ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคลัสเตอร์กระเทียม ทุเรียน เกลือ สมุนไพร แปรรูปประมงน้ำจืด (กุ้ง) และแปรรูปอาหารทะเล ภายใต้โครงการสนับสนุนและพัฒนาคลัสเตอร์ SME ปีงบประมาณ 2564

ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคลัสเตอร์กระเทียม ทุเรียน เกลือ สมุนไพร แปรรูปประมงน้ำจืด (กุ้ง) และแปรรูปอาหารทะเล ภายใต้โครงการสนับสนุนและพัฒนาคลัสเตอร์ SME ปีงบประมาณ 2564

เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้เกิดความร่วมมือและเชื่อมโยงกันระหว่างผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ในกลุ่มคลัสเตอร์และพัฒนาผู้ประกอบการในคลัสเตอร์เป้าหมายให้เป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีศักยภาพในการแข่งขัน

จัดโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับสถาบันอาหาร

กิจกรรมในโครงการ
1. คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 810 ราย เพื่อจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและประชาสัมพันธ์ ระบบ THAI SME-GP
2. พัฒนาผู้นำและผู้ประสานงานเครือข่าย (CDA) ส่งเสริมความเข้มแข็ง
3. พัฒนาศักยภาพเชิงลึกกระบวนการผลิตและบริหารจัดการด้านมาตรฐาน ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
4. พัฒนาผู้ประกอบการเกี่ยวกับการวางแผนการตลาด
5. สนับสนุนและส่งเสริมการตลาดเชิงรุก ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
1. ประกอบธุรกิจการเกษตร ผู้ประกอบการ SME และวิสาหกิจชุมชน
2. บุคคลสัญชาติไทย นิติบุคคล หรือวิสาหกิจชุมชนที่ได้ดำเนินกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับจากวันจดทะเบียน)
3. ผู้ประกอบการ SME ในการผลิต บริการ ค้าปลีกหรือค้าส่ง หรือเป็นผู้มีความสนใจและประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
4. มีพื้นที่การเพาะปลูก หรือมีความสนใจตามพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย

สนใจสมัครสอบถามเพิ่มเติมที่
โกสีย์ วัจนทวีโรจน์ 02 422 8688 ต่อ 2114
อารีย์พร ถ้ำรุ่ง 02 422 8688 ต่อ 2105

#SMEone

บทความแนะนำ

ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (SME-Early Stage : All Stars) (พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ ปีงบประมาณ 2564 

ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (SME-Early Stage : All Stars) (พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ ปีงบประมาณ 2564 
 
รับสมัครตั้งแต่วันนี้–30 เมษายน 2564 จำนวนจำกัด สมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
• ประกอบการที่ยังไม่ได้จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ
• ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจไม่เกิน 3.5 ปี
• ผู้ว่างงานจากผลกระทบทางเศรษฐกิจ ที่ต้องการก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการ (ต้องมีสินค้า/บริการของตนเองแล้ว)
• มีภูมิลำเนา หรือสถานประกอบการอยู่ใน 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
ประเภทธุรกิจที่เปิดรับสมัคร
• ธุรกิจผลิตอาหารสดหรือแปรรูป
• ธุรกิจผลิตผลทางการเกษตรและสมุนไพร
• ธุรกิจเกี่ยวกับหัตถกรรม (ผ้า, จักสาน, เครื่องปั้นดินเผา)
• ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจชีวภาพ (Biological) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green) หรือ BCG
• ธุรกิจการบริการ เช่น ร้านอาหาร สปา เป็นต้น
 
สิทธิประโยชน์
• การวินิจฉัยธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญ
• การปรับแผนธุรกิจ (BMC) ให้เหมาะกับสถานการ์ณปัจจุบัน
• การส่งเสริมและพัฒนาเฉพาะด้าน
• การทดสอบตลาด/การออกงานแสดงสินค้า
• โอกาสในการสนับสนุนด้านการเงิน
• โอกาสจับคู่ธุรกิจ
• ส่งเสริมการขึ้นทะเบียนเพื่อเข้าสู่มาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (THAI SME-GP)
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หน่วยร่วมดำเนินงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 306 907 / 082 585 1854
email : esan.allstars@gmail.com
Line Id : Esan.All Stars
Page Facebook : Esan-Allstars
#SMEone

บทความแนะนำ

ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปีงบประมาณ 2564

ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปีงบประมาณ 2564
 
จัดโดย สสว. ร่วมกับ สถาบันอาหาร 
 
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ประกอบการ SME ในกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต (S-curve) และอุตสาหกรรมที่มีความหลากหลายทางชีวภาพและหลากหลายทางวัฒนธรรม เน้นกลุ่มอุตสาหกรรมในห่วงโซ่อุปทานของกลุ่มอาหาร หรือการแปรรูปทางการเกษตร หรือเทคโนโลยีชีวภาพ หรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
 
เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ : ตั้งแต่วันนี้–16 กรกฎาคม 2564 หรือจนกว่าจะครบจำนวนการรับสมัคร
ลงทะเบียนสมัครออนไลน์ได้ที่
 
คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
• ผู้ประกอบการ SME สัญชาติไทย ทั้งที่เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนกับหน่วยงานรัฐ และยังดำเนินธุรกิจปกติ หรือเป็นบุคลากรในธุรกิจ
• ต้องไม่สมัครขอรับการสนับสนุนซ้ำซ้อนกับหน่วยร่วมอื่นภายใต้โครงการเดียวกัน
 
กิจกรรมให้คำปรึกษาเชิงลึก
• ผู้ประกอบการ SME สัญชาติไทย ทั้งที่เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่จดทะเบียนกับหน่วยงานรัฐ ซึ่งดำเนินธุรกิจปกติมา ไม่น้อยกว่า 3 ปี
• รายได้รวม (ปีล่าสุด) ไม่เกิน 100 ล้านบาท
• ต้องไม่สมัครขอรับการสนับสนุนซ้ำซ้อนกับหน่วยร่วมอื่นภายใต้โครงการเดียวกัน
 
กิจกรรมภายใต้โครงการ
• ประชาสัมพันธ์ และรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการฯ
• ทำการประเมินศักยภาพตนเอง (Self-Assessment) และอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 1 วัน จำนวน 600 ราย
• คัดเลือกผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมให้คำปรึกษาเชิงลึก โดยต้องผ่านเกณฑ์ตามคุณสมบัติที่กำหนด จำนวน 200 กิจการ
• ดำเนินการให้คำปรึกษาเชิงลึก 5 วัน (ผู้สมัครสามารถเลือกเข้าได้เพียง 1 ด้านเท่านั้น)
- ด้านการขอสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” (Healthier Choice)
- ด้านประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ (Shelf Life Evaluation) ให้คำปรึกษาเชิงลึก 1 วัน และตรวจวิเคราะห์อายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์
- ด้านขออนุญาตเลข อย.
- ด้านลดต้นทุน / เพิ่มประสิทธิภาพ
- ด้านการจัดทำระบบมาตรฐาน (GHPs Codex, HACCP, BRC Issue 8, FSSC 22000, ISO 22000 : 2018)
 
พื้นที่ดำเนินการ : ทั่วประเทศ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : นายดนัย ลิ้มดำรงค์ชิต
เบอร์ติดต่อ : 02-422-8688 ต่อ 3113, 080-370-6340
E-mail : food@nfi.or.th
แฟกซ์ : 02-422-8527
LINE Official : @FIC.NFI
#SMEone

บทความแนะนำ

โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ Early Stage: All Stars เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ รุ่นที่ 2 ปี 2564

โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ Early Stage: All Stars เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ รุ่นที่ 2 ปี 2564
 
การันตีความเข้มข้นและการวิเคราะห์ธุรกิจเชิงลึกเช่นเดิม
โดยสำหรับผู้ประกอบการ รุ่นที่ 2 ทางโครงการ ฯ จะดำเนินการจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะดีขึ้น
เปิดรับสมัครรุ่นที่ 2 แล้ววันนี้
โดยกิจกรรมที่ 1 จะจัดขึ้นในวันที่ 15, 16 และ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
 
ผู้ประกอบการสามารถลงทะเบียนสมัครออนไลน์ได้ตามลิ้งค์นี้
 
พิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ Business Diary และโอกาสในการตรวจสอบคุณภาพสินค้า ฟรี!
รีบสมัครกันเข้ามานะคะ/ครับ
หมายเหตุ:
+ เปิดรับสมัครสำหรับผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจใน 12 จังหวัดภาคใต้เท่านั้น (ยกเว้นชุมพรและระนอง)
++ หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อแอดมินได้เลยค่ะ โทร. 089-615-9151
#SMEone

บทความแนะนำ

ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (SME-Early Stage : All Stars) ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ ประจำปี 2564

ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (SME-Early Stage : All Stars) ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ ประจำปี 2564
 
จัดโดย สสว. และ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
 
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรม
• ผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจหรือผู้ประกอบการที่จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจไม่เกิน 3.5 ปี
• ผู้ว่างงานจากผลกระทบทางเศรษฐกิจ ที่ต้องการก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการ และมีสินค้า/บริการของตนเองแล้ว)
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
090-678-7128 (คุณกนกวรรณ)
081-937-5874 (คุณมนัสชนก)
063-516-6505 (คุณเพ็ญพร)
#SMEone

บทความแนะนำ