SCI-PARK มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

SCI-PARK มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทำหน้าที่นำความรู้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยการช่วยส่งเสริมสนับสนุนการเอาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทุกรูปแบบ เช่น การบ่มเพาะธุรกิจ การพัฒนา SME การช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ที่นี่จึงเด่นในเรื่องของการแปรรูปวัตุดิบท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่า อย่างเช่น การแปรูปยางพารา ที่นี่เรามีบริการเพื่อ SME ทุกประเภทโดยเฉพาะด้านอาหาร ดิจิทัล เครื่องมือแพทย์ ยางพารา น้ำมันปาล์ม ประมง

 

SCI-PARK มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีบริการเพื่อผู้ประกอบการ SMEs ในด้านต่าง ๆ ดังนี้

 1. มีบริการผลงานวิจัยที่มีอยู่ 800 งานวิจัย รวมทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้าไปช่วยเอกชน ใช้ประโยชน์ทุกรูปแบบ เช่น งานวิจัยเกี่ยวกับยางพารา งานวิจัยด้านอาหาร ด้านนวัตกรรมการแพทย์ ด้านน้ำมันปาล์ม
 2. มีผลงานวิจัยยางพาราเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก  จึงมีบริการในเรื่องของธุรกิจยางพารา อย่างการยกระดับและพัฒนามูลค่าเพิ่มของยางพารา เช่น การนำยางพาราไปแปรรูปเป็นเครื่องสำอาง ครีมเซรั่ม เจลล้างหน้า  เป็นต้น
 3. มีศูนย์ทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ต้นแบบและบริการเครื่องมือ เครื่องใช้ ในการผลิตต้นแบบ
 4. จัดหาผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยให้คำปรึกษา การดำเนินงานธุรกิจ ในแต่ละขั้นตอน รวมถึงช่วยเชื่อมโยงประสานกับหน่วยงานได้ทั่วทั้งระดับท้องถิ่น จังหวัด ประเทศ เช่น มอก.
 5. บริการบ่มเพาะผู้ประกอบการ
 6. บริการเกี่ยวกับเรื่องการขอสิทธิบัตร
 7. บริการจัดการเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา

นอกจากนี้ยังมีคณะเภสัชศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องสารสกัดจากสมุนไพร เพื่อนำมาต่อยอดเป็นงานวิจัยหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ เช่น รักษาโรค เครื่องสำอาง

 

ผู้ประกอบการที่มีไอเดีย สามารถเข้าไปติดต่อขอใช้บริการได้ที่

อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (จ.สงขลา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ส่วนขยาย 

หมู่ที่ 6 ตำบล ทุ่งใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่  จังหวัด 90110 

เบอร์ 07-485-9500 , 07-485-9502 (หมายเลขภายใน 02-1000 , 02-1012)

Facebook : Prince of Songkla University Science Park

 

 

บทความแนะนำ

สถาบันอาหารเป็นองค์กรชั้นนำในด้านการสร้างคุณค่า (Value Creation) ให้กับอุตสาหกรรมอาหารของไทยเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศด้วยการบริการที่เป็นเลิศ มีหน้าที่สนับสนุนและวางนโยบายแผนยุทธศาสตร์การวิจัยและการพัฒนาด้านนวัตกรรมอาหารของประเทศ ให้มีประสิทธิภาพในการสร้างศักยภาพการแข่งขันแก่อุตสาหกรรมอาหารไทย ทั้งทางด้านการผลิต การแปรรูป และการจำหน่าย ในแต่ละขั้นตอนของห่วงโซ่อาหาร โดยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา โดยเด่นในเรื่องแหล่งที่รวบรวมข้อมูล จัดซื้อข้อมูลจากต่างประเทศเพื่อนำมาวิเคราะห์เพื่อสร้างคุณค่าด้านวิชาการ เทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่ล้ำสมัย ให้กับผู้ประกอบการ SME ในธุรกิจอาหารโดยเฉพาะ หรือผู้ประกอบการ OEM (Origianl Equipment Manufacturer) จาก อย.

เชี่ยวชาญในเรื่องของวิเคราะห์จุลินทรีย์และสารปนเปื้อนในอาหาร การยืดอายุของอาหาร รวมไปถึงให้คำปรึกษากับภาคอุตสาหกรรม มีเครื่องมือในการวิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับเรื่องของอาหารทั้งเรื่องความปลอดภัย คุณค่าของอาหาร ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอาหารของผู้ประกอบการ  มีห้องปฏิบัติการทางเคมีและจุลชีววิทยา มีการสอบเทียบเครื่องมือทางโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อให้ได้มาตรฐาน และมีการฝึกอบรมให้ผู้ประกอบการได้พัฒนาอุตสาหกรรมอาหารและธุรกิจเพื่อเพิ่มโอกาสการแข่งขันในตลาดได้มากขึ้น

 

สถาบันอาหารมีบริการครบวงจรสำหรับผู้ประกอบการ ดังนี้

 • สถาบันอาหารมีบริการโรงงานนำร่อง (pilot plant) เครื่องจักรผลิตอาหาร ผู้ประกอบการใดที่ต้องการผลิตอาหารจำนวนไม่มากนักสามารถเข้ามาติดต่อเช่าสถานที่ได้เพื่อผลิตอาหารนำไปทดลองตลาด และมาทดลองเครื่องจักรก่อนจะไปลงทุนเปิดธุรกิจจริง ที่นี่เป็น OEM (Origianl Equipment Manufacturer) ในการผลิตสินค้าให้กับผู้ประกอบการ
 • บริการตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ สารปนเปื้อน อายุของอาหาร โลหะและแร่ธาตุ คุณค่าทางโภชนาการ ฯลฯ 
 • ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จะให้คนทั่วไปและผู้ประกอบการที่มีความสนใจเรื่องอุตสาหกรรมอาหาร สามารถมาเรียนรู้ได้ 
 • บริการห้องสอนทำอาหาร(Cooking Class)  บริการห้องสาธิต (Demonstration) ให้ผู้เข้าอบรมได้เห็นขั้นตอนการปรุงอาหาร
 • บริการที่ปรึกษาเรื่องวิศวกรรมอาหาร การออกแบบผังการผลิต วางตำแหน่งของเครื่องจักร
 • บริการขอใบอนุญาต ผ่านทางกรมอุตสาหกรรม และผ่านทั้ง อย. และ ตรวจรับรองระบบมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์ (GMP) , H.A.C.C.P., อย. และ Codex
 • บริการวิจัยตลาด เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค การตัดสินใจซื้อ แนวทางการตลาด ศึกษาความเป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์ในตลาดเป้าหมาย
 • บริการให้คำปรึกษาด้านกฎระเบียบมาตรฐานอาหาร ฉลาก กฎระเบียบนำเข้า ส่งออก ทั้งไทยและต่างประเทศ
 • บริการห้องประชุมอบรม สัมมนา

 

สถาบันอาหารอยากให้ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs และ วิสาหกิจชุมชนได้ เข้ามาปรึกษาพูดคุยกับทางสถาบันอาหารทั้งมีไอเดียหรือไม่มีไอเดีย เพราะทางสถาบันอาหารมีความพร้อมให้คำปรึกษา สำหรับผู้ที่ไม่มีทุนสามารถติดต่อเข้ามาได้ เพราะทางภาครัฐอาจมีทุนให้กับงานวิจัย สามารถเข้ามาเริ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และตลาด  สถาบันอาหารยังมีโครงการ กิจกรรมอบรมและบริการอีกมากมายที่ครบวงจร เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จ

 

โดยติดต่อได้ที่ สถาบันอาหาร 2008 ซอยอรุณอมรินทร์ 36 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

โทร: 0-2422-8688

แฟกซ์: 0-2422-8558

อีเมล : info@innothai.net

Facebook : Nfi SmartClub

Website : http://www.nfi.or.th

 

 

บทความแนะนำ

 

TCDC ขอนแก่น หรือ “ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ขอนแก่น” Thailand Creative & Design Center

ก่อตั้งขึ้นบนแนวคิดเพื่อให้เกิดการพัฒนาและส่งเสริมด้านความคิดสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาค และเป็นแรงขับเคลื่อนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยด้วยความคิดสร้างสรรค์ ผ่าน 3 ส่วนงานหลัก ได้แก่ บุคลากรสร้างสรรค์ (Creative People) ธุรกิจสร้างสรรค์ (Creative Business) และพื้นที่สร้างสรรค์ (Creative Place) ซึ่งเหมาะสมกับผู้ประกอบการ SME ในหลากหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบโฆษณา ธุรกิจการผลิตเสื้อผ้าและ Fashion ต่าง ๆ

 

 • ศูนย์พัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์ เป็นตัวกลางในการส่งเสริมนักออกแบบในสาขาต่างๆกับภาคการผลิตและผู้ประกอบการ SME โดยตรงผ่านรูปแบบการจัดกิจกรรมทั้งทางออนไลน์และในพื้นที่ โดยที่ TCDC ขอนแก่นถือได้ว่าเป็นชุมชนของนักสร้างสรรค์ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะนักออกแบบการสื่อสารและโฆษณา, นักถ่ายภาพ, ถ่ายทำวีดีโอ, ผู้กำกับการแสดง, นักออกแบบผลิตภัณฑ์, นักออกแบบเสื้อผ้า และบุคลากรทางด้านความคิดสร้างสรรค์อื่น ๆ

 

 • ที่นี่ยังมีความโดดเด่นมากกว่าที่อื่นโดยในส่วนของการใช้ความคิดสร้างสรรค์นั้นเราไม่ได้มีแค่ การออกแบบ สถาปัตย์ และ ผลิตภัณฑ์ เท่านั้น เรายังมีข้อมูลส่วนของอุตสาหกรรมบันเทิงรวมอยู่ด้วย ซึ่งตรงนี้จะเหมาะกับความเป็นอีสานอย่างมากเพราะที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องความสนุกสนานและเทศกาลอยู่แล้ว เราจึงมีข้อมูลเกี่ยวกับทางด้านนี้โดยเฉพาะ เพราะว่าอุตสาหกรรมนี้มีมากกว่าแค่นักร้องหรือนักแสดง แต่รวมไปถึง คนทำเสื้อผ้า ครูเพลง คนกำกับการแสดง ผู้กำกับดนตรี รวมไปถึงผู้กำกับเฟสติวัล

 

 • สำหรับผู้ประกอบการ SME มีความสนใจในการหาพื้นที่สำหรับใช้เป็นที่จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ TCDC ขอนแก่น  สามารถตอบโจทย์ความต้องการของท่านผ่านศูนย์ความรู้ด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ ที่เป็นแหล่งรวมข้อมูล ทั้งในรูปแบบของสิ่งพิมพ์และสื่อ Multimedia ที่มีบรรยากาศที่เป็นกันเองต่างจากห้องสมุดโดยทั่วไป

 

TCDC ขอนแก่น มีบริการที่โดดเด่นเหมาะกับผู้ประกอบการ SME ในสามส่วนด้วยกัน คือ

1. ศูนย์ความรู้ด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ พื้นที่เพื่อการค้นหาความรู้เกี่ยวกับด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ รวมไปถึงการจัดประชุมและสัมมนาเพื่อการพัฒนาธุรกิจ

2. ศูนย์นวัตกรรมวัสดุอีสาน เป็นแหล่งรวมความรู้เกี่ยวกับ วัสดุจากทั่วโลก และมีวัสดุพื้นที่ภาคอีสานหลากหลายรูปแบบ สามารถเข้ามาหาข้อมูลและสัมผัสวัสดุจริง เช่น ผ้าทอ ไม้ไผ่ เครื่องโลหะและดินเผา สีย้อมธรรมชาติ

3. ศูนย์พัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์ เแหล่งรวมนักออกแบบจากหลากหลายสาขา จากทั่วประเทศเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเข้ามาติดต่อเพื่อพัฒนาธุรกิจร่วมกัน

 

ผู้ประกอบการ SME ยังสามารถหาความรู้ได้จาก ผ่านรูปแบบการจัดงานนิทรรศการหมุนเวียนที่มีขึ้นตลอดทั้งปี อีกทั้งยังมี พื้นที่ CO-Working Space ที่เหมาะสำหรับการใช้ทั้งแบบกลุ่มและแบบเดี่ยว ในการจัดการประชุมหรืองานสัมนาขนาดย่อมให้กับผู้ประกอบการเข้ามาใช้พื้นที่เพื่อทำธุรกิจอีกด้วย

 

TCDC ขอนแก่นยังคงทำหน้าที่เหมือนกับเป็นประตูสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่นอกเหนือจากการเข้าใช้บริการต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้ว ผู้ประกอบการ SME ทุกท่านยังสามารถสอบถามข้อมูล เกี่ยวกับงานทางด้านการออกแบบและการใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อการกับการทำธุรกิจของท่าน ได้ที่

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ขอนแก่น (TCDC ขอนแก่น)

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

เปิดให้บริการ:  วันอังคารถึงวันอาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) เวลา 10.30 - 19.00 น.

สถานที่ตั้ง:  เลขที่ 123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ย่านกังสดาล) ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 

โทร 0-4300-9389 ต่อ 400

E-mail: info.khonkaen@tcdc.or.th

เฟซบุ๊ก  www.facebook.com/TCDCKhonKaen

 

บทความแนะนำ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3

 

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 เป็นหน่วยงานส่วนกลางของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มีภารกิจหลักส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสากิจชุมชน ผู้ประกอบการรายย่อย และผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีขีดความสามารถที่สูงขึ้น สร้างเครือข่ายความร่วมมือการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทุกระดับ โดยการเพิ่มทักษะ การอบรม การเข้าถึงแหล่งข้อมูลให้กับผู้ประกอบการ วิเคราะห์ลูกค้า การพัฒนาวัตถุดิบของผู้ประกอบการ อย่างในปีนี้ที่เป็นที่นิยมมากที่สุดคือ การออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยผู้เชี่ยวชาญ และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม เช่น การแปรรูปจากข้าวเป็นแป้งเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต แปรรูปข้าวเป็นขนมขบเคี้ยว บริการสำหรับผู้ประกอบการ SME ทุกประเภท โดยเฉพาะเกษตรกร ทางศูนย์จะดูแลทั้งหมด 8 จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท อ่างทอง

 

บริการของทางศูนย์ที่มีให้ผู้ประกอบการ SMEs

 1. มี Pilot Plant โรงงานต้นแบบ และ บริการเครื่องจักรโรงงานขนาดย่อม เช่น เครื่องบรรจุ เครื่องแปรรูป  เครื่องทอดสุญญากาศ เครื่องติดบาร์โค้ด
 2. ห้องชูทติ้ง บริการถ่ายภาพ
 3. เรื่องบรรจุภัณฑ์  บริการออกแบบ Packaging
 4. หลักสูตรผู้ประกอบการใหม่ มีเจ้าหน้าที่คอยดูแล ให้คำปรึกษาการพัฒนาธุรกิจ
 5. ในอนาคตจะนำธุรกิจไปผสมกับเกษตรกรอย่างการนำข้าวไปแปรรูป
 6. พาผู้ประกอบการไปดูงานต่าง ๆ เพื่อเพิ่มองค์ความรู้
 7. ติดต่อประสานงาน สำหรับการขอใบอย.
 8. กิจกรรมอบรม workshop ความรู้เรื่องการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์
 9. มีบริการพื้นที่ Co-working space

 

ผู้ประกอบการที่สนใจเพียงแค่มีไอเดีย หรือนำวัตถุดิบที่มีอยู่แล้วเข้ามาต่อยอดไอเดีย เพียงแค่บอกความต้องการกับทางศูนย์ หรืออยากใช้บริการส่วนไหนภายในศูนย์

ติดต่อมาที่ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3

200 หมู่ 8 ถนนเลี่ยงเมือง ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000

โทร 056613161

โทรสาร 056613559

อีเมล์ ipc3@dip.go.th

 

 

บทความแนะนำ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 ขอนแก่น

 

ก่อตั้งเพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่ประชาชนในท้องถิ่น สนับสนุนความรู้ทางด้านข้อมูลและเทคโนโลยีต่าง ๆ และทีมที่ปรึกษา รวมทั้งมีการติดตามวิเคราะห์และประเมินผล สามารถนำเอานวัตกรรมใหม่ผสมผสาน กับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ เชื่อมโยงกลุ่มผู้ประกอบการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชม OTOP เกษตรกรในพื้นที่ ให้การบริการตั้งแต่การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ฉลาก ให้คำปรึกษาแนะนำกระบวนการผลิต เครื่องจักรที่เหมาะสม บ่มเพาะวิสาหกิจ พื้นที่ให้เช่าสำหรับผู้ประกอบการ และการหาเงินทุน โดยกลุ่มหลักคือ ผู้ประกอบการ OTOP, SMEs, Start Up ประเภทอาหาร และเครื่องดื่ม

 

แบ่งออกเป็น หน่วยทางด้านงานวิชาการ เรื่องของการนโยบายยุทธศาสตร์ในพื้นที่ จัดทำแผนพัฒนาอุตสาหกรรมระดับภูมิภาค เพื่อส่งเสริม SMEs และ OTOP ในพื้นที่  ผลักดันนโยบายต่าง ๆ ในภูมิภาคให้เป็นแผนปฏิบัติจริง มีการเชื่อมโยงกับทางจังหวัด ยกประสิทธิภาพการผลิตให้สามารถแข่งขันในเวทีการค้า ทั้งภายในและต่างประเทศ มีที่ปรึกษาเพื่อลงไปในการพัฒนาธุรกิจ รวมทั้งศึกษาดูงานลงพื้นที่

 

มีศูนย์ต้นแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นศูนย์ ITC เรื่องของเกษตรแปรรูป สามารถทดลองใช้เครื่องจักรในการทดลองแปรรูปสินค้า เพื่อนำสินค้าที่ทดลองแปรรูปเอาไปทดลองการตลาด เรื่องของการพัฒนาบรรจุภัณฑ์

 

ให้คำปรึกษาแนะนำในเรื่องของการวางแผนการผลิต การเลือกเครื่องจักรที่เหมาะ ยกระดับรูปแบบตัวสินค้าด้วยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มีพื้นที่เพื่อให้ผู้ประกอบการเช่าราคาไม่แพง สามารถเช่าพื้นที่ราคาถูกแล้วมาเริ่มบ่มเพาะธุรกิจก่อนออกไปตั้งโรงงานจริงเพื่อลดความเสี่ยงผู้ประกอบการ บริการที่ผู้ประกอบการนิยมเข้ามาใช้บริการคือ บริการออกแบบบรรจุภัณฑ์ประเภทสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม

 

นอกจากนั้นโครงการศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ITC ขอนแก่น ยังครอบคลุมเรื่องเงินทุนให้กู้ รวมทั้งมีที่ปรึกษาเพื่อลงไปในการพัฒนาธุรกิจต่อไป โดยรับผิดชอบหน่วยงานต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมจังหวัด หน่วยงานต่างๆที่อยู่ภายในพื้น จังหวัดขอนแก่น(ภาค5) มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด สกลนคร นครพนม และ มุกดาหาร  รวมถึงในช่วง Covid-19 ก็มีการลงพื้นที่เก็บข้อมูลช่วยในการหาวัตถุดิบ และเงินทุนหมุนเวียนให้ผู้ประกอบการธุรกิจ เช่น ธุรกิจหน้ากากผ้า

 

ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถนำไอเดียในการดำเนินธุรกิจของคุณ เข้ามาปรึกษาพูดคุยกับทีมผู้เชี่ยวชาญที่จะช่วยดูแลการดำเนินธุรกิจของคุณ

ที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 ขอนแก่น ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000

เบอร์ 081 964 6563

Facebook  https://www.facebook.com/ipc5.dip.go.th/?ref=page_internal

 

 

บทความแนะนำ