อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ชั้น 1 อาคารสำนักงาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์ 054-466666 ต่อ 1283

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา