อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

"สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจอาคารอำนวยยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 ม.4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290" โทรศัพท์ 0-5387-5326 , 08-1883-2696

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้