งานศึกษาด้าน SME และการประกอบการของ OECD "การประกอบการในคลัสเตอร์นวัตกรรมระดับภูมิภาค กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายของประเทศไทย"


รายงานฉบับนี้ ตลอดจนข้อมูลและแผนที่ในรายงานไม่มีผลต่อสถานะ
หรืออำนาจอธิปไตยเหนืออาณาเขตการกำหนด เขตแดนระหว่างประเทศ
และชื่อของเขตแดน เมือง หรือพื้นที่ใด

รายงานต้นฉบับได้รับการตีพิมพ์โดย OECD เป็นภาษาอังกฤษ โดยใช้ชื่อว่า
Local Entrepreneurship Ecosystems and Emerging Industries,
Case Study of Chiang Mai and Chiang Rai, Thailand © OECD 2021,
https://doi.org/10.1787/2a24a552-en.

OECD มิได้เป็นผู้จัดทำรายงานแปลฉบับนี้ และไม่ถือรายงานแปลฉบับนี้
เป็นฉบับแปลอย่างเป็นทางการของ OECD
คุณภาพของงานแปลและความสอดคล้องกับเนื้อหาเทียบกับต้นฉบับ
เป็นความรับผิดชอบของคณะจัดทำงานแปลแต่ฝ่ายเดียว
หากมีความขัดแย้งของเนื้อหาระหว่างต้นฉบับและฉบับแปลให้ยึดถืองานต้นฉบับเป็นหลัก
© 2021 Office of SMEs Promotion (OSMEP) for this translation.

ข้อความแก้ไขสำหรับรายงานต่าง ๆ สามารถดูได้ออนไลน์ที่ www.oecd.org/about/publishing/corrigenda.htm.

บทความแนะนำ