FTPI Exclusive Talk: เปิดตำราฝ่าวิกฤตด้วยวิถีการผลิตฉบับ TOYOTA ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

FTPI Exclusive Talk: เปิดตำราฝ่าวิกฤตด้วยวิถีการผลิตฉบับ TOYOTA ฟรี!!!ไม่มีค่าใช้จ่าย

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ขอเชิญร่วมการสัมมนาออนไลน์ สุดเอ็กซ์คลูซีฟ กับการแชร์ประสบการณ์และหลักคิดสำคัญในการพัฒนาการผลิตสู่อนาคต โดยมุมมองผู้เชี่ยวชาญจากโตโยต้า บริษัทระดับโลกที่เป็น Think Tank สำคัญในวงการ Manufacturing เพื่อให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทยเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่มีทั้งวิกฤตและโอกาสรออยู่ข้างหน้า

 

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 13:30-15:00 น.

สัมมนาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย สัมมนาผ่านโปรแกรม ZOOM
 
Download รายละเอียด และสมัครเข้าร่วมกิจกรรม กรอกใบสมัคร Click https://www.ftpi.or.th/event/ftpi-exclusive-talk

 

Highlights

· มุมมองและหลักคิดฝ่าวิกฤตของ TOYOTA บริษัทผลิตรถยนต์รายใหญ่ที่สุดของโลก กับความสำเร็จที่ยั่งยืนมาทุกยุคการเปลี่ยนแปลง

· เจาะลึกประสบการณ์ตรงของผู้เชี่ยวชาญสายงานการผลิตกับแนวทางและปัจจัยสู่ความสำเร็จของการปรับปรุงการผลิตให้มีประสิทธิภาพ

· เปิดตำราสูตรการพัฒนา “คน” ฉบับโตโยต้า ที่เน้นสร้างความรู้ ทักษะ และเสริมด้วยระบบที่แข็งแกร่ง

· ทำความรู้จัก “Toyota Manufacturing Development” โปรแกรมการพัฒนาที่ถอดบทเรียนมาถ่ายทอดให้ผู้ประกอบการไทยอย่างมีทิศทาง

 

แขกรับเชิญ : คุณศราวุธ รัตนพันธุ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (Business Development) บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด

ผู้ดำเนินรายการ : คุณณิภณ พินศิริกุล วิทยากรที่ปรึกษา ส่วนบริหารการผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

เหมาะสำหรับ : ผู้จัดการสายงานผลิตและสายสนับสนุนการผลิต หัวหน้างาน ผู้ประกอบการ SME นักศึกษาและผู้สนใจด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมและกระบวนการผลิต

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : E-mail: publicseminar@ftpi.or.th หรือ Praphaporn@ftpi.or.th โทรศัพท์: 089 442 9453 002-619-5500 ต่อ 432 ประภาพร

#SMEone

บทความแนะนำ

วีดิทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับ SDGs ภายใต้แนวคิดหลัก "ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยนสู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา"

วีดิทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับ SDGs ภายใต้แนวคิดหลัก

"ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยนสู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา"

ประเทศไทยและประเทศสมาชิกสหประชาชาติรวม 193 ประเทศ ร่วมลงนามรับรองวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 (2030 Agenda for Sustainable Development) โดยกำหนดให้มีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เป็นแนวทางให้แต่ละประเทศดำเนินการร่วมกัน ประกอบกับมติคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 เห็นชอบแผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับประเทศไทย (Thailand's SDG Roadmap) ซึ่งรวมถึงการสร้างความตระหนักรู้ในเรื่อง SDGs ให้กับทุกภาคส่วนในสังคม เพื่อกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศสู่เป้าหมายความยั่งยืน

เราทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดีกว่า มาร่วมเรียนรู้และเข้าใจบทบาทสำคัญผ่านการรับชมวีดิทัศน์ SDGs “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา”

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทำวีดิทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับ SDGs ภายใต้แนวคิดหลัก "ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยนสู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา"
 
โดยสามารถรับชมได้ YouTube Channel: SDGs Thailand https://www.youtube.com/channel/UCjMyIXHto5XgR2cSvX4I2xA/videos ซึ่งมีองค์ความรู้หลายหลายวิดีโอ เช่น
 
ตอนที่ 4: SDGs กับภาคธุรกิจ เมื่อพูดถึงธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ เรามักให้ความสำคัญกับการทำกำไรสูงสุด โดยละเลยต้นทุนทางสังคมและสิ่งแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจทำให้เกิดปัญหาตามมามากมาย ไม่ว่าจะเป็นปัญหามลพิษทางอากาศ และทางทะเล โลกร้อน การใช้แรงงานผิดกฎหมาย และการจ้างงานที่ไม่เป็นธรรม ดังนั้น การดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Business จึงกลายมาเป็นแนวปฏิบัติเพื่อบรรเทาผลกระทบเชิงลบที่เกิดขึ้น และส่งเสริมให้ธุรกิจเติบโตไปพร้อมกับสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนได้
การดำเนินการตามหลัก “ธุรกิจที่ยั่งยืน” นั้น นอกจากจะสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ยังเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจเองด้วย เนื่องจากเป็นการดำเนินการตามเทรนด์ของตลาดตอบโจทย์นักลงทุน และยังเป็นที่ต้องการผู้บริโภค ซึ่งจะสร้างผลกำไรให้เกิดขึ้นได้ในระยะยาว
 
ตอนที่ 6: SDGs กับเกษตรกร เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDGs เป็นเป้าหมายการพัฒนาเพื่อให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุล เกษตรกร ก็มีส่วนร่วมในการพัฒนาตามแนวทาง SDGs ได้เช่นกัน การทำเกษตรกรรมยั่งยืน จะเป็นแนวทางลดผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ทั้งยังสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้นในระยะยาว
เกษตรกรรมยั่งยืน คือ ระบบเกษตรที่ครอบคลุมวิถีชีวิตเกษตรกร กระบวนการผลิต และการจัดการทุกรูปแบบเพื่อให้เกิดความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ ซึ่งนำไปสู่การพึ่งตนเองและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและผู้บริโภค ซึ่งการเปลี่ยนจากการทำการเกษตรเชิงเดี่ยวแบบเดิม ให้มีความหลากหลายมากขึ้น หรือการลดใช้สารเคมี จะช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำการเกษตรได้ SDGs ไม่ใช่เรื่องไกลตัว แต่เป็นเรื่องของเราทุกคนที่มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงให้โลกน่าอยู่มากขึ้น
 
URL: สำหรับดาวน์โหลด พากษ์ไทย
https://drive.google.com/drive/folders/1I5t0g5P_sxwvzgqCmCtY1xgLWj-8MQrp
URL: สำหรับดาวน์โหลด พากษ์อังกฤษ-บรรยายอังกฤษ
https://drive.google.com/drive/folders/1wx38hOfp4rxGWBpIk58-fAggI3X7HB77?sort=13&direction=a
YouTube Channel: พากษ์ไทย-บรรยายไทย
YouTube Channel: YouTube Channel: พากษ์ไทย-บรรยายอังกฤษ
 
ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ : กองยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ โทรศัพท์ 02 280 4085 ต่อ 6412 (ธัชไท), 6403 (ดวงฤทัย) โทรสาร 02 280 8005 E-mail: thuttai@nesdc.go.th , duangruetai@nesdc.go.th เว็บไซต์ www.sdgs.nesdc.go.th
#SMEone

บทความแนะนำ

ขอเชิญผู้ประกอบการที่สนใจเข้าอบรมหลักสูตร “เตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยวรองรับแนวโน้มการท่องเที่ยวหลังโควิด ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level 2564)

ขอเชิญผู้ประกอบการที่สนใจเข้าอบรมหลักสูตร “เตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยวรองรับแนวโน้มการท่องเที่ยวหลังโควิด ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level 2564) 

(ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)

วันที่จัดสัมมนา : วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 น.–16.30 น.

สถานที่จัด : ณ โรงแรมต้นอ้อยแกรนด์ หาดใหญ่ จ.สงขลา

URL ลิ้งค์ใบสมัคร : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclZnrtTB_LOcbuEJMYb4EAzTouVQrr8e3-VjIbzYP_a2IK5g/viewform

เนื้อหาในการจัดหลักสูตรได้แก่

- Trend การท่องเที่ยวและพฤติกรรมการท่องเที่ยวหลังโควิด

- ประเมิน/ค้นหาศักยภาพและการเชื่อมโยงชุมชนท่องเที่ยว

- การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์การท่องเที่ยวชุมชน เพื่อเพิ่มรายได้เสริมการท่องเที่ยว

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 082-4502616 (ขนิษฐา), 082-4502630 (อัชรา), 090-0905091 (ทิติยา), 082-4502627 (ณิชาภา)   

e-mail : ismedstrong@gmail.com

#SMEone

บทความแนะนำ

ประชาสัมพันธ์ "โครงการสะพานดิจิทัล Saphan Digital" 

ประชาสัมพันธ์ "โครงการสะพานดิจิทัล Saphan Digital" 

ความร่วมมือจาก Google และ กระทรวงพาณิชย์
จัดการเรียนการสอนด้านดิจิทัลออนไลน์...ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเรียนรู้การทำธุรกิจเบื้องต้น เรียนรู้การใช้เครื่องมือดิจิทัลในด้านต่าง ๆ

เพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาและต่อยอด การทำธุระกิจออนไลน์ในปัจจุบัน

เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมแล้ววันนี้ สามารถสมัครได้ที่ช่องทางดังนี้
https://saphandigital.moc.go.th/

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการก่อน 30 เมษายน 2564 นี้เท่านั้น


หรือสามารถโทรสอบถามเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้โดยตรงจาก เจ้าหน้าที่ทีมงาน Saphan Digital หรือโทร คุณม่อน 085-505-9551 (เจ้าหน้าที่)
Line โครงการสะพานดิจิทัล @saphandigital

#SMEone

บทความแนะนำ

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม World IP Day ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ และร่วมรับฟังการเสวนาในหัวข้อ “ตีแตก IP พลิก SMEs สู่ตลาดโลก”

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม World IP Day ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ และร่วมรับฟังการเสวนาในหัวข้อ “ตีแตก IP พลิก SMEs สู่ตลาดโลก”
 
ในวันจันทร์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.–๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมฉลาดลบเลอสรรค์ ชั้น ๔ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
 
ถ้าสนใจลงทะเบียนได้ที่ www.keenbiz.co.th/dip/prregist นะคะหรือตอบรับเข้าร่วมงาน ผ่าน QR Code
องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization: WIPO) ได้กำหนดให้วันที่ ๒๖ เมษายนของทุกปี เป็นวันทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World IP Day)
โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ WIPO ได้กำหนดแนวคิดหลักคือ “IP & SMEs: Taking Your Ideas to Market” เพื่อให้ประเทศสมาชิก ร่วมเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับบทบาทและความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาที่มีต่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs เพื่อเป็นการส่งเสริมนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ที่จะนำพาธรุกิจ SMEs ให้ก้าวไกล สู่ตลาดโลกอย่างมั่นคง รวมถึงเสริมสร้างแนวคิดในการใช้ประโยชน์จากระบบทรัพย์สินทางปัญญาในการวางแผน กลยุทธ์ทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
สอบถามเพิ่มเติม : กองพัฒนาความร่วมมือทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา โทร. ๐-๒๕๔๗-๔๖๕๖ โทรสาร ๐-๒๕๔๗-๔๖๖๕
#SMEone

บทความแนะนำ