สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (Institute of Food Research and Product Development IFRPD)

 

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ม.เกษตรศาสตร์ ทำหน้าที่ศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เพื่อเป็นแหล่งข้อมูล สร้างนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหาร รวมทั้งกลุ่มเกษตรกรของประเทศ พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อให้ความรู้กับผู้ประกอบการ สามารถนำไปต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีห้องปฏิบัติการที่มีความพร้อม และเครื่องมือที่ทันสมัย งานวิจัยที่เชี่ยวชาญ คือเทคโนโลยีการผลิตอาหาร จุลชีววิทยาประยุกต์ เคมีและกายภาพอาหาร อาหารเชิงพันธภาพและโภชนาการ ผลงานวิจัยได้ถูกนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวาง มีบริการที่ตอบสนองสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจด้านอาหาร

 

มีบริการที่มีเพื่อผู้ประกอบการ SMEs ผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์อาหาร โดยศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร จะให้บริการการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่มและวัตถุดิบต่างๆ มีบริการให้คำปรึกษา(FQA)และพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product R&D) ค้นคว้าลักษณะเนื้อสัมผัสของวัตถุดิบทางอาหารหลากหลายประเภท เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการ เช่น เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ อาหารสำหรับผู้สูงอายุ เนื้อสัมผัสเยลลี่น้ำผลไม้ เพื่อไปปรับพัฒนาผลิตภัณฑ์ และนำใบรับรองไปขึ้นทะเบียนกับ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้

 

ทางสถาบันฯ มีการพัฒนาคิดค้นสูตรอาหารใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์ทุกผลิตภัณฑ์ที่สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตออกจำหน่าย จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลจากการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ทดลอง และพัฒนา ของนักวิจัยสถาบันฯ ตามหลักวิชาการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง จนมั่นใจว่าเป็นผลิตภัณฑ์ทีมีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัยและได้มาตรฐาน จึงสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคได้อย่างแน่นอน ซึ่งสามารถให้ผู้ประกอบการมาซื้อลิขสิทธิ์เพื่อไปต่อยอดหรือสร้างธุรกิจได้ หรือสามารถเข้ามาร่วมวิจัยกับสถาบันฯเพื่อพัฒนาสูตรใหม่เพื่อต่อยอดธุรกิจ โดยแจ้งประเภทอาหารที่สนใจหรือนำเข้ามาพัฒนา เพื่อหานักวิจัยให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย หาความต้องการ วิจัยพัฒนาและทดลองสูตร ให้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ มีบริการ ศึกษาอายุการเก็บรักษา การยืดอาอายุของอาหารเพื่อแพคขายตามซุปเปอร์มาเก็ต จนมั่นใจว่าเป็นผลิตภัณฑ์ทีมีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย และได้มาตรฐาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค ยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์เช่น น้ำจิ้มซีฟู้ด น้ำปลาหวาน ข้าวแกงทอดกึ่งสำเร็จรูป และอีกหลายผลิตภัณฑ์

 

ข้อจำกัดของการเริ่มผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อออกสู่ตลาด จำเป็นต้องอาศัยเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ ที่จำเป็น โดยบางเครื่องมีราคาสูงมาก เหตุนี้เองสถาบันฯ จึงมีการให้บริการเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร ให้แก่ผู้ประกอบการทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับ SMEs ระดับกลางและครัวเรือน ที่ยังขาดศักยภาพ เพื่อทำการทดลองผลิตผลิตภัณฑ์ในระยะเริ่มต้น

 

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ยังมีงานบริการอีกหลากหลาย เช่น บริการห้องประชุม พร้อมอุปกรณ์ที่ทันสมัย ครบครัน บริการฝึกอบรมสำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารทุกระดับ นักวิชาการ ผู้ประกอบการ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนผู้สนใจทั่วไป โดยเน้นทั้งการบรรยายให้ความรู้และการฝึกปฏิบัติ มีบริการ QR code Official Line ของสถาบันฯ เพื่อพูดคุยกับนักวิจัยที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์โดยตรงได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น

 

ผู้ประกอบการด้านอาหารที่สนใจใช้บริการของทางศูนย์สามารถติดต่อได้ที่

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

โทรศัพท์ : 02-9428629-35 

โทรสาร : 02-5611970 

อีเมล์ : ifr@ku.ac.th

เว็บไซต์ : ifrpd.ku.ac.th

 

บทความแนะนำ

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง ( ประเทศไทย ) จำกัด Central Lab

 

Central Lab เป็นห้องปฏิบัติการที่มีเครื่องมือและระบบมาตรฐานสากล ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 มากกว่า 1,000 รายการทดสอบ เป็นหนึ่งในผู้นำห้องปฏิบัติการ การทดสอบและการตรวจวิเคราะห์สินค้าให้กับกลุ่มผู้ส่งออก กลุ่มผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจการเกษตร SMEs OTOP วิสาหกิจ โดยมีสาขาให้บริการครอบคลุมทุกภูมิภาคได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา สมุทรสาคร สงขลา และกรุงเทพ(สำนักงานใหญ่)

 

Central Lab มีบริการแบ่งเป็น 2 ด้านหลัก คือ

 1. ด้านการตรวจวิเคราะห์ผลทางห้องปฏิบัติการ ( Lab ) ให้บริการด้านการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ ให้ได้มาตรฐานโดยห้องปฏิบัติการ เพื่อสนับสนุนและยกระดับผลิตภัณฑ์ สำหรับผู้ประกอบการส่งออกและ SMEs OTOP วิสาหกิจชุมชน 
 2. ด้านบริการตรวจรับรองมาตรฐานนอกห้องปฏิบัติการ ( Non Lab ) โดยมุ่งเน้น พัฒนามาตรฐานและรับรองกระบวนการผลิตและผลผลิตของภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมรวมถึงพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างบุคลากรให้มีประสิทธิภาพตลอดจนความปลอดภัยทางด้านสภาพแวดล้อมในการทำงานและคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวัน

 

ทั้งนี้ บริการด้านการทดสอบและตรวจวิเคราะห์แบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก ตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อาหาร และตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ไม่ใช่อาหาร

 1. ตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อาหาร มีดังนี้ โลหะหนักและแร่ธาตุ (Heavy Metals) วิตามิน คุณค่าทางโภชนาการและองค์ประกอบทางเคมีในอาหาร วัตถุเจือปนอาหาร สีสังเคราะห์ สารปฏิชีวนะตกค้างในเนื้อสัตว์ สารกำจัดศัตรูพืชตกค้าง/ยาฆ่าแมลง จุลชีววิทยา การวิเคราะห์ด้าน GMO และ DNA (Molecular Testing) อายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ สารพิษจากเชื้อรา สารปนเปื้อนในอาหาร การทดสอบแอลกอฮอล์ น้ำตาลและผลิตภัณฑ์น้ำตาล การวิเคราะห์ทางกายภาพ
 2. ตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ไม่ใช่อาหาร ตรวจวิเคราะห์น้ำและน้ำเสีย สารปนเปื้อนจากภาชนะบรรจุอาหาร Pesticide Formulation (%AI) ปุ๋ย เครื่องสำอาง

 

Central Lab มีบริการทดลองประสิทธิภาพและสารพิษตกค้างให้กับผู้ประกอบการ ตามมาตรฐานกรมวิชาการเกษตร ตามระบบ ISO/IEC 17025 ทดสอบประสิทธิภาพวัตถุอันตรายทางการเกษตร ไม่ว่าจะเป็น พืช โรคพืช วัชพืช หรือศัตรูพืชอื่นๆ ตามมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร การทดสอบสารพิษตกค้างของวัตถุอันตรายทางการเกษตร การทดสอบปุ๋ย และฮอร์โมนพืชต่างๆ

และสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการขอการรับรองมาตรฐาน ที่นี้ก็เป็นหน่วยงานที่ออกใบรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17065 ภายใต้การรับรองของ มกอช. รวมทั้งการรับรองระบบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17021-1 สาขา GMP/HACCP.  โดยทำหน้าที่ตรวจสอบและรับรองว่าระบบมีคุณภาพและผลผลิตเป็นไปตามที่มาตรฐานกำหนด โดยขอบเขตงานดังนี้

 • GAP ฟาร์มเลี้ยง และฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาล กุ้งทะเล ปลานิล ปลาสลิดและกุ้งก้ามกราม
 • CoC ฟาร์มเลี้ยง และฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาล กุ้งทะเล
 • Good Manufacturing Practices (GMP)
 • Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)
 • GAP พืชอาหาร ข้าว ข้าวหอมมะลิไทย
 • เกษตรอินทรีย์ : พืชอินทรีย์ ข้าวอินทรีย์

 

Central Lab ยังมีบริการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ระบบการวัดของภาคอุตสาหกรรมไทยมีความถูกต้องแม่นยำ เป็นการเพิ่มศักยภาพการผลิตให้มีมาตรฐานระดับสากล เช่น สอบเทียบเครื่องมือ การสอบเทียบทางด้านอุณหภูมิ การสอบเทียบทางด้านมวล การสอบเทียบทางด้านปริมาตร การสอบเทียบทางด้านเคมี ฯลฯ

ให้คำปรึกษาในการพัฒนาระบบการวัดเพื่อให้ผลผลิต มีคุณภาพมาตรฐานจนสามารถ ควบคุมต้นทุนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ให้คำปรึกษาและฝึกอบรมด้านการจัดทำระบบห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการ อาทิ การให้คำแนะนำในการจัดทำเอกสาร การวางแผนการจัดการ การจัดฝึกอบรมบุคคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง การติดตามดำเนินการ การตรวจติดตามคุณภาพภายใน

 

ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน)

เลขที่ 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  

โทรศัพท์ (66) 2940 5993 / (66) 2940 6881-3

เว็ปไซต์ https://www.centrallabthai.com   

บริการสอบถามรายการตรวจวิเคราะห์ ติดต่อ : โทรศัพท์ : 098-2496608

บริการข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ และรับเรื่องร้องเรียนการให้บริการ ติดต่อ : โทรศัพท์ : (66) 2940 6881-3 Ext. 107

โทรสาร : (66) 2940 6668 อีเมล์ : centrallabthai.clt@gmail.com

 

 

บทความแนะนำ

ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม

 

ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม (IP IDE Center) ให้บริการในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา ให้คำปรึกษาเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมแบบครบวงจรตั้งแต่การสร้างสรรค์ การคุ้มครอง วิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตร และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา ในเชิงพาณิชย์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับ และสามารถแข่งขันในตลาดแบบเต็มความสามารถ สร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งทางการตลาดด้วยทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคอยให้คำปรึกษา ดูแลการบ่มเพาะตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของผู้ประกอบการ SMEs  

 

บริการของ IP IDE Center เหมาะสำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ต้องการเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการ โดยที่ IP IDE Center จะแบ่งเป็น 4 หน่วย ประกอบด้วย

 1. Techno Lab ให้บริการและคำแนะนำในการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตร เพื่อหาแนวโน้มความเจริญเติบโตและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี รวมไปถึงการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานวิจัยและหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมและวิเคราะห์แนวโน้มของเทคโนโลยี เพื่อชี้เป้าให้ผู้ประกอบการ นักประดิษฐ์ นักวิจัย นำไปต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดได้
 2. Idea Lab ให้คำปรึกษาเป็นพี่เลี้ยง เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ธุรกิจนวัตกรรม รวมถึงการบ่มเพาะตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของผู้ประกอบการ SMEs เพื่อให้ SMEs สามารถนำเทคโนโลยีนวัตกรรม มาผลิตเป็นชิ้นงานต้นแบบ (Prototype) และพัฒนาสินค้าและบริการให้ตรงกับความต้องการของตลาดมากที่สุด
 3. Value Lab ให้คำปรึกษาแนะนำการปรับโครงสร้างองค์กรให้เป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม โดยให้ความรู้เรื่องการเข้าสู่ระบบ การคุ้มครองสิทธิทางปัญญา การออกแบบผลิตภัณฑ์ เครื่องหมายการค้า และบรรจุภัณฑ์ การสร้างแบรนด์ และการสร้างภาพลักษณ์สินค้า
 4. Inter Lab ให้คำปรึกษาเพื่อส่งเสริมและผลักดันให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศอย่างเข้มแข็ง โดยการเข้าสู่การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในระดับสากล รวมทั้งการเจรจาไกล่เกลี่ยกรณีที่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในต่างประเทศ

ซึ่งที่ผ่านมามี SMEs หลายรายที่เข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์ IP IDE Center ที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดธุรกิจ โดยมุ่งหวังให้ผู้ใช้บริการนำข้อมูล และองค์ความรู้ไปใช้ในการผลิตสินค้าและบริการตามนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 เพื่อสร้างการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ให้กับเศรษฐกิจและการค้าของไทย

 

สำหรับผู้ประกอบการ SMEs และบุคคลทั่วไป ที่จะเริ่มธุรกิจ IP IDE Center เปิดให้บริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

ขอรับคำปรึกษาได้ที่ IP IDE Center ชั้น 4 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.

หรือทางสายด่วน 1368

Facebook : www.facebook.com/ipidethailand/ 

 

 

บทความแนะนำ

SCB Business Center คือ ศูนย์ธุรกิจที่เป็น Co-Working Space / Co-Learning Space เหมือนออฟฟิศ จุดนัดพบ คอมมูนิตี้ ที่ปรึกษาทางด้านการเงิน แหล่งข้อมูลทางการเงิน และงานสัมมนาสำหรับผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการทุกประเภทที่ต้องการลงทุนทางการเงิน หรือมีปัญหาด้านการเงิน รวมทั้งผู้ประกอบการที่ต้องการลงทุนในต่างประเทศ ธุรกิจขายของออนไลน์หรือลูกค้าที่อยากจะขยายธุรกิจ สามารถเดินเข้ามาขอรับคำปรึกษาได้ที่นี่โดยตรง SCB Business Center เป็นเหมือน One Stop Service ตอบสนองทุกความต้องการ ทั้งด้านการเงินและพันธมิตรธุรกิจ ปัจจุบันมี 3 สาขา คือ สาขาสยามสแควร์ ซอย 1 , สาขาเซ็นต์ทรัลเวิลด์ ชั้น 5 และสาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ ชั้น 3

 

SCB Business Center จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ แนะนำธุรกิจกับผู้ประกอบการ SMEs โดยมีคอนเซปท์ว่า “Center Of Excellence” ด้วยความที่ผู้ที่เริ่มต้นธุรกิจหน้าใหม่ อาจยังไม่มีความรู้ความชำนาญหรือเครือข่ายธุรกิจ  จึงมองว่าทางธนาคารควรเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงให้กับทุกๆคน โดยมีความร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีความถนัดในแต่ละด้านมาร่วมสนับสนุนต่อยอดให้กับผู้ประกอบการ SMEs   โดยทุกพาร์ทเนอร์ที่เข้ามาจะถูกการตรวจสอบก่อน   สิ่งที่ผู้ประกอบการได้รับนอกเหนือจากความรู้แล้ว ยังได้พบปะกับเพื่อนใหม่รวมทั้งพันธมิตรทางธุรกิจ

 

SCB Business Center มีจุดเด่นคือ

1. มีพาร์ทเนอร์ที่ดีที่อยู่กับทางธนาคารจำนวนเยอะมาก เช่น

 • ความร่วมมือกับ 2 พาร์ทเนอร์ทางธุรกิจรายใหญ่ อย่าง Wongnai และ ไปรษณีย์ไทย ซึ่งความแตกต่างของที่นี่คือระบบเหมาจ่าย เหมาะกับกลุ่มผู้ประกอบการขายของออนไลน์ที่สามารถจัดส่งสินค้าได้ในราคาที่พิเศษ
 • พาร์ทเนอร์จากภาครัฐ อย่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คัดหนังสือรับรองของบริษัทได้ที่แบงค์

2. เป็นองค์ความรู้ทางด้านการเงิน ให้ผู้ประกอบการมาปรึกษา Business Solution การขายทั้งในและต่างประเทศ ปรึกษาด้านสินเชื่อ และเงินกู้ต่างๆ การขอวงเงิน เงินทุนหมุนเวียน การรีไฟแนนซ์ ตลอดจนปรึกษาปัญหาการชำระหนี้ นอกจากนี้ยังมีบริการหน่วยงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่ให้ความรู้กับผู้เช่า

3. มี Co-working Space และห้องประชุม นักธุรกิจและผู้ประกอบการสามารถเข้ามาใช้พื้นที่ในส่วนของ Co-Working / Co-Learning Space เพื่อนั่งทำงาน ต่อยอดธุรกิจ มีการอบรมสัมมนา ให้ความรู้กับผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถเข้ามาร่วมอบรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เช่น การสัมมนาด้านธุรกิจ เทรนด์ของธุรกิจ การขายของออนไลน์ทั้งในไทยและต่างประเทศ GDP ธุรกิจ การเปิดบัญชีที่จีน ฯลฯ  ถ้าผู้ประกอบการ SMEs มีการวางระบบและการจัดการที่ดี ก็จะทำให้ธุรกิจนั้นๆ ต่อยอดไปได้

 

SCB Business Center มีความเชื่อว่าการที่ผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับความสนับสนุนจากแบงค์ประสบความสำเร็จ นอกจากจะเป็นประโยชน์กับเจ้าของธุรกิจเองแล้ว ยังเป็นประโยชน์ต่อธนาคารและทางสังคมด้วย ในปัจจุบันธุรกิจ SMEs ที่ปรับตัวเร็ว กล้าเปลี่ยนแปลง มีโอกาสที่ประสบความสำเร็จสูง โดยเฉพาะด้านธุรกิจออนไลน์ เป็นช่องทางที่สามารถต่อยอดต่อไปได้ในอนาคต

 

ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถเข้ามาใช้บริการได้ทั้งหมด 3 สาขาตามความสะดวก ดังนี้

 • SCB Business Center สาขาสยามสแควร์ ซอย 1 เปิดทำการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
  (กรณีติดต่อพาร์ทเนอร์ธุรกิจ สามารถติดต่อได้ในเวลา 00 น. – 19.00 น.ของทุกวัน)
  ปิดทำการในวันปีใหม่ และวันสงกรานต์ของทุกปี เบอร์ติดต่อ 02- 251-8192 แผนที่https://bit.ly/2P4Z4uB

 • SCB Business Center สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 5 เปิดทำการทุกวันตั้งแต่ 00 น. – 20.00 น.
  ปิดทำการในวันปีใหม่ และวันสงกรานต์ของทุกปี เบอร์ติดต่อ 02-255-6270-1 แผนที่https://bit.ly/323yfw9

 • SCB สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ ชั้น 3 เปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่ 00 น. – 20.00 น.
  ปิดทำการในวันปีใหม่ และวันสงกรานต์ของทุกปี เบอร์ติดต่อ 02- 553-6246-7 แผนที่https://bit.ly/2SRX0r0

 

 

บทความแนะนำ

สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้บริการด้านการวิเคราะห์ทดสอบตัวอย่างครบวงจร มีแนวคิดให้เป็นศูนย์เครื่องมือกลาง รวมทั้งมีนักวิทยาศาสตร์ดูแลเครื่องมือและให้บริการ จุดเด่นคือ เป็นศูนย์เครื่องมือที่ทันสมัยที่สุดและพร้อมที่สุดในภาคใต้ ที่มีนักวิทยาศาสตร์อยู่ประจำกับสำนักเครื่องมือฯ รับผิดชอบในการวิเคราะห์ทดสอบ และรับผิดชอบในการให้บริการ งานวิจัยที่เด่น คือ การให้บริการทดสอบด้านงานยางและวัสดุ เช่นการตรวจสอบคุณสมบัติเชิงกลของวัสดุ ทดสอบแรงดึง ทดสอบแรงกดอัดเพื่อทราบจุดแตกหัก ทดสอบความแข็ง ทดสอบการนำไฟฟ้า ทดสอบความเสื่อมสภาพ ของวัสดุเช่น ยางพารา พลาสติก โฟม ผู้ประกอบการทุกประเภทสามารถเข้ามาใช้บริการได้

ทางศูนย์มีบริการบ่มเพาะและอบรมให้ความรู้กับผู้ประกอบการ ทั้งเรื่องเครื่องมือ บริการการวิเคราะห์ทดสอบ การบำรุงเครื่องมือ การตรวจสอบวัตถุดิบ ทดสอบกระบวนการผลิต การทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ผลิตพร้อมจำหน่ายแล้ว ฯลฯ

 

สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีบริการสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ดังนี้

 1. งานด้านเคมี เช่น งานทดสอบทางด้านผลิตภัณฑ์ยาง ผู้ประกอบการที่เข้ารับบริการ เช่น พวกน้ำยาง สมุนไพร อาหาร ตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงตัวผลิตภัณฑ์ที่พร้อมจำหน่าย อาหารทะเลที่เข้ามารับการตรวจ สารปรอท สารหนู สารตะกั่ว ไมโครพลาสติกต่าง ๆ โดยหลังจากตรวจสอบเสร็จทางสำนักเครื่องมือฯ จะออกใบรายงานผลให้กับผู้ประกอบการ
 2. บริการงานวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค ใช้กล้องอิเล็กตรอนไมโครสโคป หรือกล้องจุลทรรศน์ประสิทธิภาพสูง ตรวจสอบพื้นผิววัสดุ การตรวจสอบชิ้นเนื้อ มีทั้งส่องกราด กับส่องผ่าน
 3. บริการงานชีวโมเลกุล เช่น การตรวจเชื้อที่ทำให้เกิดโรคในทางเดินอาหาร ตรวจดีอ็นเอสำหรับอาหารฮาลาล ตรวจว่าดีเอ็นเอของสุกรปนเปื้อนมาในอาหารหรือไม่ และมีการตรวจสารพิษในผลิตภัณฑ์อาหาร
 4. บริการงานยางและวัสดุ การตรวจสอบคุณสมบัติเชิงกลของวัสดุ เช่น ทดสอบแรงดึง ทดสอบแรงกดอัดเพื่อทราบจุดแตกหัก ทดสอบความแข็ง ทดสอบการนำไฟฟ้า ทดสอบความเสื่อมสภาพ ของวัสดุเช่นยางพารา พลาสติก โฟม ฯลฯ

 

ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถถือตัวอย่างมาที่ศูนย์ แม้ว่าทางสำนักเครื่องมือฯจะไม่เคยเปิดให้บริการ แต่จะมีระบบให้คำปรึกษาว่าสมควรจะทดสอบอะไรบ้าง แล้วเป็นไปได้หรือไม่ที่จะทดสอบ ถ้าอยู่ในวิสัยที่เครื่องมือที่ทางสำนักเครื่องมือฯ ทดสอบได้ก็จะรับมาทดสอบ  โดยเน้นหนักไปที่เรื่องการวิเคราะห์ทดสอบและทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ

 

สามารถติดต่อที่ สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ  Office Of Scientific Instrument and Testing
ชั้น 1 อาคารบริหารวิชาการรวม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทร 074-286904 ถึง 7 หรือ 074-286910  

E-mail : osit@group.psu.ac.th

Facebook :  https://www.facebook.com/ositpsu@ositpsu

เวลาทำการ ส่งตัวอย่างและรับผลการทดสอบ วันจันทร์ - ศุกร์ 08:30 น. - 18:00 น.วันเสาร์ 08:30 น. - 17:00 น.
ติดต่อขอรับคำปรึกษา ส่ง-รับคืนเครื่องมือซ่อม วันจันทร์ - ศุกร์ 08:30 น. - 16:30 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

 

บทความแนะนำ