ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

"84 หมู่ 4 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.บ้านเกาะ 30000" โทรศัพท์ 044-009711-132

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล