ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

"ชั้น 1 อาคารศิลปวัฒนธรรม (วังแดง) 64 ถ. ทหาร ต. หมากแข้ง อ. เมือง จ.อุดรธานี " โทรศัพท์ 042-224-015

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี