หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 หมู่ 16 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002 โทรศัพท์ (043) 048-048

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น