ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมให้คำปรึกษาเชิงลึก ณ สถานประกอบการ (5 Man-day) ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2564

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมให้คำปรึกษาเชิงลึก ณ สถานประกอบการ (5 Man-day) ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2564

จัดโดย สสว. และ สถาบัน SMI สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

รับสมัครตั้งแต่วันนี้–30 สิงหาคม 2564 (ปิดรับสมัคร 30 พฤษภาคม 2564) ฟรี!!...ไม่มีค่าใช้จ่าย
กดที่นี่เพื่อกรอกข้อมูลสมัครเข้าร่วมกิจกรรม https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQATTmFQu56qWWg8dTzAGM_HaxnE59AKvxiOkefxQn7GWMKw/viewform

คุณสมบัติผู้สมัคร :
• เป็นผู้ประกอบการ SME ไทย
• จดทะเบียนและดำเนินธุรกิจ ไม่น้อยกว่า 3 ปี
• สัดส่วนผู้ถือหุ้นไทยไม่น้อยกว่า 51%
• เป็นสมาชิก สสว.
• ต้องไม่มีรายชื่อซ้ำซ้อนกับที่เข้าร่วมกิจกรรมเชิงลึกในลักษณะเดียวกันกับโครงการอื่นที่สถาบันดำเนินการให้กับ สสว. หรือ กระทรวงอุตสาหกรรม ในปีเดียวกัน

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบการ SME ภาคการผลิต การค้าและบริการ ได้แก่
• กลุ่มอุตสาหกรรมในห่วงโซ่อุปทานของกลุ่มโลจิสติกส์, การบิน, เชื้อเพลิงชีวภาพ, เคมีชีวภาพ
• กลุ่มอุตสาหกรรมในห่วงโซ่อุปทานของกลุ่มแฟชั่นสิ่งทอ, ไลฟ์สไตล์ หรือธุรกิจสร้างสรรค์

รูปแบบการจัดกิจกรรม : เป็นการให้คำปรึกษาเชิงลึก ณ สถานประกอบการ ระยะเวลา 5 Manday โดยผู้เชี่ยวชาญจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งให้คำปรึกษาในหัวข้อ ดังต่อไปนี้
• ด้านการจัดการโลจิสติกส์
• ด้านลดต้นทุน/เพิ่มประสิทธิภาพ
• ด้านการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์
• ด้านการลดใช้พลังงานที่ตอบโจทย์ BCG Economy Model

หมายเหตุ : สามารถเลือกได้เพียง 1 ด้านพัฒนา เท่านั้น
เพิ่มเติม : ผู้ผ่านกิจกรรมให้คำปรึกษาเชิงลึก ณ สถานประกอบการ จะได้รับสิทธิ์การพิจารณาเข้าร่วมกิจกรรมต่อยอดตลาดต่างประเทศ ดำเนินงานภายใต้สภาอุตาหกรรมแห่งประเทศไทย

ติดต่อสอบถาม สถาบัน SMI สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
คุณพรทิพย์ (กิ๊ก) Tel. 02-345-1188
คุณภาคภูมิ (บูม) Tel. 02-345-1122
Email : smi.stronger@gmail.com
LINE OA : @smipage
Facebook Fanpage : smipage

#SMEone

บทความแนะนำ

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมหลักสูตร “ช่างไม้เครื่องเรือนประกอบโครงไม้จริงและการเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการ” รุ่นที่ 1 ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจชุมชนตามแนวพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2564

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมหลักสูตร “ช่างไม้เครื่องเรือนประกอบโครงไม้จริงและการเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการ” รุ่นที่ 1 ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจชุมชนตามแนวพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2564

**** ฟรี ตลอดหลักสูตร ****

จัดโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับมูลนิธิพระดาบส

เพื่อพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการใหม่จากศิษย์พระดาบส และผู้สนใจที่มีความตั้งใจจริง มีศรัทธาขวนขวาย หาความรู้เป็นวิชาชีพใส่ตน แต่ประสบปัญหาไม่มีความรู้พื้นฐานและไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอที่จะศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาวิชาชีพระดับต่างๆ ได้กลายเป็นผู้ประกอบการใหม่ที่มีทักษะความรู้ในการประกอบสัมมาชีพได้อย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

มูลนิธิพระดาบส ขอเชิญผู้ประกอบการ ศิษย์พระดาบส และผู้ที่สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร “ช่างไม้เครื่องเรือนประกอบโครงไม้จริงและการเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการ” รุ่นที่ 1 ในวันที่ 15 พฤษภาคม–26 มิถุนายน 2564 (อบรมเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์) ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนลูกพระดาบส จ.สมุทรปราการ

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรม
• เป็นผู้ที่สนใจด้านการทำงานไม้
• สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดหลักสูตร

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02–1744111-2 ทุกวันจันทร์–อาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 09.00–16.30 น.

#SMEone

บทความแนะนำ

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมหลักสูตร “การปลูกพืชไม่ใช้ดิน (Hydroponics) และการเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการ” รุ่นที่ 1 ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจชุมชนตามแนวพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2564

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมหลักสูตร “การปลูกพืชไม่ใช้ดิน (Hydroponics) และการเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการ” รุ่นที่ 1 ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจชุมชนตามแนวพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2564

**** ฟรี ตลอดหลักสูตร ****

จัดโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับมูลนิธิพระดาบส

เพื่อพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการใหม่จากศิษย์พระดาบส และผู้สนใจที่มีความตั้งใจจริง มีศรัทธาขวนขวาย หาความรู้เป็นวิชาชีพใส่ตน แต่ประสบปัญหาไม่มีความรู้พื้นฐานและไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอที่จะศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาวิชาชีพระดับต่าง ๆ ได้กลายเป็นผู้ประกอบการใหม่ที่มีทักษะความรู้ในการประกอบสัมมาชีพได้อย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

มูลนิธิพระดาบส ขอเชิญผู้ประกอบการ ศิษย์พระดาบส และผู้ที่สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร “การปลูกพืชไม่ใช้ดิน(Hydroponics) และการเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการ” รุ่นที่ 1 ในวันที่ 31 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนลูกพระดาบส จ.สมุทรปราการ 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรม
• เป็นผู้ที่สนใจด้านการปลูกผัก Hydroponics
• สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดหลักสูตร

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02–1744111-2 ทุกวันจันทร์–อาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 09.00–16.30 น.

#SMEone

บทความแนะนำ

ข่าวดี!! สำหรับเกษตรกรและผู้ประกอบการสินค้าเกษตร (เกษตรปลอดภัย, เกษตรไร้สารพิษ และเกษตรอินทรีย์ หรือแปรรูปวัตถุดิบจากสินคา้ ดังกล่าวด้วยกรรมวิธีปลอดสารเคมี) สสว. × มธ. × แคสปี้ สร้างแบรนด์สินค้าเกษตรคัดสรร ดันยอดขายออนไลน์" ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

ข่าวดี!! สำหรับเกษตรกรและผู้ประกอบการสินค้าเกษตร (เกษตรปลอดภัย, เกษตรไร้สารพิษ และเกษตรอินทรีย์ หรือแปรรูปวัตถุดิบจากสินคา้ ดังกล่าวด้วยกรรมวิธีปลอดสารเคมี)
สสว. × มธ. × แคสปี้ สร้างแบรนด์สินค้าเกษตรคัดสรร ดันยอดขายออนไลน์" ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

มาร่วมเป็น 1 ใน 20 ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรคัดสรร พบกับกูรูการตลาดสินค้าเกษตร Kaspy แอพลิเคชั่นซื้อขายสินค้าเกษตรครบวงจรโดยคนไทยเพื่อคนไทย
สินค้าที่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ มีดังนี้ ผักสด ผลไม้สด ผักและผลไม้แปรรูป ข้าวและธัญพืช ผลิตภัณฑ์จากนมและไข่ เนื้อสัตว์ ปลาและอาหารทะเล อาหาร ผลิตภัณฑ์สำหรับดื่ม ขนมและของหวาน ตลาดต้นไม้ และสุขภาพและความงาม

สิ่งที่จะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ
- อบรมการตลาดออนไลน์ Facebook ads, Live commerece, TikTok, ChatBot, Line, LineMyshop

ผ่านการคัดเลือก!! ได้รับ
- อบรมการขายสินค้าผ่านแอพลิเคชั่น Kaspy
- ขึ้นอันดับ "สินค้าคัดสรร" แอพลิเคชั่น Kaspy
- สร้างแบรนด์ โปรโมทสินค้าออนไลน์กับกูรูส่วนตัวแบบ exclusive

เปิดรับแล้ววันนี้–10 พ.ค. 64
สำหรับผู้ประกอบการ จังหวัดพิษณุโลก อุทัยธานี นครสวรรค์ กำแพงเพชร สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิจิตร เพชรบูรณ์ ตาก ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : โทร. 098-281-9892

#SMEone

บทความแนะนำ

FTPI Exclusive Talk: เปิดตำราฝ่าวิกฤตด้วยวิถีการผลิตฉบับ TOYOTA ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

FTPI Exclusive Talk: เปิดตำราฝ่าวิกฤตด้วยวิถีการผลิตฉบับ TOYOTA ฟรี!!!ไม่มีค่าใช้จ่าย

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ขอเชิญร่วมการสัมมนาออนไลน์ สุดเอ็กซ์คลูซีฟ กับการแชร์ประสบการณ์และหลักคิดสำคัญในการพัฒนาการผลิตสู่อนาคต โดยมุมมองผู้เชี่ยวชาญจากโตโยต้า บริษัทระดับโลกที่เป็น Think Tank สำคัญในวงการ Manufacturing เพื่อให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทยเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่มีทั้งวิกฤตและโอกาสรออยู่ข้างหน้า

 

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 13:30-15:00 น.

สัมมนาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย สัมมนาผ่านโปรแกรม ZOOM
 
Download รายละเอียด และสมัครเข้าร่วมกิจกรรม กรอกใบสมัคร Click https://www.ftpi.or.th/event/ftpi-exclusive-talk

 

Highlights

· มุมมองและหลักคิดฝ่าวิกฤตของ TOYOTA บริษัทผลิตรถยนต์รายใหญ่ที่สุดของโลก กับความสำเร็จที่ยั่งยืนมาทุกยุคการเปลี่ยนแปลง

· เจาะลึกประสบการณ์ตรงของผู้เชี่ยวชาญสายงานการผลิตกับแนวทางและปัจจัยสู่ความสำเร็จของการปรับปรุงการผลิตให้มีประสิทธิภาพ

· เปิดตำราสูตรการพัฒนา “คน” ฉบับโตโยต้า ที่เน้นสร้างความรู้ ทักษะ และเสริมด้วยระบบที่แข็งแกร่ง

· ทำความรู้จัก “Toyota Manufacturing Development” โปรแกรมการพัฒนาที่ถอดบทเรียนมาถ่ายทอดให้ผู้ประกอบการไทยอย่างมีทิศทาง

 

แขกรับเชิญ : คุณศราวุธ รัตนพันธุ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (Business Development) บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด

ผู้ดำเนินรายการ : คุณณิภณ พินศิริกุล วิทยากรที่ปรึกษา ส่วนบริหารการผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

เหมาะสำหรับ : ผู้จัดการสายงานผลิตและสายสนับสนุนการผลิต หัวหน้างาน ผู้ประกอบการ SME นักศึกษาและผู้สนใจด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมและกระบวนการผลิต

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : E-mail: publicseminar@ftpi.or.th หรือ Praphaporn@ftpi.or.th โทรศัพท์: 089 442 9453 002-619-5500 ต่อ 432 ประภาพร

#SMEone

บทความแนะนำ