งานศึกษาด้าน SME และการประกอบการของ OECD "การประกอบการในคลัสเตอร์นวัตกรรมระดับภูมิภาค กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายของประเทศไทย"


รายงานฉบับนี้ ตลอดจนข้อมูลและแผนที่ในรายงานไม่มีผลต่อสถานะ
หรืออำนาจอธิปไตยเหนืออาณาเขตการกำหนด เขตแดนระหว่างประเทศ
และชื่อของเขตแดน เมือง หรือพื้นที่ใด

รายงานต้นฉบับได้รับการตีพิมพ์โดย OECD เป็นภาษาอังกฤษ โดยใช้ชื่อว่า
Local Entrepreneurship Ecosystems and Emerging Industries,
Case Study of Chiang Mai and Chiang Rai, Thailand © OECD 2021,
https://doi.org/10.1787/2a24a552-en.

OECD มิได้เป็นผู้จัดทำรายงานแปลฉบับนี้ และไม่ถือรายงานแปลฉบับนี้
เป็นฉบับแปลอย่างเป็นทางการของ OECD
คุณภาพของงานแปลและความสอดคล้องกับเนื้อหาเทียบกับต้นฉบับ
เป็นความรับผิดชอบของคณะจัดทำงานแปลแต่ฝ่ายเดียว
หากมีความขัดแย้งของเนื้อหาระหว่างต้นฉบับและฉบับแปลให้ยึดถืองานต้นฉบับเป็นหลัก
© 2021 Office of SMEs Promotion (OSMEP) for this translation.

ข้อความแก้ไขสำหรับรายงานต่าง ๆ สามารถดูได้ออนไลน์ที่ www.oecd.org/about/publishing/corrigenda.htm.

บทความแนะนำ

ดัชนีชี้วัดศักยภาพและสภาพการเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ไตรมาสที่3 ปี2564

เรื่อง ดัชนีชี้วัดศักยภาพและสภาพการเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ไตรมาสที่3 ปี2564 
สำหรับผู้สนใจ อ่านฉบับเต็มได้ที่นี่


และ ดัชนีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตของวิสาหกิจขนาดย่อยและขนาดย่อมในไตรมาสที่ 3 ปี พ.ศ. 2564
สำหรับผู้สนใจ อ่านได้ที่นี่

บทความแนะนำ

รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2563 (Thailand's SDGs Report 2016-2020)

ด้วยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ได้จัดทำรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2563 (Thailand's SDGs Report 2016-2020) เพื่อนำเสนอข้อมูลความก้าวหน้าและความท้าทายในระยะ 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ซึ่งทุกภาคส่วนได้ร่วมกันขับเคลื่อนไปสู่ความยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

โดยท่านสามารถดูและศึกษารายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2563 (Thailand's SDGs Report 2016-2020) ได้โดยดาวโหลดผ่านลิงค์ด้านล่างนี้

 

https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2021/11/Thailands-SDGs-report-2016-2020-book_for-web-1.pdf

บทความแนะนำ

วารสารวิชาการ Unisearch Journal ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2564

        ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดทำวารสารวิชาการ "Unisearch Journal" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการภายใต้โครงการวิจัย โครงการบริการวิชาการ และงานที่ปรึกษาที่ดำเนินการผ่านศูนย์บริการวิชาการฯ ของคณาจารย์และนักวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้กระจายไปสู่สังคมทุกภาคส่วนอย่างแพร่หลาย และเพื่อเป็นช่องทางให้้สามารถนำผลการศึกษาต่างๆ ไปใช้ประโยชน์ โดยมีกำหนดเผยแพร่เป็นราย 4 เดือนต่อปี 

       ทั้งนี้ผู้ที่สนใจ สามารถเข้าศึกษาข้อมูลและบทความต่างๆที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมได้ ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.journal.unisearch.chula.ac.th/th

 

QR Code เว็บไซต์

บทความแนะนำ

ขอเชิญร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการพัฒนากลไลขับเคลื่อนมาตรการสนับสนุนทุนสำหรับภาคเอกชนเพื่อพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐหรืออุปสงค์ของตลาด (TBIR/TTTR) ผ่านระบบออนไลน์

            ด้วยสมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ให้ดำเนินโครงการพัฒนากลไลขับเคลื่อนมาตรการสนับสนุนทุนสำหรับภาคเอกชนเพื่อพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐหรืออุปสงค์ของตลาด (TBIR/TTTR) ซึ่งมีกำหนดจัดการประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้ประกอบการและ SMEs ที่มีศักยภาพในการวิจัยและพัฒนา ในวันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00 -11.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลมาตรการสนับสนุนทุนสำหรับภาคเอกชน เพื่อพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรม ตามความต้องการของภาครัฐหรือตามอุปสงค์ของตลาด (TBIR/TTTR) และรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพ เพื่อใช้เป็นแนวทางการขับเคลื่อนมาตรการดังกล่าว 

            สำหรับท่านที่สนใจสามารถเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบออนไลน์ โดยสามารถลงทะเบียนผ่านลิงค์ https://rb.gy/nmg066 หรือ QR Code ด้านล่าง ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับข่าวสารการประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการวิจัยพัฒนา รวมไปถึงโอกาสได้รับการคัดเลือกให้รับทุนจากมาตรการตามเงื่อนไขที่ สกสว. กำหนด

             รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อประสานงานที่ คุณหทัยรัตน์ รุยหานนท์ เบอร์โทรศัพท์ 081-869-9204 อีเมล์ info@thaibispa.or.th

             ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุม

           

บทความแนะนำ