ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จังหวัดลำปาง

👉🏼บริษัท  ริมดอย ฟู้ดไทย จำกัด เริ่มแรกในปี พ.ศ. 2561 ได้ก่อตั้งในนามกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปกล้วยบ้านดง ตำบลหลวงใต้ จังหวัดลำปาง จากการรวมกลุ่มของสมาชิกผู้ที่สนใจในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (กล้วย) ทางกลุ่มฯได้เริ่มจากการแปรรูปกล้วย    เป็นผลิตภัณฑ์ เช่น กล้วยอบเนย กล้วยตาก เป็นต้น และทำการจำหน่ายในนาม แบรนด์ น้องจอย โดยมี นาย พิพัฒน์  เตจ๊ะน้อย เป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุนชน เป็นผู้ทำการตลาดและติดต่อลูกค้าด้วยตนเอง จากนั้นผลิตภัณฑ์จะถูกส่งขายให้แก่บริษัทคู่ค้าที่อยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร นำไปบรรจุส่งขายร้านค้าปลีก และ ร้านค้าส่งทั่วประเทศ หลังจากผลิตภัณฑ์ได้เป็นที่รู้จักของลูกค้าจึงทำให้ลูกค้ามีกำลังซื้อที่เพิ่มมากขึ้น ทางประธานกลุ่มได้มีแนวคิดที่จะขยายการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และต่อมาต่อมา เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ในนามของ บริษัท ริมดอย ฟู๊ดไทย จำกัด จนถึงปัจจุบัน โดยทางบริษัทฯ ยังคงไว้ซึ่งมาตรฐานและคุณภาพของวัตถุดิบตลอดจนถึงผลิตภัณฑ์สุดท้าย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์เมื่อถึงมือลูกค้าจะต้องสะอาด ปลอดภัย และมีคุณภาพที่ดีตามมาตรฐานกำหนด อีกทั้งยังมีนโยบายในการพัฒนาไปสู่การสร้างสัมพันธภาพทางธุรกิจ เพื่อความเจริญเติบโตในทางธุรกิจการค้าต่อไป

 

👉🏼ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จังหวัดลำปาง  ได้ให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้นและประสานส่งต่อความช่วยเหลือต่อให้กับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ และโครงการของ สสว. อาทิเช่น ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาปรับปรุงโรงตากพลังงานแสงอาทิตย์พัฒนาระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Depa) ภายใต้โครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือลดต้นทุนการผลิต การจัดการกระบวนการภายในธุรกิจ ในรูปแบบการต่อยอดโครงการตามเทคโนโลยีเดิม หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ เพื่อการยกระดับการแข่งขันด้านธุรกิจ และปรับตัวสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ผ่านมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม (depa Digital Transformation Funds) สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานสินค้าบริการและผลิตภัณฑ์ (อย., GMP, มผช.) โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SMEs STRONG / REGULAR)

 

👉🏼ผลลัพธ์ ผลสำเร็จ ที่ได้จากการให้คำปรึกษา ให้บริการและการส่งต่อ

1) ลดต้นทุน : จากกล้วยดิบ 15 ตันต่อเดือน เดิมมีการสูญเสียจากการตากกล้วย โดยประมาณ 200 กิโลกรัม คิดเป็น 0.13% และปัจจุบันการสูญเสียลดลงเหลือแค่ 100 กิโลกรัม คิดเป็น 0.06% ซึ่งถือว่าการสูญเสียได้ลดลงจากเดิมมาก

2) เพิ่มผลผลิต : มีผลผลิตที่เพิ่มขึ้น โดยคิดจากกล้วยดิบ 15 ตัน จากเดิมจะได้ผลผลิตพร้อมจำหน่ายโดยเฉลี่ย 4.7 ตัน และปัจจุบันจะได้ผลผลิตอยู่ที่ 5 ตัน ซึ่งถือว่ามีผลผลิตเพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ 5%

3) เพิ่มรายได้ : รายได้เพิ่มขึ้นจากเดิม โดยคิดจากส่วนต่าง 100 กิโลกรัม ที่ได้จากการลดการสูญเสีย จะมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยประมาณ 2,857 ซอง หรือ คิดเป็นเงินโดยประมาณ 14,283 บาท

4) เพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์ : มีการควบคุมความชื้นที่ได้มาตรฐาน ทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและสามารถเก็บรักษาได้นานยิ่งขึ้น

 

👉🏼นี่คือ 1 ใน SME ที่ประสบความสำเร็จ สามารถพัฒนาธุรกิจให้เติบโตขึ้นได้ เพียงเข้ามารับคำปรึกษาจากศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร สสว.

👉🏼สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : โทร 1301 หรือ www.sme.go.th

บทความแนะนำ

ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จังหวัดเชียงใหม่

ผลิตภัณฑ์จากกระดาษสาและเส้นใยธรรมชาติ แบรนด์ PAPA PAPER CRAFT® ผลิตโดยบริษัท ซิพลิ เด็คคอร์ จำกัด เป็นผู้ผลิตสินค้าไลฟ์สไตล์ และบรรจุภัณฑ์รักษ์โลก เช่น ถุง กล่อง สมุด อัลบั้ม การ์ด บรรจุภัณฑ์ ที่ประสบความสำเร็จจากการได้รับบริการคำปรึกษาแนะนำจาก ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จ.เชียงใหม่

 

บ้านต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เป็นแหล่งผลิตกระดาษที่เคยมีชื่อเสียงอย่างมากในอดีต เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมากว่า 100 ปี เมื่อวันเวลาผ่านไป ความนิยมในการใช้กระดาษสาลดน้อยลง  โรงงานผู้ผลิตกระดาษสาในพื้นที่ ต่างทยอยเลิกกิจการ  จนปัจจุบันเหลืออยู่เพียงไม่กี่แห่งที่ยังเป็นลมหายใจสุดท้ายของบ้านต้นเปา นั่นคือ “บริษัท ซิมพลิ เด็คคอร์ จำกัด” (SIMPLY DÉCOR) ภายใต้แบรนด์ “PAPA PAPER CRAFT® ปาป้า เปเปอร์ คราฟท์” 

 

ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จังหวัดเชียงใหม่  ได้ให้คำปรึกษาแนะนำให้ผู้ประกอบการเข้าโครงการต่างๆ ของ สสว. ด้านของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แนะนำให้ผู้ประกอบการเข้าโครงการ Stronger SME – Green product to ECO packaging เพื่อพัฒนาสินค้าในส่วนของบรรจุภัณฑ์  โดยนำหลักการของธรรมชาติมาประยุกต์ใช้ และพยายามลดการใช้สารเคมีในการผลิตบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม  และแนะนำให้ผู้ประกอบการประกวด SME National Awards เพื่อพัฒนาศักยภาพขององค์กร ในด้านการหาแหล่งเงินทุน ได้แนะนำให้ผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมในเรื่องของเอกสารต่างๆ โดยได้ตรวจสอบ คัดกรอง และแนะนำเอกสารในเบื้องต้นก่อนที่จะยื่นสินเชื่อกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

 

ผลสำเร็จ ภายหลังจากการเข้ารับบริการคำปรึกษาศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร

โดยได้รับรางวัล SME National awards ปี 2017  ปี 2018 ปี 2020 และ ปี 2021 ซึ่งส่งผลดังนี้   

- เพิ่มรายได้ : โดยมียอดการสั่งซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นในปี 2019 ประมาณ 5-10 %

- เพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์ : มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานและมีความปลอดภัย

- ฐานลูกค้า : ได้กลุ่มลูกค้าใหม่จากประเทศญี่ปุ่น จากการร่วมออกบูธ ณ ประเทศญี่ปุ่น

 

นี่คือ 1 ใน SME ที่ประสบความสำเร็จ สามารถพัฒนาธุรกิจให้เติบโตขึ้นได้ เพียงเข้ามารับคำปรึกษาจากศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร สสว.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : โทร 1301 หรือ www.sme.go.th

 

บทความแนะนำ

ประเด็นที่น่าสนใจ สถานการณ์ปัจจุบัน ธุรกิจออนไลน์ของธุรกิจ MSME

ประเด็นที่น่าสนใจ สถานการณ์ปัจจุบัน ธุรกิจออนไลน์ของธุรกิจ MSME 

บทความแนะนำ

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME ประจำเดือน มิถุนายน 2565

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME ประจำเดือน มิถุนายน 2565

https://www.sme.go.th/upload/mod_download/download-20220802103829.pdf

 

บทความแนะนำ

รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (MSME) รายเดือน มิถุนายน 2565

รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (MSME) รายเดือน มิถุนายน 2565

https://www.sme.go.th/upload/mod_download/download-20220726161855.pdf 

บทความแนะนำ