#ข่าวสารเอสเอ็มอี

“เจาะกลยุทธ์ใช้ Technology รับวิถี Now Normal” กับ 4 ต้นแบบผู้ประกอบการยุคใหม่

เก็บตกจากเวทีการประชุมเผยแพร่ผลการศึกษา “แนวทางการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ SME” ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและขับเคลื่อนแผนการส่งเสริม SME” ซึ่งสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ร่วมกับ สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (STIPI) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ที่โรงแรมรามา การ์เด้นส์ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องเป็นอย่างมาก 

18.09.2020

บทความแนะนำ