#เทคโนโลยี

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค:Biotec)

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ หรือ ไบโอเทค เป็นศูนย์ที่ทำงานด้านไบโอเทคโนโลยี เป้าหมายคือสร้างสรรค์วิจัยพัฒนาในด้านเทคโนโลยีชีวภาพ มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยให้ความสำคัญกับพืช สัตว์ และอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญเศรษฐกิจ เช่น ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน โดยขอบเขตงานวิจัยมีทั้งการปรับปรุงสายพันธุ์พืช งานวิจัยด้านอาหารและสุขภาพสัตว์ การศึกษาวิจัยด้านเคมีอาหาร และความปลอดภัยอาหาร ตลอดจนการพัฒนากระบวนการผลิต การแปรรูปอาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์ในการพัฒนาการออกแบบกระบวนการสร้างและผลิตเพื่อการใช้งานจริงในระดับอุตสาหกรรม

04.11.2020

สถาบันรหัสสากล GS1 Thailand

สถาบันรหัสสากล GS1 Thailand เป็นหน่วยงานที่ให้บริการเกี่ยวกับการเป็นนายทะเบียนกำหนดเลขหมายบาร์โค้ดมาตรฐานสากล และรหัสสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ หรือเรียกง่ายๆ ว่า ภาษาสากล ร่วมกับบริษัทนับแสนรายจากทั่วโลก เหมาะสำหรับผู้ประกอบการ SME ที่ต้องการจัดจำหน่ายสินค้าในสมัยใหม่ (Modern Trade) และสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการส่งออก ในหลากหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น การค้าปลีก การค้าส่ง การขนส่งและโลจิสติกส์ , สุขภาพ (Healthcare) และเฉพาะในยุคที่ BIG DATA มีความสำคัญมากขึ้นข้อมูลที่ได้จาก บาร์โค้ด จะเป็นส่วนสำคัญสำหรับผู้ประกอบการในการเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อนำมาใช้ในธุรกิจ

16.10.2020

“สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย” ปรับบทบาทสู่ “Service Organization” ช่วย SME ทรานส์ฟอร์มธุรกิจยุค Technology Disruption พร้อมฝ่าวิกฤต COVID-19

นับตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่ 18 เป็นต้นมา โลกได้เปลี่ยนจาก “ยุคหัตถกรรม – เกษตรกรรม” ก้าวสู่ “ยุคอุตสาหกรรม” เริ่มจากยุโรป และอเมริกาก่อนจะขยายไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก ถึงวันนี้เข้าสู่ “ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0” หรือ “The Fourth Industrial Revolution 4.0” ที่อุตสาหกรรมต่างๆ ต้องผสานการใช้ “เทคโนโลยีอัจฉริยะ” (Smart Technology) และ “Data” เข้าเป็นส่วนหนึ่งของการผลิต และการดำเนินธุรกิจ เช่น IoT (Internet of Things), Cloud Computing, Big Data, AI (Artificial Intelligence), Autonomous Mobile Robots, 3D Printing, AR (Augmented Reality), VR (Virtual Reality) ฯลฯ 

09.10.2020

บทความแนะนำ