ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

อาคารศูนย์บริการวิชาการเกษตรชีวภาพ ถนน รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์ 02 642 6900-99 ต่อ 6014

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม