ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

อาคาร 2 ชั้น 5 ห้อง 251 เลขที่ 172 ถ. อิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี จ.กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-890-2296

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี