อยากเปิดร้านอาหาร คาเฟ่ เริ่มต้นอย่างไร?

หัวข้อ : คู่มือการให้คำปรึกษาธุรกิจ SMEs
อ่านฉบับเต็มเพิ่มเติมwww.dbd.go.th/download/promotion_file/manual_sme600529.pdf

 

ธุรกิจร้านอาหารยังคงเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่หลาย ๆ คนให้ความสนใจ สำหรับคนที่มีไอเดียและความพร้อม แต่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นเปิดร้านอย่างไรให้ถูกขั้นตอนตามกฏหมาย เริ่มต้นได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

 

สำหรับ “ธุรกิจร้านอาหาร” นั้นหมายถึง

 • การประกอบกิจการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มพร้อมรับประทาน โดยอาจจัดเตรียมที่นั่งให้ผู้บริโภคได้รับประทานภายในสถานที่ที่ให้บริการ
 • การให้บริการบรรจุอาหารเพื่อให้ผู้บริโภคนำไปรับประทานที่อื่นได้

 

กระทรวงพาณิชย์ได้แบ่งประเภทร้านอาหารออกเป็น 4 แบบ โดยใช้หลักเกณฑ์จำแนกตามการออกแบบตกแต่งเป็นหลัก ได้แก่

 1. ร้านอาหารระดับหรู (Fine Dining)
 2. ร้านอาหารระดับกลาง (Casual Dining)
 3. ร้านอาหารทั่วไป (Fast Dining)
 4. ร้านริมบาทวิถี (Kiosk)

 

ขั้นตอนในการประกอบธุรกิจร้านอาหาร

1) วางแผนรูปแบบของร้านอาหาร

ธุรกิจร้านอาหารเป็นธุรกิจที่มีคู่แข่งจำนวนมาก สิ่งที่จำเป็นต้องคำนึงถึง คือ ผู้บริโภคอาหารของเราเป็นกลุ่มไหน จะต้องสอดคล้องกับทำเลที่ตั้งของธุรกิจและคู่แข่งในบริเวณนั้นด้วย

 • กลุ่มคนทำงานที่มีกำลังซื้อสูง อาจมีความต้องการในการนัดพบปะเพื่อเข้าสังคมหรือบรรยากาศที่เหมาะสมกับการเจรจาธุรกิจ หรือ
 • หากเจาะกลุ่มครอบครัว หรือทำเลร้านอยู่ใกล้ชุมชนที่อยู่อาศัย อาจเป็นลักษณะร้านที่ขายอาหารที่เน้นคุณภาพ มีเมนูที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของครอบครัวที่มารับประทาน

 

2) สร้างเอกลักษณ์ของร้านอาหาร หรือสิ่งที่ผู้บริโภคจะนึกถึงเป็นสิ่งแรกเมื่อจะใช้บริการร้านเรา

 • อาจเป็นเมนูอาหารที่โดดเด่น มีการควบคุมคุณภาพและรสชาติให้ดีอยู่เสมอ
 • การบริการที่สร้างความประทับใจ หากราคาสินค้าสูง ลูกค้าจะมีความคาดหวังต่อบริการมาก แต่หากเป็นร้านอาหารทั่วไปอาจคาดหวังต่อบริการแค่ความรวดเร็วเท่านั้น
 • บรรยากาศที่ทำให้ลูกค้าได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่แตกต่างจากร้านอื่น ๆ หรือ ความสะอาดของสถานที่ ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญของร้านอาหาร เพื่อให้เกิดการบอกต่อปากต่อปาก (Word of Mouth) หรือการประชาสัมพันธ์ทางการตลาดเพื่อให้เกิดการจดจำนำไปสู่การใช้บริการซ้ำในอนาคต

 

3) ขอจดทะเบียนจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร

 • การเปิดร้านอาหาร หรือร้านขายอาหารเป็นธุรกิจที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพผู้บริโภค หรือก่อให้เกิดความรำคาญแก่ผู้อยู่อาศัยข้างเคียงได้ ทางกรุงเทพมหานครจึงได้ออกข้อบัญญัติ เพื่อควบคุมหรือกำกับดูแลร้านอาหาร
 • ร้านอาหารที่มีพื้นที่ของร้านไม่เกิน 200 ตารางเมตร ต้องยื่นคำขอเพื่อขอรับ “หนังสือรับรองการแจ้ง” มีค่าธรรมเนียม 1,000 บาท
 • ร้านอาหารที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 200 ตารางเมตรขึ้นไป ต้องยื่นคำขอเพื่อขอรับ “ใบอนุญาต” มีค่าธรรมเนียม 3,000 บาท
 • การยื่นคำขอใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการขอหนังสือรับรองการแจ้ง ให้ยื่นได้ที่ส่วนราชการต่าง ๆ ดังนี้
  – สำนักงานเขตของกรุงเทพมหานคร
  – สำนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
  – สำนักงานเทศบาลสำหรับร้านอาหารที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล
  – สำนักงานเมืองพัทยา

 

4) ขอใบอนุญาตและจดทะเบียนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

• การขออนุญาตจำหน่ายสุราหรือยาสูบ ต้องได้รับอนุญาตจากกรมสรรพสามิต โดยสามารถขออนุญาตได้ที่
– กรุงเทพมหานคร: กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
– ต่างจังหวัด: สำนักงานสรรพสามิตอำเภอ/กิ่งอำเภอ

• การขอออนุญาตเผยแพร่ลิขสิทธิ์เพลง
– การเปิดเพลง ภาพวิดีโอ หรือ การถ่ายทอดสด ที่มีเจ้าของลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดอยู่ จำเป็นต้องขออนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ด้วย
– อัตราค่าธรรมเนียมขึ้นอยู่กับแต่ละเจ้าของสิขสิทธิ์เป็นผู้กำหนด
– ผู้ประกอบการจะต้องขออนุญาตไม่ว่าจะเป็นการเปิดจากแผ่นบันทึกเสียงแท้ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือเปิดผ่านอินเทอร์เน็ตก็ตาม

• การขอประกอบกิจการสถานบริการ
– ร้านที่จำหน่ายอาหาร สุรา หรือเครื่องดื่ม โดยจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง ซึ่งปิดทำการหลังเวลา 24.00 น.
– สถานที่เต้นรำหรือมีการเต้นรำ การอนุญาตให้พนักงานหรือนักแสดงนั่งกับลูกค้า มีคาราโอเกะให้ลูกค้าร้องเพลง
ถือว่าเข้าข่ายสถานบันเทิงต้องขออนุญาตตามหน่วยงานที่กำหนด
กรุงเทพมหานคร: สถานีตำรวจท้องที่ หรือ ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ต่างจังหวัด: ที่อำเภอท้องที่ ที่สถานบริการนั้นตั้งอยู่ (ที่ทำการปกครองอำเภอ)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
– สำนักงานจังหวัด ซึ่งตั้งอยู่ ณ ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด
– กองตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

• จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
– ผู้ประกอบการหากมีรายรับเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี กฎหมายบังคับให้ต้องจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการภายใน 30 วัน นับแต่มีรายรับเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี
– กรณีใช้เครื่องบันทึกการเก็บ จะต้องขออนุญาตการใช้เพื่อออกใบกำกับภาษีตามประมวลรัษฎากร

• ขออนุญาตติดตั้งป้ายเพื่อเสียภาษีป้าย คือ
– ภาษีที่เก็บจากการแสดงป้ายชื่อ ยี่ห้อ หรือโลโก้บนวัตถุใด ๆ ด้วยตัวอักษร ภาพ
– ไม่ว่าจะเป็นบนป้ายทั่วไป ป้ายบิลบอร์ดตามตึกตามทางด่วน ป้ายผ้าใบ หรือป้ายไฟ ที่ใช้เพื่อหารายได้หรือการโฆษณา
– ผู้ประกอบการเปิดร้านกาแฟที่มีป้ายหน้าร้านก็ต้องเสียภาษี ด้วยอัตราภาษีที่ขึ้นอยู่กับรูปแบบและขนาดที่กำหนด

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจร้านอาหาร

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

เกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ประกอบธุรกิจทั้งขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมีหน้าที่พัฒนาศักยภาพของธุรกิจและเสริมสร้างความรู้ในการทำธุรกิจตลอดจนทำการเชื่อมโยงตลาด (Business Matching)
เว็บไซต์ www.dbd.go.th
ที่อยู่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (สนามบินน้ำ) 563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
สายด่วน 1570
อีเมล computer@dbd.go.th

 

กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง

บริหารจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีสินค้าและบริการซึ่งควรรับภาระภาษีสูงกว่าปกติ เช่น บุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไนต์คลับ และดิสโก้เธค ผู้ประกอบการที่ต้องการจทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือขอใบอนุญาตจำหน่ายสุราหรือยาสูบ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ www.excise.go.th
ที่อยู่ 1488 ถ.นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 022415600
อีเมล webmaster@excise.go.th

 

สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

จัดทำเกณฑ์มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารและน้ำบริโภคของประเทศ เช่น มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย Clean food Good taste รวมถึงจัดอบรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการร้านอาหารสามารถดำเนินธุรกิจอย่างถูกสุขอนามัย ผู้ประกอบการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ foodsan.anamai.moph.go.th
ที่อยู่ 88/22 หมู่4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
สายด่วน 025904188
อีเมล webmaster@excise.go.th

 

 

Published on 2 July 2020
SMEONE เพิ่มโอกาสให้ SME ไทย

บทความแนะนำ

4 ปัจจัยสู่ความสำเร็จธุรกิจฟู้ดทรัค

หัวข้อ : Food truck เทรนด์ธุรกิจร้านค้าตอบโจทย์ชีวิตช่วงโควิด
อ่านเพิ่มเติม : https://www.bangkokbanksme.com/en/food-truck-trend-in-store-business-responds-to-life-covid-19

 

 

ฟู้ดทรัค (Food Truck) รถขายอาหารเคลื่อนที่ เป็นเทรนด์ธุรกิจที่นักลงทุนรุ่นใหม่ให้ความสนใจและได้รับการตอบรับดีในช่วงประมาณ 5 ปีที่ผ่านมา เพราะใช้ลงทุนตั้งต้นไม่สูงนัก ประมาณ 450,000–500,000 บาท สามารถย้ายร้านไปหากลุ่มเป้าหมายได้อย่างอิสระ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อปักหลักประจำหรือนำไปร่วมงานกิจกรรมอีเว้นต่างๆ และยังบริหารจัดการง่าย เพียงคนเดียวก็สามารถดำเนินกิจการได้ ธุรกิจนี้จึงตอบโจทย์ลูกค้าและไลฟสไตล์ของคนเมืองที่เปลี่ยนไปได้ดี

 

 

ปัจจัยในการทำธุรกิจ Food Truck ให้ประสบความสำเร็จ

1. มีพื้นที่ทำเล ที่ตั้ง ทั้งแบบจรหรือปักหลักที่ดี

ทำเลที่ตั้งคือสิ่งสำคัญในการทำธุรกิจร้านอาหาร โดยเฉพาะร้านอาหารแบบฟู้ดทรัค จะเป็นต้องอาศัยเรื่องทำเลเข้าช่วยเป็นอย่างมาก สิ่งที่ควรคำนึงถึงคือ

 • ควรหาที่ตั้งทั้งแบบปักหลักหรือจรเป็นบางช่วงเวลา
 • ตั้งอยู่ใกล้ออฟฟิศใหญ่ โรงเรียน มหาวิทยาลัย ใจกลางเมือง หรือสถานที่คนพลุกพล่าน
 • ตั้งอยู่ในพื้นที่ตามกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่วางไว้
 • ออกร้านตามงานต่างๆ เช่น งาน Art box, งาน FOOD TRUCK FESTIVAL หรืองานที่เปิดโอกาสให้ฟู้ดทรัคเข้าร่วมออกร้านด้วย

 

2. การตกแต่งดี คลุมธีมดี มีชัยไปกว่าครึ่ง

 • ทำให้ร้านเป็นจุดสนใจ นอกจากจะดูเรื่องคุณภาพของรถที่จะนำมาทำเป็นฟู้ดทรัคแล้ว การตกแต่ง สีสันและการคุมธีมก็เป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้ลูกค้าเกิดภาพจำที่ดี ทำให้ลูกค้าเกิดการแชะ ชิม แชร์ ซึ่งเป็นการทำตลาดที่ได้ผลทำให้เกิดความสนใจจากกลุ่มคนหน้าใหม่ ๆ ตามมา
 • สีสันตัวรถที่ต้องโดดเด่น เห็นง่าย เพื่อให้คนสนใจและจดจำ
 • ต้องคุมธีมของร้านให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งบรรยากาศ รายการอาหาร ภาชนะ และอุปกรณ์ที่ใช้ เพื่อสร้างการรับรู้ถึงแบรนด์

 

3. รสชาติดี มีรวยติดล้อ

การทำฟู้ดทรัคก็เหมือนการทำร้านอาหารรูปแบบหนึ่ง เพียงแต่เป็นแบบเคลื่อนที่ได้ ไม่มีหน้าร้านประจำ และใช้งบประมาณไม่มากในการดำเนินการภายในร้านเหมือนร้านอาหารทั่วไป ดังนั้นเรื่องของรายการอาหาร การตกแต่ง สีสัน และรสชาติดี จึงเป็นหัวใจสำคัญในการทำธุรกิจอาหาร เพื่อช่วยในเรื่องของยอดขาย การจดจำแบรนด์ที่ดี คืนทุนได้เร็ว และต่อยอดธุรกิจออกไป


4. ปรับแต่งรถให้ได้มาตรฐาน

การเน้นความสะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล ก็เป็นหัวใจสำคัญในการทำธุรกิจนี้ด้วยเช่นกัน เพื่อลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้

 • ดูแลเรื่องความสะอาดภายในรถให้ดี
 • นำรถไปตรวจเช็คอย่างสม่ำเสมอ
 • ตรวจสอบระบบสายไฟฟ้า อย่าให้รั่วชำรุดมีอุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้ารั่วได้แบบอัตโนมัติ และควรติดตั้งสายดินไว้เป็นตัวช่วยในการใช้งานระบบไฟฟ้าให้ปลอดภัย

 

การทำธุรกิจฟู้ดทรัคนั้นต่างจากรถพุ่มพวงหรือรถพ่วงขายอาหารที่เห็นกันเจนตาในบ้านเรา และเป็นร้านเล็กๆ ร้านหนึ่งที่เคลื่อนดีได้ หัวใจสำคัญดังกล่าวจึงเป็นเสมือนกุญแจที่จะนำพาธุรกิจฟู้ดทรัคไปสู่ความสำเร็จได้ โดยช่วยลดความเสี่ยงด้านค่าเช่าสถานที่แบบประจำถาวรเหมือนการเปิดหน้าร้าน และลดต้นทุนการจัดการเรื่องคนงานลง นอกจากนี้ยังเหมาะที่จะใช้ลุยฝ่าวิกฤติโควิด-19 รับกระแส New Normal ได้ด้วย

 

Published on 7 August 2020
SMEONE เพิ่มโอกาสให้ SME ไทย

บทความแนะนำ

รีวิวศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

รีวิวศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รีวิวศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

รีวิวศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

บทความแนะนำ