โรงงานนวัตกรรมอาหาร วว. คลอง 5

35 หมู่ 3 เทคโนธานี ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ : 02-5779000 ต่อ 9702-3 / อีเมล์ : Napapha.fisp@gmail.com, Narupol.fisp@gmail.com โทรศัพท์ 02-5779000 ต่อ 9702-3

โรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร (FISP) เป็นโรงงานอาหารมาตรฐานที่ให้บริการผู้ประกอบการอย่างครบวงจร FISP มุ่งเน้นการสร้างผู้ประกอบการใหม่ที่ต้องการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

FISP ช่วยเหลือ แนะนำและให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ ตั้งแต่การพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์ การพัฒนาเทคโนโลยี การผลิตในระดับห้องปฏิบัติการ และการบ่มเพาะเทคโนโลยีในเชิงพาณิชย์เพื่อลดความเสี่ยงและสร้างโอกาสในการทำธุรกิจและเพื่อให้ทันกับตลาดที่เติบโตอย่างรวดเร็วในยุค THAILAND 4.0

โดยมุ่งให้บริการแก่ผู้ประกอบการแบบ One-Stop-Service ประกอบด้วย บริการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร บริการบ่มเพาะเทคโนโลยีการผลิตในเชิงพาณิชย์สำหรับผลิตภัณฑ์ผักผลไม้แปรรูปและเครื่องดื่ม บริการสายการผลิตผลิตภัณฑ์ผักผลไม้แปรรูปและเครื่องดื่มที่ได้มาตรฐาน บริการวิเคราะห์ทดสอบ สอบเทียบและรับรองคุณภาพ บริการประเมินอายุการเก็บรักษาอาหาร บริการที่ปรึกษาด้านการผลิตและวางสายการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร บริการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีและด้านการประกอบธุรกิจอาหาร