บทความยอดนิยม

เชิญชวนหน่วยงานยื่นข้อเสนอโครงการ ปี 2565 ผ่านเว็บไซต์ สสว. SME ONE และ SME CONNEXT

ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง เชิญชวนหน่วยงานที่ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือเพื่อนำไปใช้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปี 2565 (เอกสารแนบ 1) “หน่วยงานที่ประสงค์ยื่นคำขอรับความช่วยเหลือ ส่งเสริม หรือสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยให้จัดทำเอกสารตามจำนวนที่ สสว. กำหนด และนำส่ง สสว. ด้วยตนเองที่ “สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เลขที่ 21 อาคารทีเอสทีทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900” ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564  ก่อนเวลา 17.30 น. โดย สสว. จะถือวันรับเอกสารจากตราประทับรับเอกสารของ สสว. เป็นสำคัญ” “เมื่อผลการพิจารณาสิ้นสุดแล้ว สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จะมีหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งผลการพิจารณาให้กับหน่วยงานที่ยื่นคำขอรับความช่วยเหลือ ส่งเสริม หรือสนับสนุน ได้รับทราบต่อไป”

ดูเพิ่มเติม

กิจกรรมพัฒนา SME

กิจกรรมแนะนำ

ธนาคารแห่งประเทศไทยปรับวิธีคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ใหม่ เพื่อความเป็นธรรมมากขึ้น

ดูเพิ่มเติม

4 ปัจจัยสู่ความสำเร็จธุรกิจฟู้ดทรัค

ดูเพิ่มเติม

อยากเปิดร้านอาหาร คาเฟ่ เริ่มต้นอย่างไร?

ดูเพิ่มเติม

VDO เรียนรู้จากความสำเร็จ

บทความสร้างแรงบันดาลใจ

FTPI Exclusive Talk: เปิดตำราฝ่าวิกฤตด้วยวิถีการผลิตฉบับ TOYOTA ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย