ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยมหิดล

เลขที่ 69 อาคารมิว ชั้น 25 ถ.วิภาวดี-รังสิตเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร, 10400 โทรศัพท์ 086-505-0049

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยมหิดล

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยมหิดล