ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ - มหาวิทยาลัยนครพนม

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม 103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 โทรศัพท์ 042-532-477-8 ต่อ 702

UBI (University Business Incubator) เป็น UBI รูปแบบหนึ่งซึ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเป็นหลัก ได้แก่ นักศึกษา บัณฑิตศิษย์เก่า อาจารย์ นักวิจัย บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป โดยเชื่อมโยงองค์ความรู้จากงานวิจัยและเทคโนโลยีไปสู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่ ซึ่งอาจจะเป็นตัวนักวิจัยเองหรือเป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีความสนใจจะนำผลงานนั้นไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

บริการของเรา

NPUBI มีบริการให้คำปรึกษาและแนะนำในการเริ่มต้นธุรกิจ

 

NPUBI มีผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่ให้บริการช่วยเหลือด้านวิชาการในการจัดทำแผนธรุกิจ แก่ผู้เข้ารับการบ่มเพาะ

 

NPUBI มีบริการช่วยเหลือผู้เข้ารับการบ่มเพาะให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในการประกอบธุรกิจ

 

NPUBI มีบริการช่วยเหลือในการจับคู่ธุรกิจแก่ผู้ที่เข้ารับการบ่มเพาะในกรณีผู้เข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจต้องการสร้างเครือข่าย ทางธุรกิจ

 

NPUBI ให้บริการวิชาการในด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสามารถแข่งขันในตลาดได้ โดยอาศัยองค์ความรู้ผลงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม และศักยภาพด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยนครพนม

 

NPUBI มีบริการสถานที่ทำงานและสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับผู้เข้ารับการบ่มเพาะที่ต้องการพื้นที่สำนักงาน NPUBI