ดัชนีชี้วัดศักยภาพและสภาพการเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ไตรมาสที่3 ปี2564

เรื่อง ดัชนีชี้วัดศักยภาพและสภาพการเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ไตรมาสที่3 ปี2564 
สำหรับผู้สนใจ อ่านฉบับเต็มได้ที่นี่


และ ดัชนีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตของวิสาหกิจขนาดย่อยและขนาดย่อมในไตรมาสที่ 3 ปี พ.ศ. 2564
สำหรับผู้สนใจ อ่านได้ที่นี่

บทความแนะนำ

รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2563 (Thailand's SDGs Report 2016-2020)

ด้วยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ได้จัดทำรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2563 (Thailand's SDGs Report 2016-2020) เพื่อนำเสนอข้อมูลความก้าวหน้าและความท้าทายในระยะ 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ซึ่งทุกภาคส่วนได้ร่วมกันขับเคลื่อนไปสู่ความยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

โดยท่านสามารถดูและศึกษารายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2563 (Thailand's SDGs Report 2016-2020) ได้โดยดาวโหลดผ่านลิงค์ด้านล่างนี้

 

https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2021/11/Thailands-SDGs-report-2016-2020-book_for-web-1.pdf

บทความแนะนำ

วารสารวิชาการ Unisearch Journal ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2564

        ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดทำวารสารวิชาการ "Unisearch Journal" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการภายใต้โครงการวิจัย โครงการบริการวิชาการ และงานที่ปรึกษาที่ดำเนินการผ่านศูนย์บริการวิชาการฯ ของคณาจารย์และนักวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้กระจายไปสู่สังคมทุกภาคส่วนอย่างแพร่หลาย และเพื่อเป็นช่องทางให้้สามารถนำผลการศึกษาต่างๆ ไปใช้ประโยชน์ โดยมีกำหนดเผยแพร่เป็นราย 4 เดือนต่อปี 

       ทั้งนี้ผู้ที่สนใจ สามารถเข้าศึกษาข้อมูลและบทความต่างๆที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมได้ ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.journal.unisearch.chula.ac.th/th

 

QR Code เว็บไซต์

บทความแนะนำ

ขอเชิญร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการพัฒนากลไลขับเคลื่อนมาตรการสนับสนุนทุนสำหรับภาคเอกชนเพื่อพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐหรืออุปสงค์ของตลาด (TBIR/TTTR) ผ่านระบบออนไลน์

            ด้วยสมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ให้ดำเนินโครงการพัฒนากลไลขับเคลื่อนมาตรการสนับสนุนทุนสำหรับภาคเอกชนเพื่อพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐหรืออุปสงค์ของตลาด (TBIR/TTTR) ซึ่งมีกำหนดจัดการประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้ประกอบการและ SMEs ที่มีศักยภาพในการวิจัยและพัฒนา ในวันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00 -11.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลมาตรการสนับสนุนทุนสำหรับภาคเอกชน เพื่อพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรม ตามความต้องการของภาครัฐหรือตามอุปสงค์ของตลาด (TBIR/TTTR) และรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพ เพื่อใช้เป็นแนวทางการขับเคลื่อนมาตรการดังกล่าว 

            สำหรับท่านที่สนใจสามารถเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบออนไลน์ โดยสามารถลงทะเบียนผ่านลิงค์ https://rb.gy/nmg066 หรือ QR Code ด้านล่าง ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับข่าวสารการประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการวิจัยพัฒนา รวมไปถึงโอกาสได้รับการคัดเลือกให้รับทุนจากมาตรการตามเงื่อนไขที่ สกสว. กำหนด

             รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อประสานงานที่ คุณหทัยรัตน์ รุยหานนท์ เบอร์โทรศัพท์ 081-869-9204 อีเมล์ info@thaibispa.or.th

             ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุม

           

บทความแนะนำ

ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้จัดทำข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 4 เรื่องได้แก่

  • เรื่อง e-Signature "ลายมือชื่ออิเล็กทรนิกส์"
  • เรื่อง "อินฟลูเอนเซอร์ รูปแบบใหม่การโฆษณา"
  • เรื่อง โปรโมชั่นอย่างไร? ให้ถูกกฎหมาย
  • เรื่อง นวัตกรรมแห่งการคุ้มครองผู้บริโภค

ทั้งนี้ท่านสามารถเข้าชมบทความต่างๆ ได้ผ่านทางลิงค์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1VTtmpqUjsafcQYbGxnzTZK0O9LB-4n8K

 

บทความแนะนำ