ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

"อาคาร 20 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ เลขที่ 1 หมู่ 4 ต. ท่างิ้ว อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช" โทรศัพท์ 075-673-573 , 080-850-3331

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช