ที่อยู่หน่วยงานให้บริการ SME ทั่วประเทศ

ลำดับ หน่วยงาน(สังกัด) การให้บริการ ที่อยู่
1
สำนักทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หน่วยบริการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมทางธุรกิจ
ห้อง 114 อาคารโดมบริหาร 1 หมู่ 20 โทรศัพท์ 02-529-0674-7 #257
2
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
หน่วยบริการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมทางธุรกิจ
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ชั้น 1 1 หมู่ 20 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี โทรศัพท์ 0-2529-0674 ต่อ 219 หรือ 0-2909-1426
3
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หน่วยบริการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมทางธุรกิจ
อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 80 หมู่ 9 ต. บ้านตู่ อ. เมือง จ. เชียงราย โทรศัพท์ 053-703-878
4
หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน่วยบริการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมทางธุรกิจ
สำนักงานมหาวิทยาลัย 2 (ศูนย์บริหารงานวิจัย) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ (053) 210731-2,942641
5
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
หน่วยบริการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมทางธุรกิจ
333 ม.1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ 053-917-003-4
6
หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน่วยบริการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมทางธุรกิจ
"สำนักงานมหาวิทยาลัย 2 (ศูนย์บริหารงานวิจัย) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200" โทรศัพท์ (053) 210731-2,942641
7
หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน่วยบริการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมทางธุรกิจ
"สำนักงานมหาวิทยาลัย 2 (ศูนย์บริหารงานวิจัย) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200" โทรศัพท์ (053) 210731-2,942641
8
สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หน่วยบริการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมทางธุรกิจ
ชั้น 4 อาคารอำนวยยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ที่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290 โทรศัพท์ 0 5387 5635, 081 883 2696
9
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
หน่วยบริการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมทางธุรกิจ
"อาคารบริการวิชาการ ชั้น 2 119 หมู่ 9 ถ.ลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100" โทรศัพท์ "086 439 5129 097 184 9838"
10
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา
หน่วยบริการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมทางธุรกิจ
ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี 19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์ 05 446 6666 ต่อ 1280-2
11
สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร
หน่วยบริการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมทางธุรกิจ
"ห้อง TA 408-410 ชั้น 4 อาคารมหาธรรมราชา ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000" โทรศัพท์ 0-5596-8631-4
12
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์
หน่วยบริการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมทางธุรกิจ
- โทรศัพท์ -
13
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หน่วยบริการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมทางธุรกิจ
- โทรศัพท์ -
14
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
หน่วยบริการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมทางธุรกิจ
"อาคารเรือนต้นสัก ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์" โทรศัพท์ 055-416-606 #1666
15
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หน่วยบริการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมทางธุรกิจ
โทรศัพท์ -
16
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
หน่วยบริการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมทางธุรกิจ
"อาคารต้นน้ำ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 398 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสววรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ " โทรศัพท์ 056-882-359
17
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
หน่วยบริการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมทางธุรกิจ
อาคารภูคำ ชั้น 2 เลขที่ 234 ถ. เลย-เชียงคาน ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย โทรศัพท์ 042 834 224-8 # 41172
18
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
หน่วยบริการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมทางธุรกิจ
"ชั้น 1 อาคารศิลปวัฒนธรรม (วังแดง) 64 ถ. ทหาร ต. หมากแข้ง อ. เมือง จ.อุดรธานี " โทรศัพท์ 042-224-015
19
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ - มหาวิทยาลัยนครพนม
หน่วยบริการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมทางธุรกิจ
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม 103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 โทรศัพท์ 042-532-477-8 ต่อ 702
20
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ – มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
หน่วยบริการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมทางธุรกิจ
- โทรศัพท์ -
21
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน่วยบริการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมทางธุรกิจ
123 หมู่ 16 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002 โทรศัพท์ (043) 048-048
22
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
หน่วยบริการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมทางธุรกิจ
80 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 043-722118 -733 /080-3852778
23
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
หน่วยบริการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมทางธุรกิจ
"84 หมู่ 4 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.บ้านเกาะ 30000" โทรศัพท์ 044-009711-132
24
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
หน่วยบริการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมทางธุรกิจ
340 อาคารเอนกประสงค์ ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 044-251-106
25
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (เทคโนธานี)
หน่วยบริการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมทางธุรกิจ
อาคารสุรพัฒน์ 1 เลขที่ 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4422-4813
26
"ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน "
หน่วยบริการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมทางธุรกิจ
ชั้น 3 อาคาร 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 744 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-272-143
27
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
หน่วยบริการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมทางธุรกิจ
"สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชั้น M อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ " โทรศัพท์ "044-815-111 ต่อ 342 , 089-767-77-11 , 083-798-6949 "
28
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
หน่วยบริการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมทางธุรกิจ
อาคาร 21 (โรงอาหาร 2) ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โทรศัพท์ "044-611221 ต่อ 7711 081-8798071 , 080-8566617 , 099-4694562"
29
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจจอมสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
หน่วยบริการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมทางธุรกิจ
168 ถ. สุรินทร์ - ปราสาท ต. นอกเมือง อ. เมือง จ. สุรินทร์ โทรศัพท์ 044-515-172
30
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หน่วยบริการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมทางธุรกิจ
85 ถ. สถลมาร์ค ต. เมืองศรีไค อ. วารินชำราบ จ. อุบลราชธานี โทรศัพท์ 045-433-456
31
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
หน่วยบริการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมทางธุรกิจ
"ชั้น 2 ห้อง ศว. 2-8 อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก เลขที่ 2 ถ. ราชธานี ต. ในเมือง อ. เมือง จ. อุบลราชธานี " โทรศัพท์ 045-352000 , 045-355-357
32
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
หน่วยบริการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมทางธุรกิจ
ห้องศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร 36 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โทรศัพท์ 088-5853493
33
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
หน่วยบริการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมทางธุรกิจ
"คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาราชภัฏราชนครินทร์ 422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอหน้าเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24000" โทรศัพท์ 0-3851-5828 / 0-3853-5426-8 ต่อ 5253
34
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยบูรพา
หน่วยบริการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมทางธุรกิจ
"ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131" โทรศัพท์ 038-102287
35
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หน่วยบริการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมทางธุรกิจ
"อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาสา จังหวัดนครศรีธรรมราช" โทรศัพท์ 0 7567 3574
36
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
หน่วยบริการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมทางธุรกิจ
"อาคาร 20 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ เลขที่ 1 หมู่ 4 ต. ท่างิ้ว อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช" โทรศัพท์ 075-673-573 , 080-850-3331
37
เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210
หน่วยบริการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมทางธุรกิจ
เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210 โทรศัพท์ 074-693971 ,086-4909205
38
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
หน่วยบริการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมทางธุรกิจ
21 หมู่ 6 ถ. เทพกระษัตรี ต. รัษฎา อ. เมือง จ. ภูเก็ต โทรศัพท์ 086-4708522, 076-217677
39
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หน่วยบริการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมทางธุรกิจ
"ชั้น 13 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ (LRC) ถนน กาญจนวนิช ตำบล คอหงส์ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา" โทรศัพท์ 0-7428-9354
40
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
หน่วยบริการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมทางธุรกิจ
"ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อาคาร 2 ชั้น 1 160 ถ. กาญจนวนิช ต. เขารูปช้าง อ. เมือง จ. สงขลา" โทรศัพท์ 074-325-007 # 360
41
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
หน่วยบริการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมทางธุรกิจ
"ชั้น G อาคาร U-Plaza ที่อยู่ 125/502 ถ.พลพิชัย ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110" โทรศัพท์ 074-424487,091-0471909
42
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
หน่วยบริการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมทางธุรกิจ
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 272 ม.9 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100 โทรศัพท์ 077 913316
43
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
หน่วยบริการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมทางธุรกิจ
133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา โทรศัพท์ 073-227-141
44
สำนักทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หน่วยบริการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมทางธุรกิจ
"ห้อง 114 ชั้น 1 อาคารโดมบริหาร 99 หมู่ 18 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังวหัดปทุมธานี 12120" โทรศัพท์ 02-5644440 ต่อ 1664-1665, 1789
45
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
หน่วยบริการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมทางธุรกิจ
"อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ชั้น 1 1 หมู่ 20 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี " โทรศัพท์ 0-2529-0674 ต่อ 219 หรือ 0-2909-1426
46
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หน่วยบริการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมทางธุรกิจ
"ตึกหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ใกล้กับประตูทางเข้าที่ 1 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มทร.ธัญบุรี ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110" โทรศัพท์ 02-549-3626-7 / 094-091-1094
47
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร
หน่วยบริการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมทางธุรกิจ
6 ถ. ราชมรรคาใน ต. สนามจันทร์ อ. เมือง จ. นครปฐม โทรศัพท์ 034-255-808
48
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
หน่วยบริการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมทางธุรกิจ
85 หมู่ 3 ต. นครปฐม อ. เมือง จ. นครปฐม โทรศัพท์ 034-363-466
49
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
หน่วยบริการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมทางธุรกิจ
70 หมู่ 4 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 โทรศัพท์ 034-534096
50
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
หน่วยบริการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมทางธุรกิจ
38 หมู่ 8 ถ. หาดเจ้าสำราญ ต. นาวุ้ง อ. เมือง จ. เพชรบุรี โทรศัพท์ 032-493-300 #1386
51
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยมหิดล
หน่วยบริการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมทางธุรกิจ
เลขที่ 69 อาคารมิว ชั้น 25 ถ.วิภาวดี-รังสิตเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร, 10400 โทรศัพท์ 086-505-0049
52
สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หน่วยบริการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมทางธุรกิจ
254 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10) ชั้น 2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 02-218-4195-7
53
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หน่วยบริการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมทางธุรกิจ
"ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กระเทพฯ 10240" โทรศัพท์ 084-335-4531
54
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หน่วยบริการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมทางธุรกิจ
"ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ (คณะบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม อาคารอเนกประสงค์ 30 ปี ศรีปทุม (อาคาร 9) ชั้น 9 เลขที่ 2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 " โทรศัพท์ 0-2579-1111 ต่อ 5558, 2354 (คณะบริหารธุรกิจ)
55
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
หน่วยบริการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมทางธุรกิจ
อาคารศูนย์บริการวิชาการเกษตรชีวภาพ ถนน รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์ 02 642 6900-99 ต่อ 6014
56
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
หน่วยบริการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมทางธุรกิจ
295 ถ. นครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต จ. กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-244-5287
57
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หน่วยบริการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมทางธุรกิจ
1 ถ. อู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต จ. กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 099-8050460
58
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หน่วยบริการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมทางธุรกิจ
ชั้น 8 เลขที่ 1518 ถ. ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ จ. กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-555-2000 #1516
59
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หน่วยบริการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมทางธุรกิจ
ชั้น 8 อาคารบุญชนะ อัตถากร 118 หมู่ 3 ถ. เสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ จ. กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-727-3973, 02-727-3984, 02-377-1231-2
60
หน่วยบ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หน่วยบริการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมทางธุรกิจ
126 ถ. ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จ. กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-470-9297
61
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หน่วยบริการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมทางธุรกิจ
อาคารวิจัยและพัฒนา ชั้น 5 ห้อง 504 50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จ.กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-942-8912-4 #501
62
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
หน่วยบริการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมทางธุรกิจ
อาคาร 2 ชั้น 5 ห้อง 251 เลขที่ 172 ถ. อิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี จ.กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-890-2296
63
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
หน่วยบริการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมทางธุรกิจ
เลขที่ 399 ถ. สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300 โทรศัพท์ 02-282-9109 #2332
64
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
หน่วยบริการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมทางธุรกิจ
"สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม 333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100" โทรศัพท์ 0 5391 7003
65
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU STeP)
หน่วยบริการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมทางธุรกิจ
"ชั้น 2 (อาคาร A) อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (เชียงใหม่) 155 หมู่ 2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 " โทรศัพท์ 081-969-6919
66
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หน่วยบริการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมทางธุรกิจ
"สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจอาคารอำนวยยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 ม.4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290" โทรศัพท์ 0-5387-5326 , 08-1883-2696
67
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
หน่วยบริการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมทางธุรกิจ
สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ชั้น 1 อาคารสำนักงาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์ 054-466666 ต่อ 1283
68
"อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร"
หน่วยบริการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมทางธุรกิจ
"(อาคาร B) อาคารมหาธรรมราชา 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000" โทรศัพท์ 055-96-8721-8
69
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
หน่วยบริการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมทางธุรกิจ
"อาคารทีปวิชญ์ ชั้น 2 ห้อง 203 156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000" โทรศัพท์ 064-0191411 หรือ 055-267000 ต่อ 9224
70
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
หน่วยบริการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมทางธุรกิจ
"อาคาร INNOVATIVE STARTUP 27 ถนนอินใจมี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000" โทรศัพท์ 055416601-20 ต่อ 1376, 1373
71
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน่วยบริการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมทางธุรกิจ
123 หมู่ 16 ชั้น 4 อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002 โทรศัพท์ 043-202697, 089-7127126
72
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หน่วยบริการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมทางธุรกิจ
"ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม อาคารกลุ่มงานวิจัยและปฏิบัติงาน ชั้น1 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150" โทรศัพท์ (043)754 192 ภายใน 1730
73
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หน่วยบริการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมทางธุรกิจ
อาคารสุรพัฒน์ 1 เลขที่ 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ โทร 0-4422-4813
74
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลับอุบลราชธานี
หน่วยบริการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมทางธุรกิจ
85 ถนน สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 045-433456
75
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
หน่วยบริการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมทางธุรกิจ
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 131 ถนน พหลโยธิน ตำบลคลอง 1 จังหวัดปทุมธานี 12120 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2564-7200 ต่อ 5362, 5384, 5357
76
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
ศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 131 ถนน พหลโยธิน ตำบลคลอง 1 จังหวัดปทุมธานี 12120 ประเทศไทย โทรศัพท์ 02 564 6700
77
โรงงานนวัตกรรมอาหาร วว. คลอง 5
ศูนย์บริการวิจัยผลิตภัณฑ์และถ่ายทอดทางเทคโนโลยีการผลิต
35 หมู่ 3 เทคโนธานี ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ : 02-5779000 ต่อ 9702-3 / อีเมล์ : Napapha.fisp@gmail.com, Narupol.fisp@gmail.com โทรศัพท์ 02-5779000 ต่อ 9702-3
78
ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย
ศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์
ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 196 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จ.กรุงเทพ 10900 ประเทศไทย โทรศัพท์ บริการทดสอบบรรจุภัณฑ์ โทรศัพท์ 0 2579 1121 ต่อ 3101 หรือ 081 702 8377 / บริการข้อมูลและจัดสัมมนา โทรศัพท์ 0 2579 1121 ต่อ 3208 หรือ 086 546 6114
79
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9
ศูนย์ข่าวสารและส่งต่อความช่วยเหลือทางธุรกิจ
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 67 ม.1 ถนนสุขุมวิท ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทร 038-784-064-7 โทรศัพท์ 038-784-064-7
80
ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) ขอนแก่น
ศูนย์ข่าวสารและส่งต่อความช่วยเหลือทางธุรกิจ
ศูนย์ราชการจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 3 (หลังเดิม) ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-235-995, 064-301-6909
81
ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) ราชบุรี
ศูนย์ข่าวสารและส่งต่อความช่วยเหลือทางธุรกิจ
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ชั้น 2 ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์ 032-240-947, 064-182-9806
82
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11
ศูนย์ข่าวสารและส่งต่อความช่วยเหลือทางธุรกิจ
65 ถ.กาญจนวนิช ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ 074-211-906-8
83
ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) ร้อยเอ็ด
ศูนย์ข่าวสารและส่งต่อความช่วยเหลือทางธุรกิจ
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ชั้น 1 (ส่วนหน้า) ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทรศัพท์ 043-501-541, 064-182-9804, 093-5591114
84
ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จ.สกลนคร
ศูนย์ข่าวสารและส่งต่อความช่วยเหลือทางธุรกิจ
ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น 1 (หลังเดิม) ถ.ศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000 โทรศัพท์ 042-712-707, 064-301-6908
85
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
ศูนย์ข่าวสารและส่งต่อความช่วยเหลือทางธุรกิจ
399 ถ.มิตรภาพ ต.โนนสูง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-747-318
86
ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จ.อุดรธานี
ศูนย์ข่าวสารและส่งต่อความช่วยเหลือทางธุรกิจ
ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี อาคาร 2 ชั้น 6 ถ.อธิบดี ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-221-559, 064-301-6914
87
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)
ศูนย์ออกแบบและพัฒนาแนวคิดทางธุรกิจ
อาคารไปรษณีย์กลาง เลขที่ 1160 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ (66) 2 105 7400 #213, 214
88
ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) ลำพูน
ศูนย์ข่าวสารและส่งต่อความช่วยเหลือทางธุรกิจ
ศาลากลางจังหวัดลำพูน ชั้น 1 (ศูนย์อาเซียน) ถ.อินทยงยศ ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000 โทรศัพท์ 064-182-9801
89
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8
ศูนย์ข่าวสารและส่งต่อความช่วยเหลือทางธุรกิจ
117 หมู่ที่ 1 ถ.มาลัยแมน ต.ดอนกำยาน อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 โทรศัพท์ 035-441-029
90
ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) กำแพงเพชร
ศูนย์ข่าวสารและส่งต่อความช่วยเหลือทางธุรกิจ
ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 1 ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 063-8788450
91
ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) เพชรบุรี
ศูนย์ข่าวสารและส่งต่อความช่วยเหลือทางธุรกิจ
สำนักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี (หลังเก่า) ชั้น 2 ถ.ราชวิถี ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ 032-400-337, 064-301-6925
92
ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) อุทัยธานี
ศูนย์ข่าวสารและส่งต่อความช่วยเหลือทางธุรกิจ
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุทัยธานี ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 1 ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000 โทรศัพท์ 61000
93
ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) ตาก
ศูนย์ข่าวสารและส่งต่อความช่วยเหลือทางธุรกิจ
สำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ชั้น 3 ถ.สายเอเชีย (แม่สอด-ริมเมย) ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 055-508-924,063-902-9368
94
ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) มหาสารคาม
ศูนย์ข่าวสารและส่งต่อความช่วยเหลือทางธุรกิจ
ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 2 ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด ต.แวงน่าง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000 โทรศัพท์ 043-777-449, 064-585-3409
95
ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) แพร่
ศูนย์ข่าวสารและส่งต่อความช่วยเหลือทางธุรกิจ
ศาลากลางจังหวัดแพร่ ชั้น 2 ถ.พระยาไชยบูรณ์ ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์ 064-182-9802, 054-531-171
96
ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) อุตรดิตถ์
ศูนย์ข่าวสารและส่งต่อความช่วยเหลือทางธุรกิจ
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น1 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ถ.ประชานิมิตร ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 06-3878-8451
97
ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) ตราด
ศูนย์ข่าวสารและส่งต่อความช่วยเหลือทางธุรกิจ
สำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด ศาลากลางจังหวัดตราด ชั้น 3 ถ.ราษฎร์นิยม ต.บางพระ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 โทรศัพท์ 039-510-817, 063-902-9369
98
ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) มุกดาหาร
ศูนย์ข่าวสารและส่งต่อความช่วยเหลือทางธุรกิจ
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 1 ถ.วิวิธสุธการ ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000 โทรศัพท์ 042-620-857, 063-902-9371
99
ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) สมุทรสาคร
ศูนย์ข่าวสารและส่งต่อความช่วยเหลือทางธุรกิจ
ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ชั้น 3 ถ.เศรษฐกิจ1 ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 034-450-317, 064-182-9808
100
ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) น่าน
ศูนย์ข่าวสารและส่งต่อความช่วยเหลือทางธุรกิจ
สำนักงานจังหวัดน่าน ศาลากลางจังหวัดน่าน ชั้น 3 ถ.น่าน-พะเยา ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000 โทรศัพท์ 064-585-3401, 054-718-940
101
ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) ระนอง
ศูนย์ข่าวสารและส่งต่อความช่วยเหลือทางธุรกิจ
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง ชั้น 1 7 ถนนชลระอุ ต.เขานิเวศน์ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์ 077-821612
102
ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) หนองบัวลำภู
ศูนย์ข่าวสารและส่งต่อความช่วยเหลือทางธุรกิจ
สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 1 ถ.หนองบัวลำภู-เลย ต.ลำภู อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์ 063-878-8453
103
ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) ตรัง
ศูนย์ข่าวสารและส่งต่อความช่วยเหลือทางธุรกิจ
ศาลางกลางจังหวัดตรัง ชั้น 4 (ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเดิม) ถ.พระรามที่ 6 ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000 โทรศัพท์ 075-270-662, 064-585-3418
104
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
ศูนย์ข่าวสารและส่งต่อความช่วยเหลือทางธุรกิจ
158 ถ.ทุ่งโฮเต็ล ต.หนองป่าครั่ง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 063-231-6854
105
ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) พิษณุโลก
ศูนย์ข่าวสารและส่งต่อความช่วยเหลือทางธุรกิจ
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (อาคารหลังเก่า) ชั้น 1 ถ.วังจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 055-906-295,064-301-6907
106
ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) สระแก้ว
ศูนย์ข่าวสารและส่งต่อความช่วยเหลือทางธุรกิจ
ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น 2 (ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยเดิม) ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000 โทรศัพท์ 037-550-304,063-902-9370
107
ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) อุบลราชธานี
ศูนย์ข่าวสารและส่งต่อความช่วยเหลือทางธุรกิจ
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-344-645, 064-301-6910
108
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6
ศูนย์ข่าวสารและส่งต่อความช่วยเหลือทางธุรกิจ
333 ถ.มิตรภาพ ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170 โทรศัพท์ 044-419-622
109
ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) กาฬสินธุ์
ศูนย์ข่าวสารและส่งต่อความช่วยเหลือทางธุรกิจ
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 1 ถ.กาฬสินธุ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์ 043-811-667, 064-585-3407
110
ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จันทบุรี
ศูนย์ข่าวสารและส่งต่อความช่วยเหลือทางธุรกิจ
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดจันทบุรี ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี ชั้น 1 ถ.เลียบเนิน ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์ 039-460-170, 064-301-6927
111
ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) นครศรีธรรมราช
ศูนย์ข่าวสารและส่งต่อความช่วยเหลือทางธุรกิจ
ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช (หลังเดิม) ชั้น 2 (ห้องไกล่เกลี่ย) ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์ 075-341-235, 064-585-3419
112
ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) ฉะเชิงเทรา
ศูนย์ข่าวสารและส่งต่อความช่วยเหลือทางธุรกิจ
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ชั้น 1 ถ. เรืองวุฒิ ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์ 038-511-084,064-301-6923
113
ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) นราธิวาส
ศูนย์ข่าวสารและส่งต่อความช่วยเหลือทางธุรกิจ
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส ชั้น 1 เลขที่ 37 หมู่ 9 ถ.ศูนย์ราชการ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์ 073-530-528, 064-585-3420
114
ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) กาญจนบุรี
ศูนย์ข่าวสารและส่งต่อความช่วยเหลือทางธุรกิจ
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาญจนบุรี (ห้องไกล่เกลี่ย) ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ชั้น 1 ถ.แสงชูโต ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000 โทรศัพท์ 034-540-630, 064-301-6921
115
ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) สิงหบุรี
ศูนย์ข่าวสารและส่งต่อความช่วยเหลือทางธุรกิจ
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสิงหบุรี ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ชั้น 1 (ห้องรับรองประชาชน) ถ.สิงห์บุรี-บางพาน ต.บางมัญ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000 โทรศัพท์ 036-510216, 064-585-3415
116
ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) บุรีรัมย์
ศูนย์ข่าวสารและส่งต่อความช่วยเหลือทางธุรกิจ
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 1 ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044-666-561, 064-301-6912
117
ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) ชัยภูมิ
ศูนย์ข่าวสารและส่งต่อความช่วยเหลือทางธุรกิจ
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000 โทรศัพท์ 099-746-2067, 065-604-7153
118
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2
ศูนย์ข่าวสารและส่งต่อความช่วยเหลือทางธุรกิจ
292 หมู่ที่ 1 ถ.สายเลี่ยงเมืองสุโขทัย - นครสวรรค์ ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 055-282-956
119
ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) ระยอง
ศูนย์ข่าวสารและส่งต่อความช่วยเหลือทางธุรกิจ
ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ 140/20 อาคารอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ชั้น 1 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 โทรศัพท์ 038-010452 , 063-878-8458
120
ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) สมุทรสงคราม
ศูนย์ข่าวสารและส่งต่อความช่วยเหลือทางธุรกิจ
ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม ชั้น 2 ถ.เอกชัย ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์ 063-8788454
121
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7
ศูนย์ข่าวสารและส่งต่อความช่วยเหลือทางธุรกิจ
เลขที่ 222 หมู่ 24 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-314-135
122
ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) พิจิตร
ศูนย์ข่าวสารและส่งต่อความช่วยเหลือทางธุรกิจ
ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ชั้น 2 (ห้องการค้าภายในจังหวัดเดิม) ถ.พิจิตร-ตะพานหิน ต.ท่าหลวง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000 โทรศัพท์ 056-611-353, 064-585-3403
123
ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) พัทลุง
ศูนย์ข่าวสารและส่งต่อความช่วยเหลือทางธุรกิจ
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพัทลุง ศาลากลางจังหวัดพัทลุง ชั้น 1 ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 074-610-965, 064-585-3421
124
ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) เพชรบูรณ์
ศูนย์ข่าวสารและส่งต่อความช่วยเหลือทางธุรกิจ
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ ชั้น 3 (พัฒนาชุมชน) เลขที่ 999 หมู่ 5 ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 โทรศัพท์ 056-713-973, 064-585-3406
125
ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) กรุงเทพมหานคร
ศูนย์ข่าวสารและส่งต่อความช่วยเหลือทางธุรกิจ
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้น G ถ.วิภาวดีรังสิต ต.จอมพล อ.จตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 02-298-3000 ,063-902-9361, 063-902-9362
126
ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) เลย
ศูนย์ข่าวสารและส่งต่อความช่วยเหลือทางธุรกิจ
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย ชั้น 2 ถ.เลย-เชียงคาน ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย 42000 โทรศัพท์ 042-811959
127
ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) สุพรรณบุรี
ศูนย์ข่าวสารและส่งต่อความช่วยเหลือทางธุรกิจ
ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น 4 ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท ต.สนามชัย อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000 โทรศัพท์ 035-440-350, 063-902-9365
128
ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) นครพนม
ศูนย์ข่าวสารและส่งต่อความช่วยเหลือทางธุรกิจ
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน ใกล้สะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม-คำม่วน) ต.อาจสามารถ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000 โทรศัพท์ 042-530-716, 064-182-9803
129
ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) ยะลา
ศูนย์ข่าวสารและส่งต่อความช่วยเหลือทางธุรกิจ
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา ชั้น 1 ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 061-632-9997
130
ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) ภูเก็ต
ศูนย์ข่าวสารและส่งต่อความช่วยเหลือทางธุรกิจ
ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ชั้น 1 อาคารคอซิมบี้ เลขที่ 5 ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-540-500, 064-301-6917
131
ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) ศรีสะเกษ
ศูนย์ข่าวสารและส่งต่อความช่วยเหลือทางธุรกิจ
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 1 ต.เมืองเหนือ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 045-614545
132
ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) นครปฐม
ศูนย์ข่าวสารและส่งต่อความช่วยเหลือทางธุรกิจ
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครปฐม (ห้องไกล่เกลี่ย) ศาลากลางจังหวัดนครปฐม ชั้น 1 เลขที่ 99 หมู่ 6 ถ.บางเตย-ดอนยายหอม ต.ถนนขาด อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 โทรศัพท์ 034-340-208, 064-301-6920
133
ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) ลำปาง
ศูนย์ข่าวสารและส่งต่อความช่วยเหลือทางธุรกิจ
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์ 054-209-619, 064-585-3404
134
ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) นครราชสีมา
ศูนย์ข่าวสารและส่งต่อความช่วยเหลือทางธุรกิจ
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครราชสีมา ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 1 ถ.มหาดไทย ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-341-179, 064-301-6913
135
ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) บึงกาฬ
ศูนย์ข่าวสารและส่งต่อความช่วยเหลือทางธุรกิจ
ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 4 (ห้องควบคุมเครื่องเสียงการประชุม) ถ.บึงกาฬ-นครพนม ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000 โทรศัพท์ 042-490-855, 064-585-3408
136
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3
ศูนย์ข่าวสารและส่งต่อความช่วยเหลือทางธุรกิจ
200 หมู่ 8 ถ.เลี่ยงเมือง ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000 โทรศัพท์ 056-613-161
137
ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) อ่างทอง
ศูนย์ข่าวสารและส่งต่อความช่วยเหลือทางธุรกิจ
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง ชั้น 1 (อาคารประชุมหลัง สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด) ถ.เทศบาล 1 ต.บางแก้ว อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000 โทรศัพท์ 035-610-651, 064-585-3416
138
ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) พระนครศรีอยุธยา
ศูนย์ข่าวสารและส่งต่อความช่วยเหลือทางธุรกิจ
ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชั้น 1 ถ.สายเอเชีย ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ 035-246-323, 063-902-9364
139
ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) แม่ฮ่องสอน
ศูนย์ข่าวสารและส่งต่อความช่วยเหลือทางธุรกิจ
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ชั้น 2 ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ 063-878-8452
140
ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) สมุทรปราการ
ศูนย์ข่าวสารและส่งต่อความช่วยเหลือทางธุรกิจ
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ชั้น 1 ถ.สุทธิภิรมย์ ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ 02-395-1652, 064-301-6916
141
ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) พะเยา
ศูนย์ข่าวสารและส่งต่อความช่วยเหลือทางธุรกิจ
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา ชั้น 4 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์ 054-449-520, 064-585-3402
142
ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) ชัยนาท
ศูนย์ข่าวสารและส่งต่อความช่วยเหลือทางธุรกิจ
ศาลากลางจังหวัดชัยนาท ชั้น 5 ห้อง 502 เลขที่ 73/7 ถ.พรหมประเสริฐ ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000 โทรศัพท์ 056-410-500, 064-585-3412
143
ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) นครนายก
ศูนย์ข่าวสารและส่งต่อความช่วยเหลือทางธุรกิจ
สำนักงานจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก ชั้น 2 ถ.สุวรรณศร ต.ท่าช้าง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 037-349-521, 064-585-3413
144
ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) ลพบุรี
ศูนย์ข่าวสารและส่งต่อความช่วยเหลือทางธุรกิจ
ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 4 (ห้องไกล่เกลี่ย) ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์ 036-770-267, 064-301-6915
145
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10
ศูนย์ข่าวสารและส่งต่อความช่วยเหลือทางธุรกิจ
131 หมู่ที่ 10 ถ.เทพรัตนกวี ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ 077-200-395
146
ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) สระบุรี
ศูนย์ข่าวสารและส่งต่อความช่วยเหลือทางธุรกิจ
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสระบุรี ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ชั้น 3 ถ.พิชัยรณรงค์สงคราม ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 โทรศัพท์ 064-182-9807
147
ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) เชียงใหม่
ศูนย์ข่าวสารและส่งต่อความช่วยเหลือทางธุรกิจ
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ชั้น 3 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 053-112-262, 064-301-6906
148
ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) ปัตตานี
ศูนย์ข่าวสารและส่งต่อความช่วยเหลือทางธุรกิจ
ตลาดกลางเกษตรและห้องเย็นจังหวัดปัตตานี เลขที่ 99/9 หมู่ 6 ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170 โทรศัพท์ 073-330-889, 064-301-6918
149
ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) นนทบุรี
ศูนย์ข่าวสารและส่งต่อความช่วยเหลือทางธุรกิจ
ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ชั้น 5 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 02-157-1711, 063-902-9363
150
ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) สุราษฎร์ธานี
ศูนย์ข่าวสารและส่งต่อความช่วยเหลือทางธุรกิจ
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 156/7 อาคารจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ 077-205-195,064-301-6926
151
ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) ชุมพร
ศูนย์ข่าวสารและส่งต่อความช่วยเหลือทางธุรกิจ
สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ศาลากลางจังหวัดชุมพร ชั้น 4 ต.นาชะอัง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000 โทรศัพท์ 063-878-8459
152
ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรม
ศูนย์ข่าวสารและส่งต่อความช่วยเหลือทางธุรกิจ
อาคารสำนักงานพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 86/6 ซ.ตรีมิตร ถ.พระราม4 เขตคลองเตย จ.กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-367-8160, 02-190-1397-8
153
ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก
ศูนย์ข่าวสารและส่งต่อความช่วยเหลือทางธุรกิจ
424 หมู่ 2 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130 โทรศัพท์ 054-281-884, 054-282-376
154
ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรม
ศูนย์ข่าวสารและส่งต่อความช่วยเหลือทางธุรกิจ
อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี จ.กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 1358, 02-202-4444, 02-202-4426-7
155
ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) ปราจีนบุรี
ศูนย์ข่าวสารและส่งต่อความช่วยเหลือทางธุรกิจ
ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น 4 (ห้องสื่อสาร) ต.ไม้เค็ด อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230 โทรศัพท์ 037-480-979, 064-182-9809
156
ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) ประจวบคีรีขันธ์
ศูนย์ออกแบบและพัฒนาแนวคิดทางธุรกิจ
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชั้น 1 ถ.สละชีพ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ. ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์ 032-510-821, 064-585-3414
157
ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) เชียงราย
ศูนย์ข่าวสารและส่งต่อความช่วยเหลือทางธุรกิจ
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจเชียงราย ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ชั้น 1 ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ 053-177-371, 064-301-6905