สาระสำคัญของกฎหมาย กฎ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของ SME ประจำปี พ.ศ. 2565

องค์ความรู้ทางกฎหมาย ถือเป็นอีกหนึ่งองค์ความรู้สำคัญ ที่จะช่วยให้ SME สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้องและคล่องตัว SMEONE ได้รวบรวมสาระสำคัญของกฎหมาย กฎ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของ SME ประจำปี พ.ศ. 2565 ไว้ให้สำหรับผู้ประกอบการ SME ได้ศึกษาเพื่อเติมโดยผู้ที่สนใจ สามารถศึกษาข้อมูลได้จากลิงค์ด้านล่างค่ะ องค์ความรู้ทางกฎหมาย ถือเป็นอีกหนึ่งองค์ความรู้สำคัญ ที่จะช่วยให้ SME สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้องและคล่องตัว SMEONE ได้รวบรวมสาระสำคัญของกฎหมาย กฎ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของ SME ประจำปี พ.ศ. 2565 ไว้ให้สำหรับผู้ประกอบการ SME ได้ศึกษาเพื่อเติมโดยผู้ที่สนใจ สามารถศึกษาข้อมูลได้จากลิงค์ด้านล่างค่ะ

 

https://drive.google.com/file/d/1an1vVXse0lVzWk1tTFb7k51V-Nu7sgrB/view?usp=sharing

บทความแนะนำ

รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSME) รายเดือน เดือนพฤศจิกายน 2565

SMEONE ขอนำเสนอรายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSME) รายเดือน เดือนพฤศจิกายน 2565 โดยท่านที่สนใจสามารถศึกษารายงานดังกล่าวเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินธุรกิจ ได้ที่ลิงค์ด้านล่างค่ะ

 

https://www.sme.go.th/upload/mod_download/download-20221221155134.pdf

บทความแนะนำ

ผลการศึกษาสถานภาพวิสาหกิจขนาดย่อยประเทศไทย จากกิจกรรมการจัดทำข้อมูลเพื่อให้บริการ MSME และประชาชน

รายงานสถานภาพวิสาหกิจขนาดย่อยประเทศไทย

https://drive.google.com/file/d/1suqkgzODRBwl6-BbH8TygTxKcqjDbZa2/view?usp=share_link

บทความแนะนำ

รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายเดือน ประจำเดือนกันยายน 2565

รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายเดือน ที่รวบรวมสถานการณ์ของ MSME การค้าระหว่างประเทศ ดัชนีความเชื่อมั่นและการวิเคราะห์ดัชนีทางเศรษฐกิจ การจ้างงานในระบบประกันสังคม และการจัดตั้ง/ยกเลิกกิจการ ของผู้ประกอบการ MSME ประจำเดือนกันยายน 2565
 
ผู้สนใจสามารถศึกษาและใช้ประโยชน์ได้ โดยดาวน์โหลดรายงานได้จากลิงค์ด้านล่าง
 

บทความแนะนำ

ผลการศึกษาการเติบโตของวิสาหกิจขนาดย่อมไปสู่วิสาหกิจขนาดกลาง

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้ดำเนินกิจกรรมงานศึกษาพัฒนา SME รายสาขา/รายพื้นที/รายประเด็น ภายใต้งานจัดทำแผนการส่งเสริม SME ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมการเติบโตของวิสาหกิจขนาดย่อมไปสู่วิสาหกิจขนาดกลาง เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับหน่วยงานต่างๆ หรือผู้ที่สนใจนำไปใช้ไประโยชน์เพิ่มเติม
 
โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารผลการศึกษาได้ข้อมูลตามลิงค์ด้านล่างค่ะ

บทความแนะนำ