มาตรการสนับสนุนให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ความเป็นมา

กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ได้ผ่านการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 โดยกฎกระทรวงกำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างสินค้าหรือบริการจากผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ที่ได้ขึ้นบัญชีรายการพัสดุและบัญชีรายชื่อไว้กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

สิทธิประโยชน์

1) กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก : กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ และสินค้าหรือบริการของ SME ที่ สสว. ได้ขึ้นบัญชีไว้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการ SME โดยให้หน่วยงานของรัฐ ดำเนินการดังนี้

 • พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการ SME ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดของหน่วยงานของรัฐก่อนเป็นลำดับแรก (List จังหวัด)  หากมีผู้ประกอบการ SME ไม่น้อยกว่า 3 ราย ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกจากรายชื่อที่อยู่ในบัญชีนั้น
 • หากมีผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่จังหวัด น้อยกว่า 3 ราย ให้พิจารณาจากบัญชีรายชื่อที่ สสว. ขึ้นบัญชีไว้ทั้งหมด (List ประเทศ)
 • หากไม่มีรายชื่อผู้ประกอบการ SME ตาม (1) และข้อ (2)  ให้จัดซื้อจัดจ้างตามวิธีการที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

2) กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) : ให้แต้มต่อด้านราคาแก่ SME ร้อยละ 10

หากผู้เสนอราคาเป็น SME ตามบัญชีรายชื่อที่ สสว. ได้ขึ้นบัญชีไว้ สามารถเสนอราคาได้สูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้เสนอราคารายอื่นไม่เกินร้อยละ 10
โดยระบบ e-GP จะคำนวณคะแนนให้อัตโนมัติ

เงื่อนไขสำคัญ

เป็นผู้ประกอบการ SME ที่ขึ้นทะเบียนสินค้า/บริการ ไว้ที่ thaismegp.com ที่คุณสมบัติเป็นไปตามนิยาม SME ที่ สสว. กำหนด โดยพิจารณาจากเกณฑ์รายได้เท่านั้น

 • เอกสารการจัดตั้งธุรกิจประเภทธุรกิจ : ผู้ประกอบการนิติบุคคล และผู้ประกอบการบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนพาณิชย์ หรือได้รับการจดทะเบียนจากหน่วยงานราชการตามที่กฎหมายกำหนด เช่น วิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร
 • หลักฐานประกอบการพิจารณา

นิติบุคคล : สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน)

บุคคลธรรมดา : ทะเบียนพาณิชย์ หรือหลักฐานการจดทะเบียนกับหน่วยงานราชการ

 • เอกสารแสดงรายได้ (เพื่อพิจารณาความเป็น SME)

นิติบุคคล : งบการเงินปีล่าสุด

บุคคลธรรมดา : เอกสารหรือหลักฐาน การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เช่น

เอกสารการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

การขึ้นทะเบียน

SME ขึ้นทะเบียนออนไลน์ด้วยตนเองที่ www.thaismegp.com

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

โทร. 1301  |  Email : thaismegp@sme.go.th  |  ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) ทั่วประเทศ

บทความแนะนำ

บทความแนะนำ

นิตยสารคิด (Creative Thailand) WHY HISTORY MATTERS พฤศจิกายน 2563 | ปีที่ 12 ฉบับที่ 2

“เรื่องในอดีตที่จบไปแล้วเกี่ยวข้องกับชีวิตในปัจจุบันอย่างไร” หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีคำถามนี้อยู่ในหัว แสดงว่าคุณอาจจะยังไม่เข้าใจคำว่า “ประวัติศาสตร์” ดีพอ 

นิตยสารคิดฉบับนี้ชวนมาอ่านให้เห็นว่าความหมายที่แท้จริงของประวัติศาสตร์คืออะไร เราสามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ โดยการหยิบใช้ประวัติศาสตร์อย่างไรได้บ้าง
ตลอดจนสำรวจรูปแบบการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ว่าควรเป็นไปในทิศทางใด เพื่อทำให้ประวัติศาสตร์เคลื่อนไปเป็นปัจจุบัน และพร้อมที่จะเป็นฐานแห่งอนาคต
ไม่ใช่เพียงบันทึกเก่าเก็บที่รอวันถูกลืม

บทความแนะนำ

ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ (TISTR)

ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ หรือ TISTR ก่อตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เนื่องจากประเทศไทยมีความได้เปรียบในด้านความหลากหลายของวัตถุดิบและทรัพยากรทางด้านอาหารอยู่ในอันดับต้นๆของโลก ทางศูนย์มีหน้าที่มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบภายในประเทศรวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ สำหรับกลุ่มผู้บริโภคที่ใส่ใจในสุขภาพโดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจในด้านอาหารสุขภาพของไทยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกโดยมีบริการทั้ง

การวิจัย พัฒนา บริการพื้นฐาน วิเคราะห์ ทดสอบ และให้คำปรึกษาด้านอาหารและเครื่องดื่มฟังก์ชัน ผลิตภัณฑ์อาหาร และสารสำคัญในอาหารจากธรรมชาติ รวมไปถึงวัตถุอันตราย และเครื่องสำอาง โดยเด่นในเรื่องของ การวิจัยพัฒนาด้านอาหาร คลังข้อมูลต้นแบบเรื่องบรรจุภัณฑ์ ข้อมูลผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ รวมถึงการทดสอบมาตรฐานบรรจุภัณฑ์ เพื่อผู้ประกอบการSME ทุกประเภทโดยเฉพาะผู้ประกอบการด้านอาหาร ผู้ประกอบการที่เคยมาใช้บริการเช่น ธุรกิจผัก ผลไม้ อาหาร เครื่องดื่ม

 

ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ (TISTR) มีบริการ ดังนี้

 1. บริการวิเคราะห์ทดสอบ อย่างการวิเคราะห์คุณภาพด้านกายภาพและเคมีของผลิตภัณฑ์
 2. ประเมิณคุณภาพด้านประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ ประเมิณอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์
 3. บริการด้านการทดสอบ เช่น ทดสอบความปลอดภัยในอาหาร และวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนา โดยได้รับความสนับสนุนการทำงาน จากศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา วว. ทดสอบทางด้านเภสัชและพิษวิทยาของสารสกัด ทดสอบด้านการประเมิณความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่ในLABจนถึงการทดลองขนส่ง ตลอดจนการขอรับรองจาก อย.
 4. บริการโรงงานต้นแบบ โรงงานนำร่องสำหรับสายการผลิตเครื่องดื่มและผลไม้อิ่มอบแห้ง
 5. บริการออกแบบบรรจุภัณฑ์
 6. บริการให้คำปรึกษาด้านการส่งออกต่างประเทศ
 7. มีโครงการ Brand DNAช่วยพัฒนาวัตถุดิบให้กระตุ้นไอเดียเพื่อต่อยอดธุรกิจ

 

งานบริการด้านวิจัยและพัฒนา

 • ด้านผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มฟังก์ชัน
 • ด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
 • ด้านสาระสำคัญในอาหารจากธรรมชาติ
 • ด้านออกแบบเครื่องมือ เครื่องจักร สำหรับการผลิตอาหาร

งานบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 • โรงงานนำร่องสำหรับสายการผลิตเครื่องดื่มและผลไม้แช่อิ่มอบแห้ง เช่น การแปรรูป เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ใยอาหารจากเปลือกผลไม้ เทคโนโลยีสารสกัดจากพืช

 

ผู้ประกอบการที่สนใจเข้ามาใช้บริการของทาง ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ สามารถ Walk-in เข้ามาเลยหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ โดยมีขั้นตอนในการรับบริการดังนี้

 1. กรอกแบบฟอร์ม
 2. ส่งแบบฟอร์มนักวิจัย/เจ้าหน้าที่ ติดตามกลับเพื่อรับบริการ
 3. ชำระค่าวิเคราะห์/ค่าบริการวิจัย
 4. รับรายงานผลการวิเคราะห์ และประเมิณความพึงพอใจของลูกค้า

 

หรือติดต่อที่

ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ (ศนอ.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

35 ม. เทคโนธานี ถนน เลียบคลองห้า ตำบล คลองห้า อำเภอ คลองหลาวง จังหวัด ปทุมธานี 12120

 

โทรศัพท์ 02-577-9137

โทรสาร 02-577-9137

E-mail : Innofood@tistr.or.th

 

 

บทความแนะนำ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11

 

ศูนย์ส่งเสริงอุตสาหกรรม ภาคที่ 11 สงขลา ก่อตั้งมาเพื่อแก้ปัญหาให้กับผู้ประกอบการ เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ช่วยเหลือผู้ประกอบการในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยผ่านกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ที่จัดทำขึ้นมาตามความต้องการพัฒนาอุตสาหกรรมของผู้ประกอบการในพื้นที่ ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ และผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีขีดความสามารถที่สูงขึ้น โดยการให้ความรู้ แนวคิด การจัดตั้งธุรกิจ และบ่มเพาะธุรกิจ โดยมีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาแนะนำและช่วยเหลือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ รวมไปถึงสร้างความเป็นเอกลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์ และนำงานวิจัยมาเพิ่มมูลค่าโดยใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในภาคใต้เพื่อผู้ประกอบการ- SME ทุกประเภท เช่น  Micro SMEs ที่เพิ่งเริ่มต้น เช่น ประมงพื้นบ้าน ปศุสัตว์ การปลูกพืช การแปรรูปอาหาร

 

จุดเด่นของศูนย์ฯ คือการนำศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมเข้ามาร่วม มีการทำ Pilot Plant โดยเทคโนโลยีใหม่ ซึ่งเป็นผลดีกับผู้ประกอบการ อย่าง Micro SMEs ที่เพิ่งเริ่มต้น และยังไม่มีงบในการลงทุนพัฒนา ก็สามารถเข้ามาใช้เครื่องมือจากศูนย์ฯ ในการพัฒนาช่วงเริ่มต้นได้ ทั้งเครื่องอบ เครื่องทอดสุญญากาศ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อเพื่อยืดอายุสินค้า โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 

บริการของทางศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11ที่มีให้ผู้ประกอบการ มีดังนี้

1. นำแนวคิดของผู้ประกอบการมาพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยให้บริการเทคโนโลยีที่ผู้ประกอบการอาจเข้าถึงได้ยาก โดยการให้บริการเทคโนโลยีในการผลิต ด้วยบริการเครื่องจักรหลากหลายประเภท เช่น เครื่องอบ เครื่องทอดสุญญากาศ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อเพื่อยืดอายุสินค้า ตลอดจนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การออกแบบตราสินค้า โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

2. การพัฒนาจะใช้เทคโนโลยีและงานวิจัยต่าง ๆ โดยใช้วัตถุดิบในพื้นที่ วัตถุดิบเด่น ๆ เช่น ยางพารา เกษตรแปรรูป อาหารทะเล ประมงพื้นบ้าน ปศุสัตว์ การปลูกพืชในพื้นที่

3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้เทคโนโลยี เช่น การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การออกแบบตราสินค้า โดยมีนักวิทยาศาสตร์ทางด้านอาหารให้คำปรึกษาแนะนำ ควบคู่ไปกับนักออกแบบบรรจุภัณฑ์

4. ให้ความรู้และแนวคิดในการทำธุรกิจเบื้องต้น เช่น การสร้างแบรนด์ที่มีอัตลักษณ์ การสร้างภาพลักษณ์แบรนด์ การขออย. เรื่องลิขสิทธิ์ต่างๆ รวมทั้งมีเงินทุนหมุนเวียนที่จะช่วยสนับสนุนกับผู้ประกอบการแบบครบวงจร

5. Service Provider พื้นที่ที่พัฒนาขึ้นมาสำหรับให้คำปรึกษา แนะนำ ต้อนรับผู้ประกอบการที่ Walk In เข้ามาให้คำปรึกษาแนะนำและช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ หรือ ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ เช่น  ในช่วงวิกฤติ COVID-19 ทางศูนย์ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นการอบรมส่งเสริมผู้ประกอบการในการทำธุรกิจออนไลน์ ผ่านออนไลน์โปรแกรม เพื่อเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้าในช่วงสถานการณ์ที่ผ่านมา

6. มีเครือข่ายในโครงการที่ชื่อว่า “บูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ” เพื่ออำนวยความสะดวก ผู้ประกอบการสามารถนำเพียงผลิตภัณฑ์ตั้งต้นเข้ามารับคำปรึกษาจนสามารถสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ได้

 

อีกหนึ่งบริการของทางศูนย์ที่มีให้ผู้ประกอบการคือการบริการให้พื้นที่เช่าในการดำเนินธุรกิจ อย่างผู้ประกอบการที่มีโปรดักซ์แต่ไม่มีพื้นที่และอยากทดลองผลิต โดยผู้ประกอบการต้องเสนอแผนงานธุรกิจให้กับทางศูนย์ฯ ก่อนที่จะได้รับอนุญาติ โดยคัดจากความจำเป็นและโอกาสความเป็นไปได้ในทางตลาดที่สามารถพัฒนาต่อไปได้ ทางศูนย์ก็จะให้เช่า โดยอัตราค่าเช่าตารางเมตรละ 2 บาท เดือนละหลักร้อย มีทั้งหมด 7 Unit และพื้นที่ Co-working Space ที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้แลกเปลี่ยนข้อมูลกันเอง

 

ผู้ประกอบการที่สนใจใช้บริการติดต่อเพิ่มเติมทาง ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11  165 ถนนกาญจนวนิช

ตำบล น้ำน้อย อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา 90110

โทร 074-211905-8 , 074-211565 , 074-211565

โทรสาร 074211904

อีเมล ipc11@dip.go.th

 

 

บทความแนะนำ