VRT)

ตั้งแต่ปี 2563 ประเทศไทยประสบปัญหาวิกฤติการแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้นักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงอย่างมาก และกลุ่มธุรกิจภาคการท่องเที่ยวและธุรกิจเกี่ยวเนื่องได้รับผลกระทบมากที่สุด โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME
สสว. ร่วมกับ กรมสรรพากร ส่งเสริมให้ SME เข้าร่วมการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว (VAT Refund for Tourist : VRT) ซึ่งจะเป็นการช่วยสร้างรายได้ให้กับ SME รวมถึงใช้โอกาสจากการเปิดประเทศและการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้เม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจภายในประเทศมากขึ้น

คุณสมบัติ :
1. เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
2. เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
3. เป็นผู้มีสิทธิออกใบกำกับภาษีด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

การขออนุมัติเป็นผู้ประกอบการขายสินค้าให้นักท่องเที่ยว :
1. ยื่นแบบคำขออนุมัติเป็นผู้ประกอบการขายสินค้าให้นักท่องเที่ยว ได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ที่สถานประกอบการสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่
2. ผู้ประกอบการที่มีสถานประกอบการหลายแห่ง ให้สำนักงานใหญ่เป็นผู้ยื่นแบบ คท.1 ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ที่สถานประกอบการสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่
3. ยื่นขอผ่านทางอินเทอร์เน็ต www.rd.go.th/vrt

สิทธิพิเศษของผู้ประกอบการ VRT

  1. ใช้ป้ายสัญลักษณ์ระบบคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว เพื่อแสดงสิทธิพิเศษ โดยติดต่อขอรับสติ๊กเกอร์ และป้ายตั้งโต๊ะ รูปสัญลักษณ์ได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ ซึ่งเป็นที่ตั้งสถานประกอบการ และผู้ประกอบการสามารถจัดทำสัญลักษณ์รูปแบบที่กรมสรรพากรกำหนดตามขนาดที่เหมาะสมกับสภาพสถานประกอบการได้ สำหรับรูปแบบสัญลักษณ์ สามารถพิมพ์หรือบันทึกได้จาก โลโก้ VRT
  2. ได้รับสิทธิ์ให้ใช้สัญลักษณ์ระบบคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว เผยแพร่ในเอกสาร หรือ Web Site ของทางบริษัท เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการขายสินค้า
  3. ได้รับการส่งเสริมการขายโดยกรมสรรพากรจะประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสถานประกอบการ เช่น  ภาพถ่ายสถานประกอบการ ภาพถ่ายสินค้า หรือแผนที่ที่ตั้ง เป็นต้น ผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากร    (www.rd.go.th/vrt)   โดยจัดส่งภาพถ่ายได้ที่ กลุ่มงานบริหารการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว หรือ E-mail : vrefund@rd.go.th
  4. ขอให้เจ้าหน้าที่ไปแนะนำการปฏิบัติเกี่ยวกับการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว  ณ  สถานประกอบการได้ โดยมีหนังสือแจ้งความจำนงได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ หรือ เว็บไซต์กรมสรรพากร (www.rd.go.th/vrt)

กลุ่มบริหารการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว

90 อาคารสำนักงานใหญ่ กรมสรรพากร
ถนนพหลโยธิน พหลโยธิน ซอย 7 
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400

หมายเหตุ :  คู่มือการใช้ระบบงานคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยวบน Internet (ผู้ประกอบการ) https://vrt.rd.go.th/INETVRT/doc/user_manual_VRT_Internet.pdf

 RD Intelligence Center 1161

ติดต่อกับเจ้าหน้าที่

ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ กลุ่มบริหารการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว กรมสรรพากร

ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2272-9430, 0-2272-9431, 0-2272-8694-5, 0-2272-9385 ในวันและเวลาราชการ

0-2272-8775-6 นอกวันและเวลาราชการ โทรสาร 0-2617-3559

เบอร์โทรศัพท์ Operator กลางประจำหน่วยงานสรรพากร

กรมสรรพากรได้จัดตั้ง Operator กลางประจำหน่วยงานสรรพากรทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนและผู้เสียภาษีได้ติดต่อหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วด้วยหมายเลขโทรศัพท์ประจำหน่วยงาน ซึ่งแยกเป็นหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้ (https://www.rd.go.th/36820.html)