สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ชั้น 4 อาคารอำนวยยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ที่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290 โทรศัพท์ 0 5387 5635, 081 883 2696

สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้