ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

21 หมู่ 6 ถ. เทพกระษัตรี ต. รัษฎา อ. เมือง จ. ภูเก็ต โทรศัพท์ 086-4708522, 076-217677

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต