อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 หมู่ 16 ชั้น 4 อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002 โทรศัพท์ 043-202697, 089-7127126

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น