ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

"อาคารบริการวิชาการ ชั้น 2 119 หมู่ 9 ถ.ลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100" โทรศัพท์ "086 439 5129 097 184 9838"

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง