ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 ขอนแก่น

 

ก่อตั้งเพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่ประชาชนในท้องถิ่น สนับสนุนความรู้ทางด้านข้อมูลและเทคโนโลยีต่าง ๆ และทีมที่ปรึกษา รวมทั้งมีการติดตามวิเคราะห์และประเมินผล สามารถนำเอานวัตกรรมใหม่ผสมผสาน กับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ เชื่อมโยงกลุ่มผู้ประกอบการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชม OTOP เกษตรกรในพื้นที่ ให้การบริการตั้งแต่การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ฉลาก ให้คำปรึกษาแนะนำกระบวนการผลิต เครื่องจักรที่เหมาะสม บ่มเพาะวิสาหกิจ พื้นที่ให้เช่าสำหรับผู้ประกอบการ และการหาเงินทุน โดยกลุ่มหลักคือ ผู้ประกอบการ OTOP, SMEs, Start Up ประเภทอาหาร และเครื่องดื่ม

 

แบ่งออกเป็น หน่วยทางด้านงานวิชาการ เรื่องของการนโยบายยุทธศาสตร์ในพื้นที่ จัดทำแผนพัฒนาอุตสาหกรรมระดับภูมิภาค เพื่อส่งเสริม SMEs และ OTOP ในพื้นที่  ผลักดันนโยบายต่าง ๆ ในภูมิภาคให้เป็นแผนปฏิบัติจริง มีการเชื่อมโยงกับทางจังหวัด ยกประสิทธิภาพการผลิตให้สามารถแข่งขันในเวทีการค้า ทั้งภายในและต่างประเทศ มีที่ปรึกษาเพื่อลงไปในการพัฒนาธุรกิจ รวมทั้งศึกษาดูงานลงพื้นที่

 

มีศูนย์ต้นแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นศูนย์ ITC เรื่องของเกษตรแปรรูป สามารถทดลองใช้เครื่องจักรในการทดลองแปรรูปสินค้า เพื่อนำสินค้าที่ทดลองแปรรูปเอาไปทดลองการตลาด เรื่องของการพัฒนาบรรจุภัณฑ์

 

ให้คำปรึกษาแนะนำในเรื่องของการวางแผนการผลิต การเลือกเครื่องจักรที่เหมาะ ยกระดับรูปแบบตัวสินค้าด้วยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มีพื้นที่เพื่อให้ผู้ประกอบการเช่าราคาไม่แพง สามารถเช่าพื้นที่ราคาถูกแล้วมาเริ่มบ่มเพาะธุรกิจก่อนออกไปตั้งโรงงานจริงเพื่อลดความเสี่ยงผู้ประกอบการ บริการที่ผู้ประกอบการนิยมเข้ามาใช้บริการคือ บริการออกแบบบรรจุภัณฑ์ประเภทสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม

 

นอกจากนั้นโครงการศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ITC ขอนแก่น ยังครอบคลุมเรื่องเงินทุนให้กู้ รวมทั้งมีที่ปรึกษาเพื่อลงไปในการพัฒนาธุรกิจต่อไป โดยรับผิดชอบหน่วยงานต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมจังหวัด หน่วยงานต่างๆที่อยู่ภายในพื้น จังหวัดขอนแก่น(ภาค5) มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด สกลนคร นครพนม และ มุกดาหาร  รวมถึงในช่วง Covid-19 ก็มีการลงพื้นที่เก็บข้อมูลช่วยในการหาวัตถุดิบ และเงินทุนหมุนเวียนให้ผู้ประกอบการธุรกิจ เช่น ธุรกิจหน้ากากผ้า

 

ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถนำไอเดียในการดำเนินธุรกิจของคุณ เข้ามาปรึกษาพูดคุยกับทีมผู้เชี่ยวชาญที่จะช่วยดูแลการดำเนินธุรกิจของคุณ

ที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 ขอนแก่น ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000

เบอร์ 081 964 6563

Facebook  https://www.facebook.com/ipc5.dip.go.th/?ref=page_internal

 

 

บทความแนะนำ

 

KX KNOWLEDGE EXCHANGE เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนผู้ประกอบการ SME เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนความรู้ โดยมีเป้าหมายคือนำความรู้และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย (KMUTT) ไปใช้จริงในภาคอุตสาหกรรมทั้งขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ผ่านกลไกการแลกเปลี่ยนทางความรู้ ระหว่างประชาคมจากภาคการศึกษา ภาครัฐ และภาคอุตสาหกรรมในลักษณะพันธมิตร เหมาะกับผู้ประกอบการ SME และ Start Up ในทุกอุตสาหกรรม ที่ต้องการจะต่อยอดในการพัฒนากระบวนการผลิตรวมไปถึงการยกระดับตัวผลิตภัณฑ์

 

นอกจากนี้ยังมีพื้นที่สำหรับบ่มเพาะนวัตกิจเพื่อให้ผู้ประกอบการทำงานกับนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้คำปรึกษาในการทำธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญด้านอิเล็กทรอนิกส์และนวัตกรรม ซึ่งเหมาะสมสำหรับผู้ประกอบการ Start Up หน้าใหม่ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ปั้นธุรกิจใหม่ โดยอาศัยองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัย รวมถึงมี Design hub เพื่อสนับสนุนและให้บริการด้านการออกแบบ

 

 • DesignXcel & Design Clinic เป็นส่วนให้ความรู้และกระตุ้นการสร้างแนวคิดและนวัตกรรม และองค์ความรู้ ด้านนวัตกรรมการออกแบบ  ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับธุรกิจทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และนวัตกรรมต่าง ๆ จากผู้เชี่ยวชาญในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย ​​ให้บริการปรึกษาทั้ง การผลิตต้นแบบผลิตภัณฑ์ (Industrial Prototype Design), Graphic Design ฯลฯ ยังมีอีกส่วนที่น่าสนใจ คือ FabLab Bangkok เป็นพื้นที่สำหรับผู้คนในการเรียนรู้เครื่องมือใหม่ ๆ ได้ลองทำงานกับเทคโนโลยีการประดิษฐ์ล่าสุด ได้พบปะกับชุมชนที่สร้างสรรค์เพื่อช่วยคุณสร้างธุรกิจเกือบทุกขั้นตอน  และในอนาคตจะมีอุปกรณ์ เพื่อให้ได้ทดลองและต่อยอดไอเดียอย่างเป็นรูปธรรม เช่น เครื่องพิมพ์ 3D Printing เครื่องพิมพ์ CNC และเครื่องตัดเลเซอร์ เป็นต้น

 

 • บริการหลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการในด้านต่างๆ ทั้งหลักสูตร กิจกรรมโปรแกรม  Matching K to K (knowledge to KX) ซึ่งมีจากมหาลัยอื่นเข้าร่วมด้วย ไม่มีค่าใช้จ่าย  เป็นโปรแกรมที่ช่วยผู้ประกอบการตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน การออกแบบการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การหาเงินทุน และ หลักสูตร Design Thinking

 

KX KNOWLEDGE EXCHANGE มีบริการ ทั้งห้องประชุมสัมมนา ห้องจัดนิทรรศการ เปิดตัวสินค้า หลากหลายรูปแบบ มีพื้นที่ Co-working space สำหรับ​ Start up, SMEs และคนรุ่นใหม่ ที่ยังไม่พร้อมเช่าออฟฟิศ ได้มาทำงาน พบปะพูดคุย เพื่อสร้างโอกาสในเชิงธุรกิจ

 

ผู้ประกอบการ SME ยังสามารถเข้ามาขยายเครือข่ายการทำธุรกิจรวมไปถึงการหาความรู้เพิ่มเติมที่ KX KNOWLEDGE EXCHANGE ผ่านรูปแบบกิจกรรมกิจกรรมงานสัมมนา กิจกรรมในการทำ  Focus Group การพูดคุย เพื่อตกผลึกในงานวิจัย โจทย์ ของผู้ประกอบการ และการทำ SME Matching ที่เป็นการประสานและจับคู่ผู้ประกอบการที่มีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจที่จะเอื้อประโยชน์ต่อกันได้ ซึ่งทั้งหมดนี่คือการสร้าง ชุมชนของ SME ให้มีความเข้มแข็งเพื่อยกระดับสู่สากล รวมถึงนำทุนภาครัฐไปสนับสนุนผู้ประกอบการ  ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้ข้อมูลและติดตามผลอยู่ตลอด

 

ท่านสามารถติดต่อได้ผ่านทางโทรศัพท์ ที่เบอร์ 024707906

อีเมล์ contact@kxinnovation.com 

หรือเดินทางมาที่ KX - Knowledge Exchange for Innovation (KMUTT) (The Knowledge Exchange: KX)

110 1 ถนน กรุงธนบุรี แขวง บางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

เปิดทุกวัน เวลา 9.00 - 18.00

 

 

 

บทความแนะนำ

 

SCI PARK หรืออุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นเป็นตัวกลางสำคัญในการเชื่อมโยงงานวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่าง นักวิจัย ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และผู้ประกอบการ SME ในธุรกิจอาหาร รวมไปถึงผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกี่ยวกับสัตว์น้ำและอุตสาหกรรมประมง โดยมีการให้บริการที่เป็นจุดเด่น คือ บริการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลที่มีแหล่งความรู้ที่ครบวงจรเกี่ยวกับ น้ำ ดินตะกอน และสิ่งมีชีวิตทุกชนิดในทะเล และ การตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบในอาหาร เครื่องดื่ม ยา พื้นผิววัสดุ เพื่อการต่อยอดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงมีห้องปฏิบัติการที่สามารถให้บริการด้านการตรวจวัดและทดสอบชิ้นงานเพื่อการออกใบรับรองมาตรฐานที่หลากหลาย  ตอบโจทย์ผู้ประกอบการทุกประเภท โดยเฉพาะประเภทอาหารและเครื่องดื่มธุรกิจ ด้านการประมง ธุรกิจด้านสมุนไพร

 

สำหรับบริการที่ผู้ประกอบการ SME สามารถเข้ามาใช้บริการเพื่อการตรวจวัดและทดสอบชิ้นงานเพื่อการออกใบรับรองมาตรฐาน ได้แก่

 1. ห้องเครื่องมือปฏิบัติการของทางคณะวิทยาศาสตร์ที่มีจุดเด่นในเรื่องของการวิเคราะห์หาคุณสมบัติและองค์ประกอบในอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อให้ผู้ประกอบการในธุรกิจอาหารสามารถนำไปสอบเทียบเพื่อขอการรับรองจากองค์การอาหารและยาได้ และสำหรับผู้ประกอบการในธุรกิจที่เกี่ยวกับสมุนไพรสามารถนำข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์จากห้องนี้นำไปต่อยอดเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้อีกด้วย
 2. ห้องปฏิบัติการของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลเป็นห้องปฏิบัติการที่สามารถตรวจวิเคราะห์คุณภาพของน้ำ ดินตะกอน อาหารสำเร็จรูป  วัสดุตกแต่ง สำหรับผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์น้ำ รวมไปถึงการให้ข้อมูลเรื่องการเพาะเลี้ยงสัตว์ทะเลสวยงาม สัตว์ทะเลเศรษฐกิจ สาหร่ายทะเล รวมไปถึงแพลงตอน
 3. ศูนย์การเรียนรู้ระบบอัตโนมัติ ให้ผู้ประกอบการเรียนรู้ว่าการทำระบบอัตโนมัติทำอย่างไร เช่น การทำสายพานเปลี่ยนจากแรงงานคนเป็นใช้หุ่นยนต์
 4. ห้องปฏิบัติการ ศูนย์วัสดุโยธา ตัวปูนหล่อ แท่งหล่อ ผนังเทียม หน่วยทดสอบวัสดุโยธา การก่อสร้าง
 5. ศูนย์เครื่องมือกลาง เครื่องมือชั้นสูงอุตสาหกรรมเกี่ยวข้องกับไบโอ การแพทย์
 6. ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือ เหมาะกับ งานชิ้นส่วน เช่นชิ้นส่วนประกอบงานชิ้นส่วนยานยนต์
 7. เครื่องมือวิเคราะห์ด้านอื่นๆ เช่น กล้องวิเคราะห์พื้นผิววัสดุ เครื่องมือวิเคราะห์ด้านเครื่องสำอาง เครื่องมือวิเคราะห์ด้านการแพทย์

 

บริการอื่นๆในด้านการทำธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ อย่างเช่น

 • การให้บริการในเรื่องของข้อมูลและการสนับสนุนเกี่ยวกับการทำธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการในทุก ๆ ด้าน
 • โครงการ R to M ( Research to Marketing ) การเปลี่ยนงานวิจัยเข้าสู่ตลาด สร้างมูลค่า เช่น ทุ่นตรวจสอบคุณภาพน้ำ
 • การหาแหล่งเงินทุน เช่น จากหอการค้าชลบุรี หอการค้าระยอง หอการการค้าฉะเชิงเทรา
 • การออกแบบผลิตภัณฑ์
 • Business model
 • ขั้นตอนของการผลิตและการจัดจำหน่าย ผ่านความร่วมมือจากบุคลากรและคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในมหาวิทยาลัยในแต่ละสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • เป็นตัวกลางช่วยเหลือ ประสานงาน กับทางอย.

 

ทั้งนี้ผู้ประกอบการที่สนใจเข้ามาใช้บริการสามารถติดต่อผ่าน

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก ทางกองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม งานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา

169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 

Tel. 038-102969 

E-mail : eastern.scipark@go.buu.ac.th 

เว็บไซต์  http://sciencepark.buu.ac.th/web2020/              

เฟซบุ๊ก  https://www.facebook.com/BUUresearch/

หรือหากผู้ประกอบการสนใจที่จะใช้ห้องปฏิบัติการ หรือยังไม่ทราบว่าการทดสอบที่ผู้ประกอบการต้องการจะใช้ห้องปฏิบัติการใดก็สามารถติดต่อได้ที่ผู้ประสานงาน

คุณจุฑามาศ ปานทับ หรือคุณอีฟ ได้ในวันและเวลาทำการ เบอร์โทร. 038-102-562

 

 

บทความแนะนำ

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (Institute of Food Research and Product Development IFRPD)

 

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ม.เกษตรศาสตร์ ทำหน้าที่ศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เพื่อเป็นแหล่งข้อมูล สร้างนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหาร รวมทั้งกลุ่มเกษตรกรของประเทศ พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อให้ความรู้กับผู้ประกอบการ สามารถนำไปต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีห้องปฏิบัติการที่มีความพร้อม และเครื่องมือที่ทันสมัย งานวิจัยที่เชี่ยวชาญ คือเทคโนโลยีการผลิตอาหาร จุลชีววิทยาประยุกต์ เคมีและกายภาพอาหาร อาหารเชิงพันธภาพและโภชนาการ ผลงานวิจัยได้ถูกนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวาง มีบริการที่ตอบสนองสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจด้านอาหาร

 

มีบริการที่มีเพื่อผู้ประกอบการ SMEs ผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์อาหาร โดยศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร จะให้บริการการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่มและวัตถุดิบต่างๆ มีบริการให้คำปรึกษา(FQA)และพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product R&D) ค้นคว้าลักษณะเนื้อสัมผัสของวัตถุดิบทางอาหารหลากหลายประเภท เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการ เช่น เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ อาหารสำหรับผู้สูงอายุ เนื้อสัมผัสเยลลี่น้ำผลไม้ เพื่อไปปรับพัฒนาผลิตภัณฑ์ และนำใบรับรองไปขึ้นทะเบียนกับ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้

 

ทางสถาบันฯ มีการพัฒนาคิดค้นสูตรอาหารใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์ทุกผลิตภัณฑ์ที่สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตออกจำหน่าย จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลจากการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ทดลอง และพัฒนา ของนักวิจัยสถาบันฯ ตามหลักวิชาการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง จนมั่นใจว่าเป็นผลิตภัณฑ์ทีมีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัยและได้มาตรฐาน จึงสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคได้อย่างแน่นอน ซึ่งสามารถให้ผู้ประกอบการมาซื้อลิขสิทธิ์เพื่อไปต่อยอดหรือสร้างธุรกิจได้ หรือสามารถเข้ามาร่วมวิจัยกับสถาบันฯเพื่อพัฒนาสูตรใหม่เพื่อต่อยอดธุรกิจ โดยแจ้งประเภทอาหารที่สนใจหรือนำเข้ามาพัฒนา เพื่อหานักวิจัยให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย หาความต้องการ วิจัยพัฒนาและทดลองสูตร ให้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ มีบริการ ศึกษาอายุการเก็บรักษา การยืดอาอายุของอาหารเพื่อแพคขายตามซุปเปอร์มาเก็ต จนมั่นใจว่าเป็นผลิตภัณฑ์ทีมีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย และได้มาตรฐาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค ยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์เช่น น้ำจิ้มซีฟู้ด น้ำปลาหวาน ข้าวแกงทอดกึ่งสำเร็จรูป และอีกหลายผลิตภัณฑ์

 

ข้อจำกัดของการเริ่มผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อออกสู่ตลาด จำเป็นต้องอาศัยเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ ที่จำเป็น โดยบางเครื่องมีราคาสูงมาก เหตุนี้เองสถาบันฯ จึงมีการให้บริการเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร ให้แก่ผู้ประกอบการทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับ SMEs ระดับกลางและครัวเรือน ที่ยังขาดศักยภาพ เพื่อทำการทดลองผลิตผลิตภัณฑ์ในระยะเริ่มต้น

 

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ยังมีงานบริการอีกหลากหลาย เช่น บริการห้องประชุม พร้อมอุปกรณ์ที่ทันสมัย ครบครัน บริการฝึกอบรมสำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารทุกระดับ นักวิชาการ ผู้ประกอบการ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนผู้สนใจทั่วไป โดยเน้นทั้งการบรรยายให้ความรู้และการฝึกปฏิบัติ มีบริการ QR code Official Line ของสถาบันฯ เพื่อพูดคุยกับนักวิจัยที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์โดยตรงได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น

 

ผู้ประกอบการด้านอาหารที่สนใจใช้บริการของทางศูนย์สามารถติดต่อได้ที่

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

โทรศัพท์ : 02-9428629-35 

โทรสาร : 02-5611970 

อีเมล์ : ifr@ku.ac.th

เว็บไซต์ : ifrpd.ku.ac.th

 

บทความแนะนำ

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง ( ประเทศไทย ) จำกัด Central Lab

 

Central Lab เป็นห้องปฏิบัติการที่มีเครื่องมือและระบบมาตรฐานสากล ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 มากกว่า 1,000 รายการทดสอบ เป็นหนึ่งในผู้นำห้องปฏิบัติการ การทดสอบและการตรวจวิเคราะห์สินค้าให้กับกลุ่มผู้ส่งออก กลุ่มผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจการเกษตร SMEs OTOP วิสาหกิจ โดยมีสาขาให้บริการครอบคลุมทุกภูมิภาคได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา สมุทรสาคร สงขลา และกรุงเทพ(สำนักงานใหญ่)

 

Central Lab มีบริการแบ่งเป็น 2 ด้านหลัก คือ

 1. ด้านการตรวจวิเคราะห์ผลทางห้องปฏิบัติการ ( Lab ) ให้บริการด้านการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ ให้ได้มาตรฐานโดยห้องปฏิบัติการ เพื่อสนับสนุนและยกระดับผลิตภัณฑ์ สำหรับผู้ประกอบการส่งออกและ SMEs OTOP วิสาหกิจชุมชน 
 2. ด้านบริการตรวจรับรองมาตรฐานนอกห้องปฏิบัติการ ( Non Lab ) โดยมุ่งเน้น พัฒนามาตรฐานและรับรองกระบวนการผลิตและผลผลิตของภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมรวมถึงพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างบุคลากรให้มีประสิทธิภาพตลอดจนความปลอดภัยทางด้านสภาพแวดล้อมในการทำงานและคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวัน

 

ทั้งนี้ บริการด้านการทดสอบและตรวจวิเคราะห์แบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก ตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อาหาร และตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ไม่ใช่อาหาร

 1. ตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อาหาร มีดังนี้ โลหะหนักและแร่ธาตุ (Heavy Metals) วิตามิน คุณค่าทางโภชนาการและองค์ประกอบทางเคมีในอาหาร วัตถุเจือปนอาหาร สีสังเคราะห์ สารปฏิชีวนะตกค้างในเนื้อสัตว์ สารกำจัดศัตรูพืชตกค้าง/ยาฆ่าแมลง จุลชีววิทยา การวิเคราะห์ด้าน GMO และ DNA (Molecular Testing) อายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ สารพิษจากเชื้อรา สารปนเปื้อนในอาหาร การทดสอบแอลกอฮอล์ น้ำตาลและผลิตภัณฑ์น้ำตาล การวิเคราะห์ทางกายภาพ
 2. ตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ไม่ใช่อาหาร ตรวจวิเคราะห์น้ำและน้ำเสีย สารปนเปื้อนจากภาชนะบรรจุอาหาร Pesticide Formulation (%AI) ปุ๋ย เครื่องสำอาง

 

Central Lab มีบริการทดลองประสิทธิภาพและสารพิษตกค้างให้กับผู้ประกอบการ ตามมาตรฐานกรมวิชาการเกษตร ตามระบบ ISO/IEC 17025 ทดสอบประสิทธิภาพวัตถุอันตรายทางการเกษตร ไม่ว่าจะเป็น พืช โรคพืช วัชพืช หรือศัตรูพืชอื่นๆ ตามมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร การทดสอบสารพิษตกค้างของวัตถุอันตรายทางการเกษตร การทดสอบปุ๋ย และฮอร์โมนพืชต่างๆ

และสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการขอการรับรองมาตรฐาน ที่นี้ก็เป็นหน่วยงานที่ออกใบรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17065 ภายใต้การรับรองของ มกอช. รวมทั้งการรับรองระบบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17021-1 สาขา GMP/HACCP.  โดยทำหน้าที่ตรวจสอบและรับรองว่าระบบมีคุณภาพและผลผลิตเป็นไปตามที่มาตรฐานกำหนด โดยขอบเขตงานดังนี้

 • GAP ฟาร์มเลี้ยง และฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาล กุ้งทะเล ปลานิล ปลาสลิดและกุ้งก้ามกราม
 • CoC ฟาร์มเลี้ยง และฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาล กุ้งทะเล
 • Good Manufacturing Practices (GMP)
 • Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)
 • GAP พืชอาหาร ข้าว ข้าวหอมมะลิไทย
 • เกษตรอินทรีย์ : พืชอินทรีย์ ข้าวอินทรีย์

 

Central Lab ยังมีบริการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ระบบการวัดของภาคอุตสาหกรรมไทยมีความถูกต้องแม่นยำ เป็นการเพิ่มศักยภาพการผลิตให้มีมาตรฐานระดับสากล เช่น สอบเทียบเครื่องมือ การสอบเทียบทางด้านอุณหภูมิ การสอบเทียบทางด้านมวล การสอบเทียบทางด้านปริมาตร การสอบเทียบทางด้านเคมี ฯลฯ

ให้คำปรึกษาในการพัฒนาระบบการวัดเพื่อให้ผลผลิต มีคุณภาพมาตรฐานจนสามารถ ควบคุมต้นทุนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ให้คำปรึกษาและฝึกอบรมด้านการจัดทำระบบห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการ อาทิ การให้คำแนะนำในการจัดทำเอกสาร การวางแผนการจัดการ การจัดฝึกอบรมบุคคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง การติดตามดำเนินการ การตรวจติดตามคุณภาพภายใน

 

ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน)

เลขที่ 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  

โทรศัพท์ (66) 2940 5993 / (66) 2940 6881-3

เว็ปไซต์ https://www.centrallabthai.com   

บริการสอบถามรายการตรวจวิเคราะห์ ติดต่อ : โทรศัพท์ : 098-2496608

บริการข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ และรับเรื่องร้องเรียนการให้บริการ ติดต่อ : โทรศัพท์ : (66) 2940 6881-3 Ext. 107

โทรสาร : (66) 2940 6668 อีเมล์ : centrallabthai.clt@gmail.com

 

 

บทความแนะนำ