สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อสำนักงาน (สสว.) โทร.​02-298-3000

วันที่ยื่นคำขอ

วัน/เดือน/ปี

กรุณากรอกข้อมูลเบื้องต้น หากท่านเป็นสมาชิก SME กับ สสว.แล้ว
ระบบจะตรวจสอบและแสดงข้อมูลของท่าน

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลพื้นฐาน

1. ชื่อ - สกุล (ส่วนเจ้าของกิจการ หรือ ผู้มีอำนาจลงนามแทนกิจการ)
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
เลขที่ผู้ประกอบการ