ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จังหวัดนครราชสีมา

📍บริษัท 108 ฟู๊ด จำกัด ประกอบธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายแยมผลไม้ น้ำผลไม้แปรรูป เจลลี่รสผลไม้ และรับจ้างผลิต (OEM) ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรต่างๆ เป็นต้น ผู้ประกอบการ ได้ประสบปัญหาของเกษตรกรในพื้นที่ จ.นครราชสีมา เช่น ผลิตผลทางการเกษตรล้นตลาด ราคาตกต่ำ จึงเกิดแรงบันดาลใจ ทำการศึกษา ค้นคว้าวิจัย พัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงได้เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ เช่น แยมมะม่วง แยมสับปะรด แยมกล้วย แยมสตอเบอร์รี่ แยมส้ม แยมมัลเบอร์รี่ แยมมิกซ์เบอร์รี่ แยมขิง น้ำเบอร์รี่สกัดเข้มข้น 100% และเจลลี่มะม่วง เป็นต้น ต่อมาได้พัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ และโรงงานสถานที่ผลิต จนได้รับมาตรฐานต่างๆ เช่น อย. ,GMP Codex, HACCP Codex. และได้เครื่องหมายมาตรฐานการผลิตสินค้าในประเทศไทย Made in Thailand (MIT) เป็นต้น และมีเจตนารมณ์ที่จะพัฒนากระบวนการผลิตไปสู่ อุตสาหกรรมเชิงเศรษฐกิจนิเวศ (Eco-Industry) ซึ่งไม่ก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม และนำของเสียไปใช้ประโยชน์ เช่น นำเปลือกสับปะรด ไปเป็นอาหารสัตว์ ตาสับปะรด นำไปทำไวน์ เป็นต้น

 

📍ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จังหวัดนครราชสีมา  ได้ส่งต่อความช่วยเหลือไปที่ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ธพว.) แต่ผู้ประกอบการมีปัญหาเครดิตไม่ปกติ จึงแนะนำให้ปรับเปลี่ยนกรรมการท่านใหม่ และใช้เวลาระยะหนึ่ง จึงทำการยื่นกู้ใหม่ได้ และได้แนะนำให้สมัครเข้าร่วมโครงการของ สสว. เช่น โครงการสุดยอด SME จังหวัดประจำปี 2563 โครงการปั้นดาว ประจำปี 2564 ศูนย์ OSS จ.นครราชสีมา แนะนำให้เข้าร่วมอบรม สัมมนา การตลาดออนไลน์ ผ่าน แพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Shopee Lazada แนะนำเข้าร่วมกิจกรรมการเจรจาธุรกิจ (Business Matching)

 

🏅ผลลัพธ์ ผลสำเร็จ ที่ได้จากการให้คำปรึกษา ให้บริการและการส่งต่อ

1.ได้รับรางวัล SME Provincial Champion จังหวัด ประจำปี 2021

2.ได้รับรางวัลโครงการปั้นดาว ประจำปีงบประมาณ 2564

3.ได้รับรางวัล SME Start Up ครั้งที่ 4

4.ได้คู่ค้า ในการรับจ้างผลิตสินค้า (OEM)

  1. มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าในช่องทางออนไลน์ Shopee Lazada

สรุปรายได้ 3 ปี ย้อนหลัง หลังจากได้เข้าร่วมโครงการต่างๆ ของ สสว. ในด้านการตลาด ซึ่งได้มีการนำสินค้าเข้าร่วมจำหน่ายร่วมกับโครงการปั้นดาว และจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ

  1. ปี พ.ศ. 2562 รายได้รวม 452,000 บาท
  2. ปี พ.ศ. 2563 รายได้รวม 687,500 บาท
  3. ปี พ.ศ. 2564 รายได้รวม 1,400,000 บาท

รวมรายได้ทั้งสิ้น 2,539,500 บาท

 

📍นี่คือ 1 ใน SME ที่ประสบความสำเร็จ สามารถพัฒนาธุรกิจให้เติบโตขึ้นได้ เพียงเข้ามารับคำปรึกษาจากศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร สสว.

📍สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : โทร 1301 หรือ www.sme.go.th

บทความแนะนำ

ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จังหวัดลำปาง

👉🏼บริษัท  ริมดอย ฟู้ดไทย จำกัด เริ่มแรกในปี พ.ศ. 2561 ได้ก่อตั้งในนามกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปกล้วยบ้านดง ตำบลหลวงใต้ จังหวัดลำปาง จากการรวมกลุ่มของสมาชิกผู้ที่สนใจในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (กล้วย) ทางกลุ่มฯได้เริ่มจากการแปรรูปกล้วย    เป็นผลิตภัณฑ์ เช่น กล้วยอบเนย กล้วยตาก เป็นต้น และทำการจำหน่ายในนาม แบรนด์ น้องจอย โดยมี นาย พิพัฒน์  เตจ๊ะน้อย เป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุนชน เป็นผู้ทำการตลาดและติดต่อลูกค้าด้วยตนเอง จากนั้นผลิตภัณฑ์จะถูกส่งขายให้แก่บริษัทคู่ค้าที่อยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร นำไปบรรจุส่งขายร้านค้าปลีก และ ร้านค้าส่งทั่วประเทศ หลังจากผลิตภัณฑ์ได้เป็นที่รู้จักของลูกค้าจึงทำให้ลูกค้ามีกำลังซื้อที่เพิ่มมากขึ้น ทางประธานกลุ่มได้มีแนวคิดที่จะขยายการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และต่อมาต่อมา เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ในนามของ บริษัท ริมดอย ฟู๊ดไทย จำกัด จนถึงปัจจุบัน โดยทางบริษัทฯ ยังคงไว้ซึ่งมาตรฐานและคุณภาพของวัตถุดิบตลอดจนถึงผลิตภัณฑ์สุดท้าย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์เมื่อถึงมือลูกค้าจะต้องสะอาด ปลอดภัย และมีคุณภาพที่ดีตามมาตรฐานกำหนด อีกทั้งยังมีนโยบายในการพัฒนาไปสู่การสร้างสัมพันธภาพทางธุรกิจ เพื่อความเจริญเติบโตในทางธุรกิจการค้าต่อไป

 

👉🏼ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จังหวัดลำปาง  ได้ให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้นและประสานส่งต่อความช่วยเหลือต่อให้กับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ และโครงการของ สสว. อาทิเช่น ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาปรับปรุงโรงตากพลังงานแสงอาทิตย์พัฒนาระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Depa) ภายใต้โครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือลดต้นทุนการผลิต การจัดการกระบวนการภายในธุรกิจ ในรูปแบบการต่อยอดโครงการตามเทคโนโลยีเดิม หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ เพื่อการยกระดับการแข่งขันด้านธุรกิจ และปรับตัวสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ผ่านมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม (depa Digital Transformation Funds) สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานสินค้าบริการและผลิตภัณฑ์ (อย., GMP, มผช.) โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SMEs STRONG / REGULAR)

 

👉🏼ผลลัพธ์ ผลสำเร็จ ที่ได้จากการให้คำปรึกษา ให้บริการและการส่งต่อ

1) ลดต้นทุน : จากกล้วยดิบ 15 ตันต่อเดือน เดิมมีการสูญเสียจากการตากกล้วย โดยประมาณ 200 กิโลกรัม คิดเป็น 0.13% และปัจจุบันการสูญเสียลดลงเหลือแค่ 100 กิโลกรัม คิดเป็น 0.06% ซึ่งถือว่าการสูญเสียได้ลดลงจากเดิมมาก

2) เพิ่มผลผลิต : มีผลผลิตที่เพิ่มขึ้น โดยคิดจากกล้วยดิบ 15 ตัน จากเดิมจะได้ผลผลิตพร้อมจำหน่ายโดยเฉลี่ย 4.7 ตัน และปัจจุบันจะได้ผลผลิตอยู่ที่ 5 ตัน ซึ่งถือว่ามีผลผลิตเพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ 5%

3) เพิ่มรายได้ : รายได้เพิ่มขึ้นจากเดิม โดยคิดจากส่วนต่าง 100 กิโลกรัม ที่ได้จากการลดการสูญเสีย จะมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยประมาณ 2,857 ซอง หรือ คิดเป็นเงินโดยประมาณ 14,283 บาท

4) เพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์ : มีการควบคุมความชื้นที่ได้มาตรฐาน ทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและสามารถเก็บรักษาได้นานยิ่งขึ้น

 

👉🏼นี่คือ 1 ใน SME ที่ประสบความสำเร็จ สามารถพัฒนาธุรกิจให้เติบโตขึ้นได้ เพียงเข้ามารับคำปรึกษาจากศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร สสว.

👉🏼สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : โทร 1301 หรือ www.sme.go.th

บทความแนะนำ

ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จังหวัดเชียงใหม่

ผลิตภัณฑ์จากกระดาษสาและเส้นใยธรรมชาติ แบรนด์ PAPA PAPER CRAFT® ผลิตโดยบริษัท ซิพลิ เด็คคอร์ จำกัด เป็นผู้ผลิตสินค้าไลฟ์สไตล์ และบรรจุภัณฑ์รักษ์โลก เช่น ถุง กล่อง สมุด อัลบั้ม การ์ด บรรจุภัณฑ์ ที่ประสบความสำเร็จจากการได้รับบริการคำปรึกษาแนะนำจาก ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จ.เชียงใหม่

 

บ้านต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เป็นแหล่งผลิตกระดาษที่เคยมีชื่อเสียงอย่างมากในอดีต เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมากว่า 100 ปี เมื่อวันเวลาผ่านไป ความนิยมในการใช้กระดาษสาลดน้อยลง  โรงงานผู้ผลิตกระดาษสาในพื้นที่ ต่างทยอยเลิกกิจการ  จนปัจจุบันเหลืออยู่เพียงไม่กี่แห่งที่ยังเป็นลมหายใจสุดท้ายของบ้านต้นเปา นั่นคือ “บริษัท ซิมพลิ เด็คคอร์ จำกัด” (SIMPLY DÉCOR) ภายใต้แบรนด์ “PAPA PAPER CRAFT® ปาป้า เปเปอร์ คราฟท์” 

 

ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จังหวัดเชียงใหม่  ได้ให้คำปรึกษาแนะนำให้ผู้ประกอบการเข้าโครงการต่างๆ ของ สสว. ด้านของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แนะนำให้ผู้ประกอบการเข้าโครงการ Stronger SME – Green product to ECO packaging เพื่อพัฒนาสินค้าในส่วนของบรรจุภัณฑ์  โดยนำหลักการของธรรมชาติมาประยุกต์ใช้ และพยายามลดการใช้สารเคมีในการผลิตบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม  และแนะนำให้ผู้ประกอบการประกวด SME National Awards เพื่อพัฒนาศักยภาพขององค์กร ในด้านการหาแหล่งเงินทุน ได้แนะนำให้ผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมในเรื่องของเอกสารต่างๆ โดยได้ตรวจสอบ คัดกรอง และแนะนำเอกสารในเบื้องต้นก่อนที่จะยื่นสินเชื่อกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

 

ผลสำเร็จ ภายหลังจากการเข้ารับบริการคำปรึกษาศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร

โดยได้รับรางวัล SME National awards ปี 2017  ปี 2018 ปี 2020 และ ปี 2021 ซึ่งส่งผลดังนี้   

- เพิ่มรายได้ : โดยมียอดการสั่งซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นในปี 2019 ประมาณ 5-10 %

- เพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์ : มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานและมีความปลอดภัย

- ฐานลูกค้า : ได้กลุ่มลูกค้าใหม่จากประเทศญี่ปุ่น จากการร่วมออกบูธ ณ ประเทศญี่ปุ่น

 

นี่คือ 1 ใน SME ที่ประสบความสำเร็จ สามารถพัฒนาธุรกิจให้เติบโตขึ้นได้ เพียงเข้ามารับคำปรึกษาจากศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร สสว.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : โทร 1301 หรือ www.sme.go.th

 

บทความแนะนำ

ประเด็นที่น่าสนใจ สถานการณ์ปัจจุบัน ธุรกิจออนไลน์ของธุรกิจ MSME

ประเด็นที่น่าสนใจ สถานการณ์ปัจจุบัน ธุรกิจออนไลน์ของธุรกิจ MSME 

บทความแนะนำ

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME ประจำเดือน มิถุนายน 2565

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME ประจำเดือน มิถุนายน 2565

https://www.sme.go.th/upload/mod_download/download-20220802103829.pdf

 

บทความแนะนำ