สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (สฟอ.)

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (สฟอ.)

อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มีบทบาทในการสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ประเทศก้าวไปข้างหน้า ซึ่งในระยะเวลาที่ผ่านมา มีการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบทางการค้า และเทคโนโลยีได้มีความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ผู้ประกอบการต่างมีความจำเป็นที่จะต้องปรับตัวให้ทันต่อเทคโนโลยีนั้น ในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานสามารถแข่งขันกับสินค้าที่นำเข้ามาจากต่างประเทศได้

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จัดตั้งขึ้นภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรม มีบทบาทและหน้าที่ในการเป็นหน่วยประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม 

ดำเนินการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นด้านการส่งเสริมมาตรฐานไทย ให้เท่าเทียมกับมาตรฐานสากล การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ มีตราสินค้าที่เป็นที่ยอมรับในตลาดสากล รวมถึงพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภาพรวมให้เติบโตอย่างยั่งยืน

 

บริการของทางสถาบัน

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สนับสนุนภาคอุตสาหกรรมในทางปฏิบัติ โดยการดำเนินงานผ่าน 3 ศูนย์ ได้แก่ 

  1. ศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรม เป็นศูนย์ต้นน้ำ ในการศึกษา วิจัย และส่งมอบข้อเสนอแนะเชิงนโยบายให้กับภาครัฐ รวมถึงพัฒนาฐานข้อมูลอุตสาหกรรมเชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลเชิงอุตสาหกรรมทั้งด้านการผลิตและการตลาดและคาดการณ์แนวโน้มผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม  รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้แก่ภาคเอกชน

  2. ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาผู้ประกอบการ โดยเป็นศูนย์กลางน้ำ มีการพัฒนาในด้าน 3P ได้แก่
    -People คือ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
    -Process จะเป็นการมุ่งเน้นที่การยกระดับประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต โดยให้มีการใช้ระบบที่มีคุณภาพ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น รถยนต์ระบบอัตโนมัติ
    -Product คือ การส่งเสริมการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยมีห้องปฏิบัติการทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการผลิตแผงวงจรต่าง ๆ ที่พร้อมตอบสนองต่อโจทย์ความต้องการใหม่ ๆ ให้กับผู้ประกอบการ ไปจนถึง Start-up

  3. ศูนย์บริการผู้ประกอบการและภาคอุตสาหกรรม ถือเป็นศูนย์ปลายน้ำ โดยมีการให้บริการรับรองสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในการนำเข้าชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อเป็นการลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการไทย ให้สามารถแข่งขันกับสินค้านำเข้า

นอกจากทั้ง 3 ศูนย์แล้ว ยังมีศูนย์ทดสอบและรับรองมาตรฐาน ครอบคลุมตั้งแต่การทดสอบผลิตภัณฑ์ การสอบเทียบเครื่องมือวัด ไปจนถึงการตรวจโรงงานและรับรองผลิตภัณฑ์ โดยเป็นหน่วยงานแห่งแรก ของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานครบทั้ง 3 บริการจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในระดับสากล

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ยังมีความพร้อมในการสนับสนุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ไม่ว่าจะเป็น อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ อุตสาหกรรมยานยนต์อนาคต ทางสถาบันมีบริการคำปรึกษาคำแนะนำ วิเคราะห์ ให้แก่ผู้ประกอบการที่ต้องการปรับปรุงระบบการผลิตให้ทันสมัยยิ่งขึ้น ไปจนถึงการจับคู่กับหน่วยงานต่างๆ ที่เป็นผู้ผลิตและพัฒนาพัฒนาระบบใหม่ ๆ ในการสร้างผลิตภัณฑ์ร่วมกัน

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มีความมุ่งหวังให้ผู้ประกอบการไทยมีผลิตภัณฑ์ที่สามารถแข่งขันได้กับสินค้าที่มาจากต่างประเทศ โดยบริการต่าง ๆ จากทางสถาบันนั้น พร้อมที่จะช่วยรองรับและสนับสนุนผู้ประกอบการไทย ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันกับสินค้าจากต่างประเทศได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่

ศูนย์ปฏิบัติการและมาตรฐาน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ที่อยู่: 975 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 8 ถ.สุขุมวิท กม.37
ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

โทร: 0 2709 4860

โทรสาร: 0 2324 0917


สำหรับช่องทาง SME ONE เพิ่มเติม
Facebook: SMEONE
Youtube: SMEONE
Line: @smeone

บทความแนะนำ

ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมดีพร้อม (BSC)

ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมดีพร้อม (BSC)

 

“เราเป็นศูนย์ให้ความช่วยเหลือกับผู้ประกอบการ เป็นคนกลางที่จะคอยคัดแยกว่า ถ้าธุรกิจของคุณต้องการพบหมอ คุณต้องไปที่ใด นี่คือ  BSC คือเคาท์เตอร์แรกที่จะให้ข้อมูลทั่วไป วิเคราะห์ วินิจฉัย และนี่คือบทบาทของศูนย์นี้”

ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมดีพร้อม หรือ BSC เป็นหน่วยงานภายใต้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการข้อมูลสารสนเทศและบริการแนะนำเบื้องต้น โดยมุ่งเน้นเรื่องข้อมูลทางอุตสาหกรรม โอกาสการลงทุน โอกาสทางธุรกิจ และการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) วิสาหกิจชุมชน ผู้ต้องการเริ่มต้นธุรกิจ และบุคคลทั่วไปที่สนใจขอรับบริการ 

โดย ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมดีพร้อม ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่และที่ปรึกษาที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อให้บริการกับบุคคล หรือบริษัทอย่างทั่วถึง

 

บริการจากศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมดีพร้อม หรือ BSC 

การวางแผนธุรกิจ 

สำหรับผู้ที่อยากดำเนินธุรกิจ แต่ยังไม่มีแนวคิด ศูนย์บริการ BSC ได้จัดเตรียมข้อมูลให้มีการปรึกษาเบื้องต้น แนวคิดการดำเนินธุรกิจ และฐานข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการประเมินความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเริ่มต้นธุรกิจและการลงทุน

การเริ่มต้นธุรกิจ 

สำหรับผู้ที่มีธุรกิจอยู่แล้ว ทางศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมดีพร้อม ก็มีการให้บริการที่เหมาะสมเช่นกัน โดยจัดให้มีทีมที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจ ตลอดจนการพัฒนาโอกาสของผู้ประกอบการเอง  ยกตัวอย่างเช่น การบริหาร การผลิต การเงิน การบัญชี โอกาสทางธุรกิจ ฯลฯ โดยสิ่งเหล่านี้ ทางศูนย์บริการให้คำปรึกษาและแนะนำให้ฟรี

อีกทั้ง หากสถานประกอบการใดที่มีปัญหาเชิงลึกและอยากให้ทาง ที่ปรึกษาศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมดีพร้อม เข้าไปจัดการปัญหาในสถานประกอบการก็สามารถทำได้เช่นกัน 

สำหรับการเข้าไปแก้ปัญหา ณ สถานประกอบการนั้นๆ ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมดีพร้อม ได้จัดให้มีทีมที่ปรึกษาเข้าไปทำงานกับผู้ประกอบการเพื่อแก้ปัญหา รวมระยะเวลาประมาณ 3 วัน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ในการช่วยเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรม Matching Online 

ทางศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมดีพร้อม ยังได้จัดให้มีกิจกรรม Matching Online อันเป็นกิจกรรมที่เป็นความร่วมมือระหว่างไทยและญี่ปุ่น โดยผู้ประกอบการสามารถลงชื่อได้ทางช่องทางแพลตฟอร์มดิจิทัล ซึ่งปัจจุบัน กิจกรรม Matching Online  ได้จัดให้มีขึ้นทุกเดือน โดยไม่จำกัดประเภทอุตสาหกรรม

บริการข้อมูลสารสนเทศ

ทาง ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมดีพร้อม หรือ BSC ยังมีบริการข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การลงทุน โดยได้มีเอกสารให้ทั้งออนไลน์และสิ่งตีพิมพ์ โดยสามารถเข้ารับบริการได้ที่หน่วยงานของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมทุกแห่งทั่วประเทศ ไม่เพียงแต่เท่านั้น สำหรับบุคคลซึ่งต้องการจะดำเนินธุรกิจ แต่ยังไม่รู้จะไปทางไหน ศูนย์บริการฯ มีการให้บริการด้าน Business idea ให้ได้เห็นโมเดลและศึกษาข้อมูลเพื่อเรียนรู้ได้อย่างเข้าใจง่าย 

ห้องสมุดอุตสาหกรรม

เป็นแหล่งการเรียนรู้และการบริการฐานข้อมูลเชิงวิชาการด้านอุตสาหกรรม สถิติ ความเคลื่อนไหวทางธุรกิจอุตสาหกรรม และสารสนเทศที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรม แบบครบวงจรตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นน้ำถึงอุตสาหกรรมปลายน้ำ โดยสามารถเข้ารับบริการได้ที่หน่วยงานของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมทุกแห่งทั่วประเทศ หรือผ่านทางเว็บไซต์ http://library.dip.go.th ได้ 24 ชั่วโมง

 

ด้วยพันธกิจที่ต้องการช่วยเหลือผู้ประกอบการ ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมดีพร้อม จึงได้เปิดและกระจายศูนย์ช่วยเหลือออกไปถึง 14 แห่งทั่วประเทศ โดยตั้งอยู่ที่ศูนย์การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกต่อผู้เข้ารับบริการ สามารถขอรับบริการปรึกษา ได้ผ่านระบบ Call Center หรือทางเว็บไซต์ที่ http://bsc.dip.go.th โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

 

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่

ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมดีพร้อม หรือ BSC
75/6 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02 430 6860 

Call center : 1358

เว็บไซต์ http://bsc.dip.go.th


สำหรับช่องทาง SME ONE เพิ่มเติม
Facebook: SMEONE
Youtube: SMEONE
Line: @smeone

บทความแนะนำ

ภูวารา กลิ่นบำบัด สกัดจากธรรมชาติ

ภูวารา กลิ่นบำบัด สกัดจากธรรมชาติ

ภูวารา คือผลิตภัณฑ์เครื่องหอมสกัดจากวัตถุดิบธรรมชาติ โดยไม่ใช้สารเคมีอันตราย เพื่อการบำบัดร่างกายและจิตใจด้วยกลิ่นหอมระเหย โดยมีแนวคิดประจำแบรนด์ว่า สุคนธบำบัด สกัดจากธรรมชาติ

จากการตั้งโจทย์ทางธุรกิจโดยคุณแม็ก พรหมพิริยะ หงษ์ยนต์ ที่มองหาธุรกิจที่มีโอกาสในการเติบโตและพัฒนาต่อไปได้ ผสมผสานกับ 3 ความหลงใหลที่คุณแม็กให้ความสนใจเป็นพิเศษ ได้แก่ กลิ่นหอม ธรรมชาติ และครอบครัว จึงได้มาเป็น ภูวารา ผลิตภัณฑ์เครื่องหอมระเหยสกัดจากธรรมชาติ

กว่าภูวาราจะเกิดขึ้นได้นั้น ต้องผ่านการศึกษาวิจัย อย่างหนัก เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์เครื่องหอมที่ตอบโจทย์ ทั้งการไม่ใช้สารเคมี และมีสรรพคุณบำบัดอาการด้วยการหายใจได้ โดยสิ่งแรกที่ทางแบรนด์ได้ทำนั้นคือการทำความเข้าใจตัวเองก่อน ศึกษาพื้นฐานของเครื่องหอมก่อนว่า การจะเป็นเครื่องหอมได้นั้นต้องทำอย่างไร ผลิตอย่างไร และตามหาตัวตนว่า ตัวตนที่จะเป็นจุดแข็งของแบรนด์คืออะไร

เมื่อแนวคิดเริ่มต้นของแบรนด์ชัดเจนแล้วนั้น ขั้นตอนต่อไปคือการปรึกษา และพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยมีความร่วมมือกันจากหลายภาคส่วน เริ่มตั้งแต่การวิจัยและพัฒนาสูตร ในโครงการ UBI จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อได้สูตรมาแล้วก็ทำการวางรูปแบบธุรกิจกับโครงการ NEC ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อให้ได้แนวคิดของการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริหารธุรกิจ หลังจากนั้นได้นำผลิตภัณฑ์ไปทดสอบประสิทธิภาพกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยเป็นการทดสอบประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรค แบคทีเรียและเชื้อราต่าง ๆ และสุดท้ายนำไปผลิตด้วยกระบวนการที่ควบคุม พัฒนา และดูแลมาตรฐานการผลิตโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีอีกครั้งหนึ่ง 

ภูวารา ใส่ใจในกระบวนการทุกขั้นตอน เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด ที่เต็มไปด้วยความสุข และความสบายใจให้ถึงมือลูกค้า

 

สร้างเอกลักษณ์สินค้า ให้เป็นที่จดจำ

จากประสบการณ์ความเชี่ยวชาญมากว่า 10 ปี ทำให้แบรนด์นั้นเข้าใจในธรรมชาติของกลิ่นหอมเป็นอย่างดี จนสามารถสร้างผลิตภัณฑ์เครื่องหอมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวได้ อย่างเช่น ยาดมที่สามารถเปลี่ยนกลิ่นไปได้ถึง 8 กลิ่น หรือก้านไม้หอมที่เปลี่ยนกลิ่นได้ถึง 3 กลิ่น นอกจากเรื่องของกลิ่นหอมแล้วยังมีสรรพคุณหลากหลาย มีตั้งแต่ช่วยในการนอนหลับ ช่วยบำบัดความเครียด ไปจนถึงแก้อาการภูมิแพ้ได้อีกด้วย

ผลิตภัณฑ์ของภูวารายังได้มีการพัฒนาภายใต้แนวคิดของ BCG หรือ Bio Circular Green Economy เช่นกัน เป็นการสกัดน้ำหอมจากกลีบกุหลาบพันธุ์ไกลกังวล ซึ่งเป็นสายพันธุ์ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยทางแบรนด์ได้มีการพัฒนาร่วมกันกับวิสาหกิจชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่เป็นผู้ปลูกกุหลาบสายพันธุ์ดังกล่าว นอกจากนี้ยังได้เลือกใช้ขวดและอลูมิเนียมที่สามารถรีไซเคิลได้ เป็นการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในชุมชนอีกทางหนึ่ง

และยังมีแผนการที่จะทำผลิตภัณฑ์ก้านหอมรุ่นใหม่ ให้สามารถใช้ประโยชน์หมุนเวียนได้ในทุกส่วน ตั้งแต่กระดาษบรรจุภัณฑ์ที่ทำมาจากดอกไม้ที่เป็นวัตถุดิบหลักในแต่ละกลิ่น โดยสามารถนำกล่องมาม้วนเป็นแท่งใส่ในขวดน้ำหอมใช้แทนก้านหอมในการกระจายกลิ่นได้ ฐานกล่องเป็นกระดาษฝังเมล็ดพันธุ์สามารถนำดินมาใส่แล้วรดน้ำได้ทันที ดอกไม้จะเติบโตขึ้นมาได้ ฉลากสินค้าที่พันรอบขวดจะใส่สารอาหารไว้เป็นปุ๋ยให้กับดอกไม้ สามารถนำมาฝังดินปลูกได้ ดอกไม้โตจะใช้เวลาในการเติบโตเทียบเท่ากับระยะเวลาที่น้ำหอมในขวดหมดลง และเมื่อถึงเวลานั้น สามารถนำขวดน้ำหอมมาใช้เป็นแจกันสำหรับปักดอกไม้ได้ต่ออีกทางหนึ่ง

แนวคิดในการทำธุรกิจของ ภูวารา นั้นมองว่า เราจำเป็นต้องมีความเข้าใจในธุรกิจของเราก่อนว่ากำลังทำอะไร ทำเพื่อใคร หลังจากนั้นต้องมีการสร้างเรื่องราวของแบรนด์ให้น่าจดจำ  เพื่อให้สิ่งที่เราต้องการเล่าเข้าไปอยู่ในใจของลูกค้าได้ และที่สำคัญคือการสร้างการย้ำเตือนถึงคุณภาพ ซึ่งทางแบรนด์ได้ใช้การย้ำเตือนในรูปแบบของเสียงตอบรับจากลูกค้ามาตลอด 10 ปี สิ่งสุดท้ายคือช่องทางในการติดต่อสื่อสาร ที่จะเชื่อมโยงแบรนด์ให้เข้าถึงลูกค้าได้มากที่สุด เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า

ในการทำธุรกิจ อยากให้เริ่มต้นจากสิ่งที่รัก มองให้เหมือนกับลูก เพราะเมื่อทำในสิ่งที่รักก็จะสามารถเลี้ยงดูให้เขาเติบโตต่อไปได้ แล้ววันหนึ่งลูกคนนั้นจะกลับมาเลี้ยงดูเราเองในอนาคต

 

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่

บริษัท ภูวารา เทอราปี้ จำกัด

ที่อยู่: 969/8 หมู่ที่ 2 ตำบลวังก์พง อำเภอปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

โทร: 06 4557 5666

Line: @puvara1

Facebook: Puvara Aroma

Instagram: puvara.thailand


สำหรับช่องทาง SME ONE เพิ่มเติม
Facebook: SMEONE
Youtube: SMEONE
Line: @smeone

 

บทความแนะนำ

Mister Box สร้างธุรกิจกล่องส่งอาหารจาก Pain Point

Mister Box

สร้างธุรกิจกล่องส่งอาหารจาก Pain Point

 

Mister Box เป็นผู้ผลิตและจําหน่ายกล่องส่งอาหารที่มีลูกค้าเป็นผู้ประกอบการร้านค้ามากมาย ทั้ง SMEs และแบรนด์ขนาดใหญ่ แต่หลายคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนว่าเบื้องหลังความสำเร็จของ Mister Box เกิดมาจาก Pain Point ตอนเป็นแม่ค้าออนไลน์ของคุณออย นริศรา รวีจารุดล

คุณนริศรา พยายามหาทางออกเรื่องการส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าโดยสินค้าไม่เสียหายให้กับตัวเองอยู่พักใหญ่ และเริ่มมองเห็นโอกาสที่ซ่อนตัวอยู่ในปัญหาดังกล่าว จนเป็นที่มาของการพัฒนากล่องใส่สินค้าสำหรับไรเดอร์ และเกิดเป็นธุรกิจใหม่อย่าง Mister Box ในที่สุด

 

SME ONE : Mister Box เกิดขึ้นมาได้อย่างไร

นริศรา : ช่วงนั้นเป็นวิกฤตปี 2540 เศรษฐกิจเมืองไทยค่อนข้างแย่ บ้านออยก็เป็นหนึ่งในนั้นก็เลยเริ่มทำธุรกิจหลายอย่าง แต่เป็นธุรกิจเล็กๆ ก็มีไปขายของที่ตลาดนัด ขายรองเท้า เครื่องสำอางก็รับเขามาขาย ก็คือทำเล็กๆ น้อยๆ ไป แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ เมื่อก่อนการทำเดลิเวอรี่ด้วยมอเตอร์ไซค์แทบจะไม่มีคนรู้จักเลย แล้วก็จะมีแบรนด์ที่ทำพวกนี้น้อยมาก แล้วออยก็จะมีจุดเด่นว่าจะส่งของให้ลูกค้าเร็วกว่าคู่แข่ง เพราะส่วนใหญ่เขานิยมส่งสินค้าทางไปรษณีย์กัน

ออยใช้วิธีเรียกมอเตอร์ไซค์ไปส่ง แล้วไรเดอร์ที่เรียกไปร้อยละ 90 ไม่มีกล่อง ออยก็เลยถามเขาว่าทำไม เพราะเมื่อก่อนคนเวลาสั่งของจะสั่งจำนวนค่อนข้างเยอะ เราก็เป็นห่วงสินค้าของเราก็เลยอยากจะทำเพื่อแก้ปัญหาตรงนี้ เพราะเวลาที่เราให้ไรเดอร์เอาของไปส่งลูกค้า เราก็กลัวเขาเกิดอันตรายด้วย ตรงนี้ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาว่าเราอยากจะทำกล่องใส่สินค้า ก็เลยถามไรเดอร์ทุกคนที่มาว่าเขาต้องการกล่องแบบไหน แล้วทำไมเขาถึงหาไม่ได้ มีจุดไหนที่เขามองว่าเป็นปัญหา 

                สิ่งที่เราเห็นก็คือ ถ้าเราสามารถทำกล่องให้เขาให้เขาสามารถซื้อได้ 1) เจ้าของแบรนด์หรือเจ้าของสินค้าก็จะมีความสุขมากเพราะว่าสินค้าไปถึงลูกค้าอย่างปลอดภัย 2) ไรเดอร์ก็จะขับรถได้อย่างปลอดภัย เพราะไม่ต้องแขวนถุง 3) เวลาที่ลูกค้าได้สินค้าของเราไป เขาก็จะแฮปปี้ เรียกว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่มีคนทำ ก็เลยคิดว่าจะทำกล่องใส่สินค้าที่สามารถขายครั้งละ 1 กล่อง โดยไม่ต้องทำวอลุ่มใหญ่ เพื่อที่ไรเดอร์จะสามารถซื้อได้ 

 

SME ONE : ตอนนั้นมองเห็นโอกาสอะไร

นริศรา : อย่างแรก ไรเดอร์เขาต้องการซื้อกล่องจำนวนน้อย คือครั้งละ 1 ใบ อันนี้คือปัญหาของไรเดอร์ที่หาซื้อไม่ได้ อย่างที่สองคือ เขาต้องการสีที่เขาอยากได้ เพราะพวกนี้เป็น Branding ด้วย ซึ่งมันจะต้องสั่งผลิตเยอะ ไม่อย่างนั้นจะไม่ได้สีที่เขาอยากได้

สิ่งแรกที่ออยทำก็คือ ไปดีลกับโรงงานที่รู้จักกันก่อน เราขอเขาเอาของมาสต๊อกไว้ แล้วขายทีละใบ เพราะตอนนั้นไม่มีคนยอมทำจำนวนน้อยอยู่แล้ว จนถึงปัจจุบันนี้ก็ไม่มีคนยอมทำน้อยอยู่ดี เราก็เลยเอามาจำนวนนึงแล้วเอามาลองขายไปก่อน เราลองขายสีที่นิยมที่สุดคือ สีดำ เพราะสีดำสามารถติดโลโก้สีอะไรก็ได้ เป็นสีมาตรฐาน แล้วพอคนเริ่มบอกปากต่อปาก เราก็เริ่มรู้ปัญหาแล้วเราก็เอามาแก้ทีละจุดๆ ทำไปเรื่อยๆ สีของเราก็จะเริ่มเพิ่มขึ้น

ตอนแรกๆ แทบไม่ได้กำไรก็มีคิดจะล้มเลิกหลายรอบ แต่มันมีเสียงกลับมาว่า ขอบคุณที่เราทำขึ้นมา เขาสามารถหาเงินจากกล่องนี้ได้มากขึ้น ช่วยให้เขาประหยัดค่าน้ำมัน มันทำให้เรารู้ว่ามีประโยชน์จริงๆ ก็เลยทำต่อ เพราะเราเห็นว่าถ้าคนรู้จักเราเยอะขึ้นก็น่าจะมีประโยชน์ในวงกว้างมากขึ้น เราก็เริ่มยิงโฆษณาให้คนเห็นเราเยอะขึ้น ด้วยความที่ตอนแรกเราไม่ได้มีทีมงาน เราไม่สามารถหาเซลส์วิ่งไปหาลูกค้าได้ เราก็เลยใช้วิธียิงโฆษณาผ่านออนไลน์เอา

 

SME ONE : กว่าจะมาเป็นกล่อง Mister Box แบบนี้ ผ่านการลองผิดลองถูกมาขนาดไหน 

นริศรา : นานค่ะ เพราะเราเริ่มต้นจากศูนย์เลย เอาตั้งแต่ช่วงที่เรากำลังพัฒนา ช่วง 3 ปีแรกเราโฟกัสที่ไรเดอร์ก่อน เพราะเขาเป็นคนใช้งานจริง เราก็จะรู้แล้วว่าปัญหาของไรเดอร์เวลาใช้งานจริงเวลาติดตั้งคืออะไร พอเราทำไปสักพัก เราก็เริ่มรู้ว่าคนที่ต้องการใช้กล่องจริงๆ คือผู้ประกอบการ ตัวเราเองก็เลยสามารถนำความรู้ที่เรารู้ทั้ง 2 ฝั่งมาประยุกต์ให้ตอบโจทย์ทั้งกับคนใช้งานจริง และคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจ 

                ปัจจุบันเรามีโรงงานผลิตของเราเอง และจ้าง Supplier ผลิต เพราะบางอย่างทาง Supplier เขาเก่งกว่า และบางอย่างทางเราชำนาญกว่า เมื่อก่อนเราอาจจะทำแค่ที่ไทย แต่ปัจจุบันนี้เราเอาของเมืองนอกมาด้วย เราก็มีการทำให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 

SME ONE : คุณนริศราค้าขายและทำกล่องด้วย ถึงจุดหนึ่งที่ต้องตัดสินใจเลือกธุรกิจหลัก ในวันนั้นคิดอย่างไร 

นริศรา : เป็นการตัดสินใจที่ใหญ่มาก มันมี 2 สเต็ป สเต็ปการขายจากออฟไลน์มาเป็นออนไลน์แล้วก็สเต็ปออนไลน์ที่เป็นสินค้าตัวอื่นมาเป็นกล่อง Mister Box สเต็ปแรก เมื่อก่อนออยขายของตามตลาดนัด ขายรองเท้า เราเห็นว่าทำไมแม่ค้าแย่งกันขาย แต่ทำไมคนซื้อไม่มีเลย ทุกวันที่เราไป ค่าที่แพงขึ้นเรื่อยๆ แม่ค้าแย่งกันเรื่อยๆ แต่คนน้อยลง เพราะเมื่อก่อนเขาก็จะเปิดหลายที่ คนก็กระจายกัน คนก็เลยน้อยลง เราก็เลยคิดว่าจะไปในออนไลน์ดีกว่า พอเราเอารองเท้าเข้าออนไลน์ สินค้าที่มีสต๊อกเยอะเวลาอยู่ในออนไลน์จะต้องใช้เงินเยอะมาก

พอมาขายออนไลน์เต็มตัว ก็ขายเครื่องสำอางด้วย ตอนแรกเลือกเครื่องสำอางที่เป็นตัวแทน ตอนนั้นเราทำออนไลน์ไม่เป็น ก็เลยคิดว่าเข้าไปเป็นตัวแทนจะได้รู้เคล็ดลับว่าขายอย่างไร จะได้เอามาขายรองเท้า พอเราได้ไปขายครีมจึงรู้ว่าครีม 1 กระปุกสามารถใช้ได้กับลูกค้าหลายช่วงอายุ เป็นผู้ชาย ผู้หญิงก็ได้ ดังนั้นสต็อกก็เลยน้อย แต่พอเราเอารองเท้าไปลองขายบ้าง ด้วยความที่เงินเราน้อย เราไม่มีทางรู้เลยว่าคนจะซื้อรองเท้าไซส์อะไร ชอบสีอะไร ช่วงนั้นที่ขายครีมก็เริ่มมีรายได้เพิ่ม รองเท้าก็ค่อยๆ ลดลงไปเรื่อยๆ จนเรารู้สึกว่าครีมขายได้เยอะกว่ารองเท้า เราก็เลยเปลี่ยนมาขายครีม

เราเข้าออนไลน์แรกๆ ก็เหมือนเด็กใหม่ ช่วงนั้นยังยิงโฆษณากันง่าย แต่ก็มาเจอวิกฤตคือ มีครีมที่มีปัญหาออกข่าวกัน แม้จะไม่ใช่ครีมของเรา แต่ส่งผลให้ลูกค้าตกใจแล้วก็ไม่ซื้อครีมไปเลย ในตอนนั้นเราก็เริ่มคิดแล้วว่าถ้าเป็นแบบนี้ต่อไป ก็ไม่รู้ว่าครีมตัวนี้จะกลับขึ้นมาได้อีกไหม เราไม่รู้ว่าเจ้าของแบรนด์เขาจะสู้ไหม ระหว่างนั้นที่เราเรียกรถมารับสินค้าไปส่งก็เริ่มเห็นปัญหาของกล่อง ตอนนั้นเราทำกล่องควบคู่กับขายครีมแล้ว ในจังหวะที่ครีมกำลังลดลง ถึงจุดหนึ่งก็ตัดสินใจเปลี่ยนมาทำกล่องเต็มตัว

เพราะเราเป็นตัวแทนสินค้า วันหนึ่งเราก็อยากเป็นเจ้าของ แต่ว่าออยไม่ได้อยากเป็นเจ้าของครีม แล้วการสร้างอาชีพของคนเป็นเรื่องที่สร้างแรงบันดาลใจให้ออยมากกว่า บางคนอาจจะชอบความสวยงาม แต่ออยชอบเรื่องการช่วยให้คนมีอาชีพ เราทำอันนี้เราชอบมากกว่า แม้ว่าเงินจะได้น้อยกว่าในตอนแรกๆ เพราะกว่าที่เราจะทำจนมีรายได้จริงๆ ก็เกือบ 2-3 ปี ก่อนหน้านั้นก็แค่รันธุรกิจได้ ยังไม่ได้กำไรอะไรเลย 

 

SME ONE : ช่วงที่เปลี่ยนมาทำ Mister Box เต็มตัว เจอปัญหาอุปสรรคอะไร และแก้ปัญหาอย่างไร 

นริศรา : เจอปัญหาเยอะมาก อย่างแรกคือมันเป็นเรื่องใหม่มาก เราหาความรู้จากอินเตอร์เน็ตไม่ได้เลย เพราะไม่ค่อยมีคนทำ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องออกมาหน้างานเองหมดเลย ออกไปคุยกับลูกค้าว่าเขาอยากได้อะไร แล้วเราก็ไปดีไซน์กัน เพราะจริงๆ แล้วเราจบวิศวะมาด้วย เราดีไซน์แล้วกลับไปถามเขาว่าแบบนี้ใช้ได้ไหม

อย่างที่สองคือ โนว์ฮาวเรายังไม่มี ในมุมมองของออยคิดว่ามันเหมือนการออกกำลังกาย ช่วงแรกที่เราออกกำลังกาย ทำอะไรเราก็เหนื่อย เพราะว่าแรงเราไม่มี ประสบการณ์ท่าทางเรายังไม่เป็นก็จะล้มบ้างเจ็บบ้าง การทำธุรกิจก็เหมือนกัน เรายังไม่มีพาร์ทเนอร์ ไม่มีทีมงาน ไม่มีเงินทุน ออยก็แก้ทีละอย่าง เรื่องเงินทุนก็คือค่อยๆ เก็บ ไม่ได้ทำแบบใหญ่โตทีเดียว พอมีเงินก็ค่อยๆ ขยาย เราก็ค่อยๆ เจอพาร์ทเนอร์ที่เขาต้องการทำแบบนี้เหมือนกัน มีคนที่อยากทำเพื่อ SMEs ไทย แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนคิดเห็นเหมือนเรา

เรื่องต่อมาก็คือ การเรียนรู้ เรื่องนี้สำคัญ ตอนแรกที่เรายังไม่มีเงินทุนก็อาศัยเรียนฟรีไปก่อน พอเราเริ่มมีเงินก็เลยเริ่มลงทุนกับการเรียนมากขึ้น พอเราเรียนเยอะขึ้นก็จะเริ่มรู้จักคนเยอะขึ้น มันก็ทำให้โลกของเราเริ่มกว้างขึ้น ได้เห็นว่าอะไรจะมาช่วยให้บริการและสินค้าของเราดีมากขึ้น 

 

SME ONE : พอธุรกิจเริ่มเดินได้ มีวิธีการพัฒนาสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าเข้าไปในสินค้าอย่างไร 

นริศรา : Mister Box เริ่มต้นด้วยกล่องเก็บอาหารก่อน เพราะว่าทางไรเดอร์เขาคุ้นชินแบบนั้น เขาอยากได้กล่องแบบนั้น เราก็เลยทำขึ้นมา แต่พอเราเริ่มทำไปสักพัก เรารู้ว่ามีธุรกิจที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับอาหารอีกมากมาย เราก็เลยเริ่มทำกล่องส่งสินค้าเฉพาะทางมากขึ้น เมื่อก่อนกล่องที่ไรเดอร์ติดกับมอเตอร์ไซค์ มันจะมีฉนวนเล็กๆ ถามว่ามันเก็บอุณหภูมิได้ไหมก็เก็บได้นิดหน่อย แต่จุดประสงค์ของเราคือ ต้องการทำกล่องที่กันน้ำกันฝน ปลอดภัย สินค้าจากเราไปถึงลูกค้า ลูกค้าแฮปปี้ สินค้าไม่เสียหาย ซึ่งไรเดอร์เมื่อก่อนส่งหลายอย่าง เขาไม่ได้ส่งของเราคนเดียว บางทีเขาส่งอาหารด้วย เราก็เลยทำกล่องที่จะไปส่งอาหารก็ส่งได้ หรือจะส่งของก็ส่งได้ 

                พอ Mister Box เริ่มกระจายจากไรเดอร์ไปสู่ผู้ประกอบการ เพราะไรเดอร์เขาจะเริ่มบอกผู้ประกอบการว่าให้ซื้อร้าน Mister Box ผู้ประกอบการเขาก็เริ่มมีความต้องการที่ต่างออกไป เขาก็เลยเริ่มมาคุยกับเรา แล้วก็เรียกเราไป Visit ช่วงแรกๆ เรายังไม่ได้ไปให้คำปรึกษาเขา แต่ว่าเราไปเป็นทีมงานให้เขา เหมือนไปคุยกันว่าเราทำแบบนี้กันดีไหม พอเราทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ ก็เหมือนเป็นการบ้านให้เราไปทำเป็น Customize

                โดยปกติแล้วไรเดอร์แต่ละที่จะไม่เหมือนกัน แต่ส่วนใหญ่ไรเดอร์เขาจะติดเรื่องค่าใช้จ่ายเป็นอย่างแรก สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ กล่องมันก็จะดีไม่ได้ มันก็จะดีได้แค่ระดับนึงที่ต้นทุนมันได้ แต่ถ้าบริษัทไหนเขาต้องการรักษาสินค้าของเขาจริงๆ กล่องที่เป็น Standard ก็จะใช้ไม่ได้ คราวนี้ทางบริษัทเขาก็ต้องสั่งเอง 

 

SME ONE : ปัญหา COVID-19 ส่งผลกระทบต่อ Mister Box ในเชิงบวกหรือเชิงลบ

นริศรา : ถ้าถามในธุรกิจของ Mister Box บวกอยู่แล้ว เพราะว่าเราเริ่มธุรกิจก่อน COVID-19 ซึ่งตอนนั้นออยก็มีลูกค้าจำนวนหนึ่งอยู่แล้ว แต่ COVID-19 กลายเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้คนมาทำเดลิเวอรี่มากขึ้น โดยที่บริษัทก็ไม่ได้ตั้งตัว ซึ่งโอกาสก็มาพร้อมความเสี่ยง COVID-19 ทำให้เรารู้ว่าระบบหลังบ้านมีความสำคัญมาก เรื่องนี้สอนเรามาก ถ้าลูกค้าเข้ามาหาเรา แล้วเราไม่สามารถ Flow standard ได้เหมือนที่เราเคยทำ มันจะทำให้เกิดความเสียหายกับบริษัท ถึงแม้ว่าจะขายดี แต่การบริการเราไม่สามารถทำได้ตามความต้องการลูกค้า รวมถึงความรวดเร็ว ไลน์การผลิตของเราก็จะเกิดปัญหา

ถามว่ารอดมาได้ยังไงตอนนั้น ตอนนั้นถึงขั้นต้องหยุดแล้วก็คุยกับทีมงานเลยว่า เรามีปัญหาอะไรหลังบ้านบ้าง เราก็คุยกันว่าจะผลิตแค่นี้ก่อน ไม่อย่างนั้นปัญหาจะไม่หยุด แล้วก็ลองมาดูว่าอะไรที่เราพลาดไปบ้าง เราก็ไปตามเก็บในสิ่งที่เราผิดพลาดไป ออยคิดว่า COVID-19 ทำให้เราแกร่งขึ้น จากตอนแรกที่เรา Look forward อย่างเดียว SMEs ส่วนใหญ่น่าจะเป็นเหมือนกัน พอขายดีก็ขายอย่างเดียว ออกไปเจอลูกค้าอย่างเดียว แต่เราลืมดูหลังบ้านว่าการบริการของเรายังเป็นมาตรฐานเดิมหรือเปล่า 

                จริงๆ ปัญหามีอยู่แล้วแต่มันอยู่ใต้พรม เราไม่เคยเห็น แต่พอมีปริมาณมากๆ มันเลยเกิดปัญหา เราถึงเห็นปัญหา ทำให้ทีมงานเราตระหนักหลายอย่างเลย เพราะมันเป็นอะไรที่เราไม่เคยเห็น COVID-19 รอบแรกก็ค่อนข้างรุนแรง เพราะว่าทุกคนตกใจ แต่พอมันมีรอบที่ 2 เราก็มีการเตรียมการที่ดีขึ้นแล้ว การตกใจมันก็น้อยลงแล้ว มันก็เลยราบรื่นขึ้น

                อีกด้านบวกของ COVID-19 ก็คือ มีคนมาทำเดลิเวอรี่มากขึ้น และคิดว่าผู้บริโภคคงไม่กลับไปเหมือนเดิมแล้ว เพราะมันสะดวกกว่า คนก็จะทำเดลิเวอรี่กันไปเรื่อยๆ

 

SME ONE : Mister Box เคยปรึกษาหรือขอความร่วมมือจากหน่วยงานรัฐบ้างหรือไม่

นริศรา : เคยเข้าอบรมกับกรมอุตสาหกรรม เกี่ยวกับการตลาดอยู่ครั้งหนึ่ง คือยื่นสมัครไปแล้วเขาคัดเลือกมา 30 ผู้ประกอบการซึ่ง Mister Box ได้รับการคัดเลือก แต่ถ้าเป็นเรื่องขอคำปรึกษา ยอมรับว่าออยไม่ค่อยมีความรู้ว่าต้องไปปรึกษาใครหรือช่องทางไหน ถ้า สสว. อยากให้ออยเป็นกระบอกเสียงประชาสัมพันธ์ ออยช่วยตรงนี้ได้ เพราะออยเชื่อว่าคนที่เป็นกลุ่มลูกค้าของออยเป็น SMEs ทั้งนั้น ก็จะเป็นประโยชน์กับพวกเขาด้วย ออยสามารถบอกข้อมูลพวกนี้ได้ เพราะอย่างน้อยทำให้ SMEs ได้ประโยชน์ 

 

SME ONE : ในเชิงการแข่งขัน กลัวสินค้าจากจีนจะมาแย่งลูกค้าหรือไม่

นริศรา : เราทราบอยู่แล้วว่ามีพวกนี้ ไม่ต้องถึงจีนก็ได้ เวลาเราทำธุรกิจอะไรก็ตามก็จะมีธุรกิจที่มาแย่งลูกค้าเราเป็นเรื่องปกติ แต่ถามว่าเรามีเทคโนโลยีอะไรไหม จริงๆ แล้ว Mister Box ก็จะมีสินค้าที่เป็นเฉพาะทางที่เพิ่งเปิดตัวไปไม่นานเป็นกล่องที่สามารถเก็บอุณหภูมิติดลบได้ แล้วก็มีการจดสิทธิบัตรการดีไซน์ แต่สุดท้ายประเด็นก็คือ ถ้ามีคนทำได้ เลียนแบบเราได้ เราก็ต้องยอมแพ้ไปมันก็ถูกต้องแล้ว คือถ้าออยไม่สามารถเดินหน้านำเขาไปได้ แล้วเขาตามมาตัดราคา แล้วทำทุกอย่างได้เหมือนเราแถมราคาถูกกว่า ทางลูกค้าออยก็สมควรจะไปเลือกสิ่งที่ดีกว่าสำหรับเขา ซึ่งก็โอเค เพราะว่าเราทำได้ไม่ดีจริง 

 

SME ONE : ในอนาคตอยากจะต่อยอดธุรกิจอย่างไร ถ้าสถานการณ์ทุกอย่างกลับมาเป็นปกติ

นริศรา : เราเชื่อว่าสุดท้ายเดลิเวอรี่ไม่หายไป แต่อาจจะเปลี่ยนรูปแบบ เพราะว่าคุณได้ของเร็วแล้ว ให้เขากลับมาได้ของช้า เขาไม่โอเคอยู่แล้ว ตอนนี้เดลิเวอรี่อาจจะเด่นที่อาหารเป็นส่วนใหญ่ เพราะว่าคนออกไปทานอาหารไม่ค่อยได้อยู่แล้ว แต่จริงๆ แล้วยังมีธุรกิจอีกเยอะที่กำลังจะเข้าสู่เดลิเวอรี่ ด้วยความที่เรามีประสบการณ์ตรงนี้มา เราก็จะมาทำธุรกิจที่เฉพาะทางมากขึ้น

อันที่สองคือ เราจะมีธุรกิจที่เป็นกลุ่มลูกค้าเดียวกัน แต่เป็นธุรกิจคนละตัวกัน สมมติร้านอาหาร เขาอาจจะต้องมีกล่องเดลิเวอรี่ แล้วก็มีอุปกรณ์เครื่องครัว เพราะในหนึ่งธุรกิจจะมีการใช้สินค้าหลายอย่าง ตอนนี้เรามีพาร์ทเนอร์ที่เป็นกลุ่มลูกค้าเดียวกัน เพื่อให้มีสินค้าที่หลากหลายขึ้น และตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มเดียวกัน ข้อดีคือเราไม่ต้องลงทุนเองทั้งหมด แล้ว Mister Box จะชอบไปร่วมมือกับแบรนด์อื่นๆ เพราะจะช่วยเรื่องการลดต้นทุน ลูกค้าก็จะได้รับความสะดวกสบายเพิ่มขึ้น อีกส่วนที่เราไม่ลืมก็คือ เราต้องออกไปสัมมนา ไปหาความรู้ต่างๆ เพื่อที่เราจะได้ไปเจอ Connection ในด้านอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น เพราะว่าตอนนี้เราทำของเราคนเดียวมันไม่ทันโลกที่วิ่งเร็วมากๆ

                ตอนนี้เรามีการพัฒนาที่วางแก้ว เราดีไซน์เอง เราจดสิทธิบัตรการดีไซน์ คือเราดูปัญหาที่เกิดขึ้น เราคิดว่าคนที่ขายน้ำ ถ้าเกิดเขามีที่วางแก้วที่มั่นคง เวลาเขาส่งน้ำ 6 แก้ว อยู่ๆ ก็ส่งแค่ 3 แก้ว ที่ก็หายไปอีก 3 แก้ว พื้นที่ที่เหลือก็จะใช้ไม่ได้ เราทำที่วางแก้วที่ไรเดอร์ไม่ต้องจับแก้ว ป้องกันเกี่ยวกับเรื่องความสะอาด เพราะไม่อย่างนั้นไรเดอร์ก็ต้องจับแก้วไปให้ลูกค้า อันนี้เราก็ถือไป อย่างที่สองก็คือเรื่องถุงหิ้วที่ไม่ต้องใช้ อย่างที่สามคือถ้าคุณไม่ใช้คุณเก็บคุณพับได้ คุณก็ใส่อย่างอื่นได้ 

 

SME ONE : มองตลาดต่างประเทศไว้บ้างหรือไม่

นริศรา : จริงๆ อยากไปมาก แต่พอ COVID-19 มา เรารู้ว่าหลังบ้านเรายังไม่แน่น เราก็เลยพยายามทำหลังบ้านเราก่อน ก็เป็นความโชคดีที่ COVID-19 เข้ามาก่อน ไม่อย่างนั้นถ้าเราไปต่างประเทศ งานจะเข้าเราทันที ความจริงตอนนี้เราก็มีส่งต่างประเทศบ้างประปราย แต่ยังไม่ได้เน้น ต่อไปก็อาจจะเน้นเป็นจุดๆ เป็นประเทศไป 

 

SME ONE : อะไรคือความท้าทายของ Mister Box นับจากนี้ไป

นริศรา : ความท้าทายก็คือสิ่งที่ถามมาตอนต้นว่าไม่กลัวถูกลอกเลียนแบบหรือ สุดท้ายแล้วเราต้องเปลี่ยนแปลงตลอด เพราะเทคโนโลยีมันไปเร็วมาก รวมถึงช่องทางการขายมันไปเร็วมาก เมื่อก่อนอาจจะมี Facebook Google Shopee Lazada ต่อไปก็ TikTok เรื่องช่องทางการขายเราต้องปรับตัว และในส่วนของลูกค้าเราก็ต้องปรับตัวเพื่อกลุ่มลูกค้าของเขาเหมือนกัน

อีกอย่างก็คือ จะหาพาร์ทเนอร์มาร่วมงานกับเราอย่างไร ที่มองเห็นเหมือนกันมาร่วมมือกัน อันนี้ก็เป็นความยากอย่างหนึ่งของ Mister Box ที่จะต้องตอบโจทย์ทุกอย่างสำหรับระบบ SMEs ของเมืองไทย อย่างเช่น บางโรงงานก็ยังไม่ปรับตัว บางทีเราอยากจะทำน้อย เขาไม่ยอม อนาคตโรงงานเขาก็จะอยู่ยาก เพราะจะโดนจีนแย่งตลาด

 

SME ONE : ถ้าจะให้ฝากถึงคนที่จะมาเป็นผู้ประกอบการ SMEs จะให้คำแนะนำอย่างไร

นริศรา : เบื้องต้นอาจจะต้องลองทำเลย บางทีเราได้แต่คิดแต่เราไม่ทำสักที จริงๆ ถ้าได้ลงมือทำ เราจะค่อยๆ เก่งขึ้นเองเมื่อเราเจอปัญหา แต่ต้องเริ่มต้นจากง่ายๆ ก่อน ทุกธุรกิจยากตอนเริ่มนี่แหละ พอเริ่มแล้วมันจะเดินไปเรื่อยๆ แล้วมันจะไปไกลกว่าที่เราคิด หรืออาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคิด แต่ถ้าเราเริ่มแล้วมันไม่ใช่ เราก็จะได้รู้ว่ามันไม่ใช่ ก็ดีกว่าเราไม่เริ่ม แล้วเราก็ไม่รู้อะไรเลย

ถ้าเราทำธุรกิจ อยากจะบอกว่าทุกองค์ประกอบของการทำธุรกิจไม่ใช่แค่การขายแต่มันเป็นทุกอย่าง เลยไม่อยากให้มองข้าม ส่งสินค้าก็มีผล คุยกับลูกค้าก็มีผล เพราะว่าเราคุยกับเขาโดยตรง เวลาเราส่งของ เราส่งแค่กล่องไป ลูกค้าเห็นของก็มีผล การเขียนคอนเทนต์ก็มีผล การบริหารจัดการทุกอย่างมีผลกับธุรกิจทั้งหมด เวลาทำธุรกิจแรกๆ จะมีปัญหาว่าเราเน้นแต่เรื่องการขาย โดยลืมดูอย่างอื่นไป บางทีการขายเราอาจจะดีแล้วก็ได้ แต่ข้างหลังต่างหากที่ยังไม่ดี หรืออะไรรอบข้างที่ไม่ดีมันก็ทำให้เราขายไม่ดี ก็เลยอยากให้มองรอบๆ ด้วย

สุดท้ายอยากให้ SMEs ลองคิดในมุมที่เราเป็นลูกค้า สมมติถ้าออยเป็นไรเดอร์ออยจะทำอย่างไร จะเสิร์ชหาอย่างไร เราจะรู้เลยว่า เวลาที่เราเป็นคนซื้อกับตอนที่เราเป็นคนขายมันต่างกัน เราต้องลองเปลี่ยนบทบาทเราดูบ้าง เราจะได้เข้าใจลูกค้าเราจริงๆ เพราะมันจะมีอะไรที่ลูกค้าติดปัญหาแต่ไม่กล้าพูด เพราะว่าคนไทยเป็นคนขี้เกรงใจ ถ้าถามตรงๆ เขาไม่พูด ดังนั้นเราต้องไปหาเอง 

 

บทสรุป

ความสำเร็จของ Mister Box มาจากการสังเกตความต้องการของไรเดอร์ ซึ่งเป็น Pain Point ใหญ่ของธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ ในยุคที่คุณนริศรายังเป็นแม่ค้าขายเครื่องสำอาง โดยคุณนริศรามองเห็นโอกาสที่มาพร้อมกับปัญหาการส่งสินค้า และหยิบเอาปัญหามาพัฒนากล่องใส่สินค้าสำหรับไรเดอร์ที่ตอบโจทย์ความต้องการ 3 ด้าน คือ 1. มีราคาที่ไรเดอร์สามารถซื้อหาไปใช้ได้ 2. สินค้ามีคุณภาพ ติดตั้งง่าย มีหลายสี หลายขนาดให้เลือก 3. การจำหน่ายแบบค้าปลีกในปริมาณน้อย 1 ชิ้นก็ยังขาย จนทำให้ Mister Box เป็นที่ยอมรับและบอกต่อแบบปากต่อปากจากไรเดอร์ด้วยกัน

 

สำหรับช่องทาง SME ONE เพิ่มเติม
Facebook: SMEONE
Youtube: SMEONE
Line: @smeone

บทความแนะนำ

พญาเย็นแดรี่ ฟาร์มโคนมยุคใหม่ จัดระบบได้ด้วยนวัตกรรม

พญาเย็นแดรี่ ฟาร์มโคนมยุคใหม่ จัดระบบได้ด้วยนวัตกรรม

พญาเย็นแดรี่ คือ ธุรกิจฟาร์มโคนม และเป็นศูนย์รับซื้อน้ำนมดิบ รวมทั้งโรงงานแปรรูปนมพาสเจอร์ไรส์ ในอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เป็นฟาร์มโคนมต้นแบบในด้านการนำนวัตกรรมเข้ามาช่วยจัดเก็บบันทึกข้อมูลภายในฟาร์ม เพื่อใช้ในการบริหารจัดการฟาร์มทุกส่วนให้มีประสิทธิภาพ

จากจุดเริ่มต้นที่เป็นเพียงธุรกิจฟาร์มโคนมขนาดใหญ่ แต่เมื่อเกิดภาวะความมั่นคงทางการเงินของศูนย์รับซื้อน้ำนมเอกชน ทำให้เกิดปัญหาการจ่ายเงินช้า จ่ายเงินไม่ครบ พญาเย็นแดรี่จึงคิดที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจจากฟาร์มโคนมมาเป็นศูนย์รับซื้อน้ำนมดิบ และได้ดำเนินการลดบทบาทและลดขนาดของฟาร์มโคนมลงเพื่อเป็นการลดต้นทุน และเวลาที่ต้องใช้ในฟาร์ม มามุ่งเน้นที่การพัฒนาและดูแลศูนย์รับซื้อน้ำนมดิบมากขึ้น 

การปรับเปลี่ยนบทบาทมาเป็นศูนย์รับซื้อน้ำนมของพญาเย็นแดรี่ ช่วยแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรในพื้นที่มีทางเลือกที่ดีขึ้น เพราะในตลาดมีที่รับซื้อเพิ่มขึ้น เกษตรกรจึงมีตัวเลือก ทั้งด้านของการเดินทางมาขายน้ำนมได้ใกล้บ้านมากขึ้น ช่วยลดต้นทุน เวลา และลดปัญหาจากการขนส่ง มีตัวเลือกในด้านราคารับซื้อที่พึงพอใจ ไปจนถึงมีตัวเลือกในด้านบริการอื่น ๆ จากศูนย์รับซื้อที่แตกต่างกัน

พญาเย็นแดรี่ ยังได้ทำการปล่อยวัวภายในฟาร์มให้เกษตรกรสามารถเช่าเลี้ยงและรีดน้ำนมกลับมาขายให้กับทางศูนย์ได้ ซึ่งเป็นการช่วยในด้านภาระต้นทุนและเป็นการสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับเกษตรกร ในขณะเดียวกัน พญาเย็นแดรี่เอง ก็สามารถนำเวลาที่เคยต้องใช้ในการเลี้ยงวัวมาใช้ในการพัฒนารูปแบบการให้บริการของศูนย์รับซื้อน้ำนมได้อย่างเต็มที่มากขึ้น นับเป็นวงจรที่ส่งเสริมและเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน

ในช่วงปีพ.ศ.2557-2558 ทางรัฐบาลได้มีนโยบายในการเปิดประเทศให้เป็นเขตการค้าเสรี ทำให้อุตสาหกรรมนมต้องมีการพัฒนาคุณภาพให้ได้มาตรฐานสูงขึ้น เพื่อให้สามารถเข้าไปค้าขายในตลาดได้ ทางพญาเย็นแดรี่เอง ก็มีการลงไปช่วยส่งเสริมเกษตรกรในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกษตรกรมีการปรับตัวในการทำฟาร์มให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

ในระหว่างที่กำลังช่วยพัฒนาคุณภาพฟาร์มโคนมขนาดเล็กให้กับเกษตรกรอยู่นั้น คุณ อานนท์ จุมพลอานันท์ กรรมการบริษัท พญาเย็นแดรี่ จำกัด ได้เกิดคำถามขึ้นในใจว่า แล้วถ้าเป็นฟาร์มโคนมขนาดใหญ่จะทำให้นมมีคุณภาพได้หรือไม่ จะต้องมีการจัดการอย่างไร ลงทุนในส่วนไหนเพิ่มเติมบ้าง

 

นวัตกรรมที่ช่วยจัดการฟาร์มโคนมให้มีประสิทธิภาพ

เมื่อหาข้อมูลจากฟาร์มโคนมขนาดใหญ่ทั่วโลกและศึกษาความแตกต่างไปจนถึงข้อจำกัดของฟาร์มโคนมของตนเองแล้วนั้น พบว่าการจะนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารจัดการฟาร์มเดิมที่มีอยู่ไม่สามารถทำได้ เพราะมีพื้นที่จำกัด ไม่เพียงพอต่อการลงเครื่องจักรและระบบเทคโนโลยี จึงตัดสินใจว่าจะเปิดฟาร์มแห่งใหม่ เริ่มก่อสร้างใหม่ทั้งหมด เพื่อทดลองนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดการฟาร์มเต็มรูปแบบว่าจะเป็นอย่างไร และเป็นฟาร์มต้นแบบให้เกษตรกรได้ศึกษาต่อไป

ในการทำฟาร์มใหม่ มีการตั้งเป้าหมายไว้ 2 ส่วนอย่างชัดเจน คือ 1. นมต้องได้คุณภาพ และ 2. การจัดการฟาร์มต้องได้กำไร หลังจากทดลองเก็บข้อมูลบันทึกผลอยู่ 1 ปี เห็นได้เลยว่าวัวในฟาร์มให้น้ำนมที่มีคุณภาพสูงกว่านมในตลาด มีความเสถียรของคุณภาพนมสม่ำเสมอ โดยมีการใช้โปรแกรมจัดการฟาร์ม เพื่อเก็บข้อมูลน้ำนมวัว ข้อมูลสุขภาพวัว ไปจนถึงข้อมูลการใช้ยารักษาโรคในวัว ทำให้มีข้อมูลสำหรับนำมาใช้วิเคราะห์ฟาร์มได้อย่างแม่นยำ แก้ไขได้ตรงปัญหาที่เกิดขึ้น 

อีกส่วนหนึ่งคือโปรแกรมบัญชี ซึ่งเป็นกุญแจที่ทำให้ พญาเย็นแดรี่ สามารถทราบต้นทุน สามารถวางแผนการลงทุน และวิเคราะห์ปัญหาการใช้จ่ายในฟาร์มได้ชัดเจน

โดยคุณภาพของน้ำนมนั้นขึ้นอยู่กับการจัดการใน 3 ระบบด้วยกัน ได้แก่การจัดการอาหารที่วัวได้รับให้ได้รับโภชนาการที่เหมาะสม การจัดการที่พักความสะอาดให้กับวัวลดการปนเปื้อนเชื้อ และ การรีดนมวัวที่ต้องรีดให้ดี มีขั้นตอนที่ถูกวิธี จะทำให้ได้น้ำนมที่สะอาด ทั้งหมดส่งผลให้นมมีคุณภาพดี มีองค์ประกอบบของแคลเซียม ไขมัน และโปรตีนครบถ้วน จึงทำให้น้ำนมที่ผลิตได้จากฟาร์มนี้นั้นสามารถจัดให้อยู่ในระดับพรีเมียมได้

ในช่วงของการพัฒนาวางระบบของฟาร์ม ให้เป็นฟาร์มโคนมนวัตกรรม ได้มีหน่วยงานที่เข้ามาให้การสนับสนุน ตั้งแต่ กรมปศุสัตว์ได้เข้ามาช่วยสนับสนุนข้อมูล โภชนาการอาหารสัตว์ ข้อมูลน้ำเชื้อพ่อพันธุ์ เพื่อใช้ปรับปรุงพันธุ์ในฟาร์ม และเป็นกำลังหลักในการดูแลเรื่องวัคซีนโรคระบาดในวัว เพราะการเป็นฟาร์มขนาดใหญ่ การควบคุมโรคเป็นเรื่องสำคัญ
นอกจากนั้น ยังมีกรมพัฒนาพลังงาน ที่เข้ามาช่วยสนับสนุนในการวางระบบติดตั้งโซลาร์เซลล์ภายในฟาร์ม ซึ่งช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้า และช่วยลดต้นทุนให้กับฟาร์มได้เป็นอย่างมาก

ในส่วนของงานวิจัย พัฒนาและควบคุมคุณภาพนม ได้มีการร่วมมือกับโครงการ ITAP (โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย) ของสวทช. ซึ่งช่วยในด้านให้คำปรึกษา ปรับปรุง วิจัย ในเรื่องการสร้างคุณภาพมาตรฐานของฟาร์ม รวมไปถึงการขอรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานต่าง ๆ

นอกจากการปรับปรุงคุณภาพภายในฟาร์มแล้ว ยังมีการสนับสนุนเกษตรกรด้านอื่น ๆ ในชุมชนอีกด้วย เช่น การรับซื้อข้าวโพดสำหรับนำมาเป็นอาหารจากฟาร์มในชุมชนเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคง ซึ่งทางฟาร์มได้ซื้อข้าวโพดจากเกษตรกรเป็นจำนวนถึง 5,000ตันต่อปี เพื่อให้วัวได้รับอาหารที่มีสามารถรักษาคุณภาพได้อย่างสม่ำเสมอ

สำหรับแนวคิดในการทำธุรกิจของ คุณ อานทนท์ นั้นเชื่อว่า ทุกคนสามารถที่จะทำธุรกิจได้ ถ้ามีการศึกหาเตรียมความพร้อมในทุกเรื่องที่เกี่ยวกับธุรกิจที่จะทำ ไว้เป็นอย่างดี และมองจุดแข็งของตัวเองให้ออก หาจุดเด่นในธุรกิจของตัวเองให้ได้ ก็จะสามารถเริ่มธุรกิจได้มั่นคง

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่

บริษัท พญาเย็นแดรี่ จำกัด

ที่อยู่: 59 ตำบล พญาเย็น อำเภอปากช่อง นครราชสีมา 30320

โทร: 08 8541 4691

สำหรับช่องทาง SME ONE เพิ่มเติม
Facebook: SMEONE
Youtube: SMEONE
Line: @smeone

บทความแนะนำ