หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 80 หมู่ 9 ต. บ้านตู่ อ. เมือง จ. เชียงราย โทรศัพท์ 053-703-878

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย