หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ชั้น 8 อาคารบุญชนะ อัตถากร 118 หมู่ 3 ถ. เสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ จ. กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-727-3973, 02-727-3984, 02-377-1231-2

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์