อยากเปิดร้านอาหาร คาเฟ่ เริ่มต้นอย่างไร?

หัวข้อ : คู่มือการให้คำปรึกษาธุรกิจ SMEs
อ่านฉบับเต็มเพิ่มเติมwww.dbd.go.th/download/promotion_file/manual_sme600529.pdf

 

ธุรกิจร้านอาหารยังคงเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่หลาย ๆ คนให้ความสนใจ สำหรับคนที่มีไอเดียและความพร้อม แต่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นเปิดร้านอย่างไรให้ถูกขั้นตอนตามกฏหมาย เริ่มต้นได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

 

สำหรับ “ธุรกิจร้านอาหาร” นั้นหมายถึง

 • การประกอบกิจการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มพร้อมรับประทาน โดยอาจจัดเตรียมที่นั่งให้ผู้บริโภคได้รับประทานภายในสถานที่ที่ให้บริการ
 • การให้บริการบรรจุอาหารเพื่อให้ผู้บริโภคนำไปรับประทานที่อื่นได้

 

กระทรวงพาณิชย์ได้แบ่งประเภทร้านอาหารออกเป็น 4 แบบ โดยใช้หลักเกณฑ์จำแนกตามการออกแบบตกแต่งเป็นหลัก ได้แก่

 1. ร้านอาหารระดับหรู (Fine Dining)
 2. ร้านอาหารระดับกลาง (Casual Dining)
 3. ร้านอาหารทั่วไป (Fast Dining)
 4. ร้านริมบาทวิถี (Kiosk)

 

ขั้นตอนในการประกอบธุรกิจร้านอาหาร

1) วางแผนรูปแบบของร้านอาหาร

ธุรกิจร้านอาหารเป็นธุรกิจที่มีคู่แข่งจำนวนมาก สิ่งที่จำเป็นต้องคำนึงถึง คือ ผู้บริโภคอาหารของเราเป็นกลุ่มไหน จะต้องสอดคล้องกับทำเลที่ตั้งของธุรกิจและคู่แข่งในบริเวณนั้นด้วย

 • กลุ่มคนทำงานที่มีกำลังซื้อสูง อาจมีความต้องการในการนัดพบปะเพื่อเข้าสังคมหรือบรรยากาศที่เหมาะสมกับการเจรจาธุรกิจ หรือ
 • หากเจาะกลุ่มครอบครัว หรือทำเลร้านอยู่ใกล้ชุมชนที่อยู่อาศัย อาจเป็นลักษณะร้านที่ขายอาหารที่เน้นคุณภาพ มีเมนูที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของครอบครัวที่มารับประทาน

 

2) สร้างเอกลักษณ์ของร้านอาหาร หรือสิ่งที่ผู้บริโภคจะนึกถึงเป็นสิ่งแรกเมื่อจะใช้บริการร้านเรา

 • อาจเป็นเมนูอาหารที่โดดเด่น มีการควบคุมคุณภาพและรสชาติให้ดีอยู่เสมอ
 • การบริการที่สร้างความประทับใจ หากราคาสินค้าสูง ลูกค้าจะมีความคาดหวังต่อบริการมาก แต่หากเป็นร้านอาหารทั่วไปอาจคาดหวังต่อบริการแค่ความรวดเร็วเท่านั้น
 • บรรยากาศที่ทำให้ลูกค้าได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่แตกต่างจากร้านอื่น ๆ หรือ ความสะอาดของสถานที่ ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญของร้านอาหาร เพื่อให้เกิดการบอกต่อปากต่อปาก (Word of Mouth) หรือการประชาสัมพันธ์ทางการตลาดเพื่อให้เกิดการจดจำนำไปสู่การใช้บริการซ้ำในอนาคต

 

3) ขอจดทะเบียนจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร

 • การเปิดร้านอาหาร หรือร้านขายอาหารเป็นธุรกิจที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพผู้บริโภค หรือก่อให้เกิดความรำคาญแก่ผู้อยู่อาศัยข้างเคียงได้ ทางกรุงเทพมหานครจึงได้ออกข้อบัญญัติ เพื่อควบคุมหรือกำกับดูแลร้านอาหาร
 • ร้านอาหารที่มีพื้นที่ของร้านไม่เกิน 200 ตารางเมตร ต้องยื่นคำขอเพื่อขอรับ “หนังสือรับรองการแจ้ง” มีค่าธรรมเนียม 1,000 บาท
 • ร้านอาหารที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 200 ตารางเมตรขึ้นไป ต้องยื่นคำขอเพื่อขอรับ “ใบอนุญาต” มีค่าธรรมเนียม 3,000 บาท
 • การยื่นคำขอใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการขอหนังสือรับรองการแจ้ง ให้ยื่นได้ที่ส่วนราชการต่าง ๆ ดังนี้
  – สำนักงานเขตของกรุงเทพมหานคร
  – สำนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
  – สำนักงานเทศบาลสำหรับร้านอาหารที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล
  – สำนักงานเมืองพัทยา

 

4) ขอใบอนุญาตและจดทะเบียนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

• การขออนุญาตจำหน่ายสุราหรือยาสูบ ต้องได้รับอนุญาตจากกรมสรรพสามิต โดยสามารถขออนุญาตได้ที่
– กรุงเทพมหานคร: กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
– ต่างจังหวัด: สำนักงานสรรพสามิตอำเภอ/กิ่งอำเภอ

• การขอออนุญาตเผยแพร่ลิขสิทธิ์เพลง
– การเปิดเพลง ภาพวิดีโอ หรือ การถ่ายทอดสด ที่มีเจ้าของลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดอยู่ จำเป็นต้องขออนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ด้วย
– อัตราค่าธรรมเนียมขึ้นอยู่กับแต่ละเจ้าของสิขสิทธิ์เป็นผู้กำหนด
– ผู้ประกอบการจะต้องขออนุญาตไม่ว่าจะเป็นการเปิดจากแผ่นบันทึกเสียงแท้ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือเปิดผ่านอินเทอร์เน็ตก็ตาม

• การขอประกอบกิจการสถานบริการ
– ร้านที่จำหน่ายอาหาร สุรา หรือเครื่องดื่ม โดยจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง ซึ่งปิดทำการหลังเวลา 24.00 น.
– สถานที่เต้นรำหรือมีการเต้นรำ การอนุญาตให้พนักงานหรือนักแสดงนั่งกับลูกค้า มีคาราโอเกะให้ลูกค้าร้องเพลง
ถือว่าเข้าข่ายสถานบันเทิงต้องขออนุญาตตามหน่วยงานที่กำหนด
กรุงเทพมหานคร: สถานีตำรวจท้องที่ หรือ ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ต่างจังหวัด: ที่อำเภอท้องที่ ที่สถานบริการนั้นตั้งอยู่ (ที่ทำการปกครองอำเภอ)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
– สำนักงานจังหวัด ซึ่งตั้งอยู่ ณ ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด
– กองตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

• จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
– ผู้ประกอบการหากมีรายรับเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี กฎหมายบังคับให้ต้องจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการภายใน 30 วัน นับแต่มีรายรับเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี
– กรณีใช้เครื่องบันทึกการเก็บ จะต้องขออนุญาตการใช้เพื่อออกใบกำกับภาษีตามประมวลรัษฎากร

• ขออนุญาตติดตั้งป้ายเพื่อเสียภาษีป้าย คือ
– ภาษีที่เก็บจากการแสดงป้ายชื่อ ยี่ห้อ หรือโลโก้บนวัตถุใด ๆ ด้วยตัวอักษร ภาพ
– ไม่ว่าจะเป็นบนป้ายทั่วไป ป้ายบิลบอร์ดตามตึกตามทางด่วน ป้ายผ้าใบ หรือป้ายไฟ ที่ใช้เพื่อหารายได้หรือการโฆษณา
– ผู้ประกอบการเปิดร้านกาแฟที่มีป้ายหน้าร้านก็ต้องเสียภาษี ด้วยอัตราภาษีที่ขึ้นอยู่กับรูปแบบและขนาดที่กำหนด

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจร้านอาหาร

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

เกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ประกอบธุรกิจทั้งขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมีหน้าที่พัฒนาศักยภาพของธุรกิจและเสริมสร้างความรู้ในการทำธุรกิจตลอดจนทำการเชื่อมโยงตลาด (Business Matching)
เว็บไซต์ www.dbd.go.th
ที่อยู่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (สนามบินน้ำ) 563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
สายด่วน 1570
อีเมล computer@dbd.go.th

 

กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง

บริหารจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีสินค้าและบริการซึ่งควรรับภาระภาษีสูงกว่าปกติ เช่น บุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไนต์คลับ และดิสโก้เธค ผู้ประกอบการที่ต้องการจทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือขอใบอนุญาตจำหน่ายสุราหรือยาสูบ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ www.excise.go.th
ที่อยู่ 1488 ถ.นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 022415600
อีเมล webmaster@excise.go.th

 

สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

จัดทำเกณฑ์มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารและน้ำบริโภคของประเทศ เช่น มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย Clean food Good taste รวมถึงจัดอบรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการร้านอาหารสามารถดำเนินธุรกิจอย่างถูกสุขอนามัย ผู้ประกอบการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ foodsan.anamai.moph.go.th
ที่อยู่ 88/22 หมู่4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
สายด่วน 025904188
อีเมล webmaster@excise.go.th

 

 

Published on 2 July 2020
SMEONE เพิ่มโอกาสให้ SME ไทย

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความแนะนำ

4 ปัจจัยสู่ความสำเร็จธุรกิจฟู้ดทรัค

หัวข้อ : Food truck เทรนด์ธุรกิจร้านค้าตอบโจทย์ชีวิตช่วงโควิด
อ่านเพิ่มเติม : https://www.bangkokbanksme.com/en/food-truck-trend-in-store-business-responds-to-life-covid-19

 

 

ฟู้ดทรัค (Food Truck) รถขายอาหารเคลื่อนที่ เป็นเทรนด์ธุรกิจที่นักลงทุนรุ่นใหม่ให้ความสนใจและได้รับการตอบรับดีในช่วงประมาณ 5 ปีที่ผ่านมา เพราะใช้ลงทุนตั้งต้นไม่สูงนัก ประมาณ 450,000–500,000 บาท สามารถย้ายร้านไปหากลุ่มเป้าหมายได้อย่างอิสระ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อปักหลักประจำหรือนำไปร่วมงานกิจกรรมอีเว้นต่างๆ และยังบริหารจัดการง่าย เพียงคนเดียวก็สามารถดำเนินกิจการได้ ธุรกิจนี้จึงตอบโจทย์ลูกค้าและไลฟสไตล์ของคนเมืองที่เปลี่ยนไปได้ดี

 

 

ปัจจัยในการทำธุรกิจ Food Truck ให้ประสบความสำเร็จ

1. มีพื้นที่ทำเล ที่ตั้ง ทั้งแบบจรหรือปักหลักที่ดี

ทำเลที่ตั้งคือสิ่งสำคัญในการทำธุรกิจร้านอาหาร โดยเฉพาะร้านอาหารแบบฟู้ดทรัค จะเป็นต้องอาศัยเรื่องทำเลเข้าช่วยเป็นอย่างมาก สิ่งที่ควรคำนึงถึงคือ

 • ควรหาที่ตั้งทั้งแบบปักหลักหรือจรเป็นบางช่วงเวลา
 • ตั้งอยู่ใกล้ออฟฟิศใหญ่ โรงเรียน มหาวิทยาลัย ใจกลางเมือง หรือสถานที่คนพลุกพล่าน
 • ตั้งอยู่ในพื้นที่ตามกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่วางไว้
 • ออกร้านตามงานต่างๆ เช่น งาน Art box, งาน FOOD TRUCK FESTIVAL หรืองานที่เปิดโอกาสให้ฟู้ดทรัคเข้าร่วมออกร้านด้วย

 

2. การตกแต่งดี คลุมธีมดี มีชัยไปกว่าครึ่ง

 • ทำให้ร้านเป็นจุดสนใจ นอกจากจะดูเรื่องคุณภาพของรถที่จะนำมาทำเป็นฟู้ดทรัคแล้ว การตกแต่ง สีสันและการคุมธีมก็เป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้ลูกค้าเกิดภาพจำที่ดี ทำให้ลูกค้าเกิดการแชะ ชิม แชร์ ซึ่งเป็นการทำตลาดที่ได้ผลทำให้เกิดความสนใจจากกลุ่มคนหน้าใหม่ ๆ ตามมา
 • สีสันตัวรถที่ต้องโดดเด่น เห็นง่าย เพื่อให้คนสนใจและจดจำ
 • ต้องคุมธีมของร้านให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งบรรยากาศ รายการอาหาร ภาชนะ และอุปกรณ์ที่ใช้ เพื่อสร้างการรับรู้ถึงแบรนด์

 

3. รสชาติดี มีรวยติดล้อ

การทำฟู้ดทรัคก็เหมือนการทำร้านอาหารรูปแบบหนึ่ง เพียงแต่เป็นแบบเคลื่อนที่ได้ ไม่มีหน้าร้านประจำ และใช้งบประมาณไม่มากในการดำเนินการภายในร้านเหมือนร้านอาหารทั่วไป ดังนั้นเรื่องของรายการอาหาร การตกแต่ง สีสัน และรสชาติดี จึงเป็นหัวใจสำคัญในการทำธุรกิจอาหาร เพื่อช่วยในเรื่องของยอดขาย การจดจำแบรนด์ที่ดี คืนทุนได้เร็ว และต่อยอดธุรกิจออกไป


4. ปรับแต่งรถให้ได้มาตรฐาน

การเน้นความสะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล ก็เป็นหัวใจสำคัญในการทำธุรกิจนี้ด้วยเช่นกัน เพื่อลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้

 • ดูแลเรื่องความสะอาดภายในรถให้ดี
 • นำรถไปตรวจเช็คอย่างสม่ำเสมอ
 • ตรวจสอบระบบสายไฟฟ้า อย่าให้รั่วชำรุดมีอุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้ารั่วได้แบบอัตโนมัติ และควรติดตั้งสายดินไว้เป็นตัวช่วยในการใช้งานระบบไฟฟ้าให้ปลอดภัย

 

การทำธุรกิจฟู้ดทรัคนั้นต่างจากรถพุ่มพวงหรือรถพ่วงขายอาหารที่เห็นกันเจนตาในบ้านเรา และเป็นร้านเล็กๆ ร้านหนึ่งที่เคลื่อนดีได้ หัวใจสำคัญดังกล่าวจึงเป็นเสมือนกุญแจที่จะนำพาธุรกิจฟู้ดทรัคไปสู่ความสำเร็จได้ โดยช่วยลดความเสี่ยงด้านค่าเช่าสถานที่แบบประจำถาวรเหมือนการเปิดหน้าร้าน และลดต้นทุนการจัดการเรื่องคนงานลง นอกจากนี้ยังเหมาะที่จะใช้ลุยฝ่าวิกฤติโควิด-19 รับกระแส New Normal ได้ด้วย

 

Published on 7 August 2020
SMEONE เพิ่มโอกาสให้ SME ไทย

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความแนะนำ

รวมความช่วยเหลือจากธนาคารต่างๆ ช่วย SME สู้ Covid-19

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ

1.พักชำระหนี้เงินต้นสำหรับ

-ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทางตรง นานสูงสุด 12 เดือน

-ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทางอ้อม นานสูงสุด6 เดือน

โดยเริ่มพักชำระนับจากเดือนถัดไปที่ได้รับการอนุมัติพักชำระหนี้เงินต้น

2.ขยายระยะเวลาค้ำประกันออกไปได้อีก 5 ปีสำหรับลูกค้าที่ใช้ บสย.ค้ำประกันเดิม (โครงการค้ำประกันสินเชื่อ Portfolio Guarantee Scheme (PGS) ระยะที่ 5-7  ของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) โดยลูกค้าไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ

3.สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ

-นิติบุคคล 3% ต่อปี ใน 3 ปีแรก วงเงิน 1 ล้านบาท

-บุคคลธรรมดา 5% ต่อปี ใน 3 ปีแรก วงเงิน 5 แสนบาทต่อราย

-ระยะเวลาผ่อนนานสูงสุด 7 ปี

ลูกค้ากลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวใน  22 จังหวัดหลัก(รายละเอียดคลิ้ก)

พักชำระหนี้เงินต้นอัตโนมัติทุกราย 3 เดือน และลดดอกเบี้ย 1%

**สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1357 และสาขา ธพว. ทั่วประเทศ

ธนาคารออมสิน

มาตรการครอบคลุมลูกค้าทุกกลุ่ม

ไม่ต้องลงทะเบียน

-พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 3 เดือน อัตโนมัติ

ต้องลงทะเบียน(ลงทะเบียนคลิ้ก)

-พักชำระเงินต้นไม่เกิน 2 ปี (ต้องลงทะเบียน) ชำระเพียงดอกเบี้ย 50 -100 %

-จ่ายคืนดอกเบี้ยในอัตรา 20% ของดอกเบี้ยที่ชำระ ทุก 6 เดือน จำนวน 2 ครั้ง ใน 1 ปี

-ขยายเวลาชำระหนี้ไม่เกิน 2 เท่า โดยระยะเวลาไม่เกิน 4 ปี

โครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อ ไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

-ดอกเบี้ย  ร้อยละ  0.50  ต่อเดือน  (Flat Rate)

-กู้ได้ไม่เกิน  3-5  ปี ระยะเวลาปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรก

-วงเงินกู้ไม่เกินรายละ  50,000  บาท

**สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ Call Center 1115

ธนาคารไทยพาณิชย์

สินเชื่อเพื่อผู้กประกอบการรายย่อย

-พักชำระเงินต้น 6 เดือน

-ขอวงเงินสินเชื่อเพื่อเพิ่มสภาพคล่องโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) ดอกเบี้ย 2% นาน 2 ปี ระยะเวลากู้สูงสุด 10 ปี วงเงินสูงสุด 20 ล้านบาท ยกเว้นค่าธรรมเนียมเงินกู้

โปร SME ต้านไวรัสโควิด-19

-พักชำระเงินต้น (Grace Period) สูงสุด 12 เดือน (ชำระดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียว) (ช่วงเวลาในการพักชำระเงินต้นนานสูงสุดไม่เกิน 30 มิ.. 2564 เท่านั้น)

-ขยายระยะเวลาวงเงินกู้เท่ากับระยะเวลาที่พักชำระเงินต้น (Grace Period) สูงสุด 12 เดือน

-ทั้งนี้ในการช่วยเหลือเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้ ทางธนาคารจะพิจารณาความช่วยเหลือให้แก่ลูกค้าตามความเหมาะสมเป็นรายกรณี

**สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center 02-7777777 กด 4 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสาขาธนาคารไทยพาณิชย์ทั่วประเทศ

ธนาคารกรุงไทย

ลูกค้าธรุกิจ

-พักชำระหนี้เงินต้น T/L สูงสุด 12 เดือน

-ขยายเวลาชำระหนี P/N และ Trade Finance สูงสุด 6 เดือน

-ขยายเวลาค้ำประกัน บสย. สูงสูง 4 ปี ไม่เสียค่าธรรมเนียมค้ำประกัน

สินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิด-19

-ดอกเบี้ยต่ำ 2% คงที่ 2 ปี

-วงเงินสูงสุด 20 ล้านบาท

-ฟรี! ค่าธรรมเนียมค้ำประกัน บสย. 4 ปี

-ยกเว้นค่าธรรมเนียม Front End Fee, Management Fee และค่าที่ปรึกษาสินเชื่อ

-ฟรี! บริการ Cash Management Package (โอน รับ จ่าย) 1 ปี

**สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สาขาหรือสำนักงานธุรกิจ ที่มีวงเงินสินเชื่อ หรือ Krungthai Contact Center โทร. 02-111-1111

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

-พักชำระหนี้เงินต้น สูงสุดไม่เกิน 12 เดือน

-ปรับลดจำนวนเงินผ่อนชำระค่างวด สูงสุดไม่เกิน 12 เดือน

-พักชำระหนี้เงินผ่อนชำระค่างวด สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน

**สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Krungsri Call Center 1572 และสาขาธนาคารทั่วประเทศ

ธนาคารกสิกรไทย

ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ K SME

 –พักชำระเงินต้น จ่ายแต่ดอกเบี้ย 12 เดือน

-ขอวงเงินสินเชื่อเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง

1.โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan)

-วงเงินสูงสุด 20 ล้านบาท

-ระยะเวลาผ่อน 5 ปี

-ใน 2 ปีแรก ดอกเบี้ยคงที่ 2% อละจ่ายแต่ดอกเบี้ย

2.โครงการ SME สร้างไทย โดยมี บสย. ค้ำประกัน

-วงเงินสูงสุด 30 ล้านบาท

-ระยะเวลาผ่อนสูงสุด 7 ปี

**สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center 02-8888888 และ K-BIZ Call Center 02-8888822

ธนาคารกรุงเทพ

สินเชื่อธุรกิจ SME (วงเงินอนุมัติไม่เกิน 20 ล้านบาท)

-พักจ่ายเงินต้น จ่ายแต่ดอกเบี้ย นาน 3 เดือน

**ลงทะเบียน ขอรับสิทธิได้ทางเว็บไซต์(คลิ้ก) หรือติดต่อสาขา หรือสำนักธุรกิจของธนาคาร

ธนาคารยูโอบี

สินเชื่อลูกค้าธุรกิจเอสเอ็มอี และลูกค้าองค์กร

-ปรับลดจำนวนเงินผ่อนชำระค่างวดและขยายระยะเวลาออกไปสูงสุด 12 เดือน

-พักชำระหนี้เงินต้น (Grace Period) สูงสุด 12 เดือน

**สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลสินเชื่อของท่าน หรือศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0 2285 1555

ธนาคารทหารไทย และธนาคารธนชาติ

-เงินกู้ระยะยาวพักชำระเงินต้น 6 เดือน

-ลดอัตราดอกเบี้ย O/D 1.5% ระยะเวลา 3 เดือน

-พักชำระค่าธรรมเนียมค้ำประกัน บสย. 12 เดือน

**ลงทะเบียน ขอรับสิทธิได้ทางเว็บไซต์(คลิ้ก)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

-ขยายระยะเวลาชำระหนี้

-ลดอัตราดอกเบี้ย

-ปลอดชำระเงินต้นใน 3 ปีแรก

**สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธ..ทุกสาขาทั่วประเทศ

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

มาตรการเอ็กซิมดอกเบี้ยต่ำช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19

สินเชื่อระยะยาว 7 ปี วงเงินสูงสุด 20 ล้านบาทต่อราย อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 2% ต่อปีในปีที่ 1-2

ฟรี ค่าธรรมเนียมค้ำประกัน บสย. 2 ปีแรก และฟรี ค่าธรรมเนียม Front-end Free

ขยายเงื่อนไขมาตรการ EXIM ลดภาระผู้ส่งออกไทย สู้ภัยไวรัสโคโรนา

 • ด้านสินเชื่อ พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือน
 • ด้านรับประกันการส่งออก ขยายระยะเวลาการชำระเงินที่ให้ความคุ้มครองสูงสุด 270 วัน แก่ผู้ส่งออกที่ถือกรมธรรม์ประกันการส่งออกของ EXIM BANK และส่งออกไปทุกประเทศที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ตามประกาศขององค์การอนามัยโลก (WHO) ลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์ได้ภายใน 31 กรกฎาคม 2563
  • กรณีไม่เกิน 180 วัน ไม่ต้องชำระค่าเบี้ยประกันเพิ่ม
  • กรณีมากกว่า 180 วัน แต่ไม่เกิน 270 วัน ชำระค่าเบี้ยประกันเพียง 50% ของมูลค่าใบกำกับสินค้า และลดระยะเวลาพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนกรณีผู้ซื้อในจีนไม่รับมอบสินค้า

**สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนสื่อสารองค์กร ฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร โทร. 0 2271 3700, 0 2278 0047, 0 2617 2111 ต่อ 4120-4

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

1.พักชำระเงินต้น 3 เดือน และจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน สำหรับลูกค้าที่มี วงเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท โดยลูกค้ามีสถานะบัญชีปกติเท่านั้น

2.พักชำระเงินต้น 1 ปี และจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่พักชำระเงินต้นแล้ว สามารถแจ้งความประสงค์ขยายเวลาการผ่อนชำระเพิ่มได้นานสูงสุดอีก 10 ปี ซึ่งการขยายเวลาจะทำให้เงินงวดรายเดือนของลูกค้าลดลงอีก

3.พักชำระเงินต้น 6 เดือน พร้อมลดดอกเบี้ยเหลือ 3.90% ต่อปี จ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน ลูกค้าที่มีความประสงค์จะใช้มาตรการนี้ต้องส่งหลักฐานให้ธนาคารผ่าน Mobile Application: GHB ALL ที่สะท้อนให้เห็นว่า การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบให้รายได้ลดลง

**สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลุกค้าสัมพันธ์ 02-645-9000

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

-พักชำระหนี้เงินต้นและชำระเฉพาะกำไรสูงสุด 12 เดือน

**สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 1302

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

-พักชำระหนี้เงินต้นสูงสุด 6 เดือน

**สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าสินเชื่อที่ดูแลท่าน

ธนาคารเกียรตินาคิน

-พักชำระหนี้เงินต้น ยืดระยะเวลาชำระเงินต้นและดอกเบี้ยนานสูงสุด 6 เดือน

-ไม่ถือเป็นการปรับโครงสร้างหนี้และไม่ถือเป็นการค้างชำระ (ไม่มีการเรียกเก็บค่าปรับชำระล่าช้า)

-มีการคำนวณดอกเบี้ยระหว่างที่พักชำระหนี้ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตามสัญญาเช่าซื้อ

**ลงทะเบียนผ่าน link(คลิ้ก)

ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย

-ขยายเวลาการผ่อนชำระสูงสุด 24 เดือน* โดยลดจำนวนเงินในการผ่อนชำระ สามารถชำระ รวมทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย หรือชำระเฉพาะดอกเบี้ย หรือชำระเฉพาะเงินต้นได้

-ให้เงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติม* วงเงินตั้งแต่ 200,000 บาท ถึง 30,000,000 บาท ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 8 ปี**

**สอบถามเพิ่มเติมโทร 0 2203 6500 Call Center โทร 0 2697 5454 สาขาสินเพื่อรายย่อย และสำนักงานนาโนเครดิต ของธนาคารทุกแห่ง

ธนาคารแห่งประเทศจีน

-หยุดพักชำระเงินต้นเป็นเวลา 6 เดือน (สามารถขยายระยะเวลาหยุดพักชำระเงินต้นได้สูงสุด 12 เดือน)

*ทั้งนี้การช่วยเหลือทางการเงินขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและดุลยพินิจตามที่ธนาคารกำหนด

**สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สาขาของธนาคาร หรือ สำนักงานใหญ่ โทร. +66 2 286 1010 ต่อ 2510 หรือ 2520 (คุณสรพงษ์ หรือ คุณพีระพงศ์ ฝ่ายลูกค้าธุรกิจ) และ ต่อ 2555 หรือ 2919 (คุณฐิติกร หรือ คุณนิวิมาน์ ฝ่ายสินเชื่อบ้าน)

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย)

ลูกค้าธุรกิจและลูกค้าบุคคลธรรมดา

-ผ่อนปรนการชำระหนี้เงินต้นชั่วคราวเป็นระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน ทั้งลูกค้าธุรกิจและลูกค้าบุคคลธรรมดา

-เพิ่มวงเงินสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือการดำเนินธุรกิจของลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ

*ขอสงวนสิทธิพิจารณาให้ความช่วยเหลือลูกค้าเป็นรายกรณี

**สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สาขาของธนาคารหรือ ICBC (Thai) Call Center 02-6295588

ธนาคารทิสโก้ 

สินเชื่อธุรกิจ SMEs วงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท

-พักชำระเงินต้น 3 เดือน และ พิจารณาลดดอกเบี้ยให้ตามสถานการณ์ของแต่ละราย

**สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-0806000 หรือ 02-6336000 กด 1

 

SMEONE ขอขอบคุณเนื้อหาจากธนาคารต่างๆ และหวังว่าสถานการณ์ COVID-19 จะคลี่คลายไปได้อย่างรวดเร็ว

บทความแนะนำ

ธนาคารแห่งประเทศไทยปรับวิธีคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ใหม่ เพื่อความเป็นธรรมมากขึ้น

ธปท. ได้ปรับปรุงและยกระดับแนวทางการคำนวณดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ เพื่อให้เกิดความถูกต้องและเป็นธรรมกับลูกหนี้มากขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดโอกาสที่ลูกหนี้จะไม่สามารถชำระหนี้คืนได้ นับตั้งแต่วันที่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

การคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ให้คำนวณบนฐานของเงินต้นในงวดที่ผิดนัดชำระ

จากเดิมที่คำนวณจากยอดเงินต้นคงเหลือทั้งหมด ปรับเปลี่ยนใหม่โดยคำนวณดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้บนฐานของเงินต้นในงวดที่ผิดนัดชำระหนี้เท่านั้น ไม่รวมงวดตามสัญญาในอนาคตที่ยังมาไม่ถึงกำหนดชำระและยังไม่มีการผิดนัดชำระหนี้

บทความแนะนำ