หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

"ชั้น 2 ห้อง ศว. 2-8 อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก เลขที่ 2 ถ. ราชธานี ต. ในเมือง อ. เมือง จ. อุบลราชธานี " โทรศัพท์ 045-352000 , 045-355-357

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี