รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSME) รายเดือน เดือนพฤศจิกายน 2565

SMEONE ขอนำเสนอรายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSME) รายเดือน เดือนพฤศจิกายน 2565 โดยท่านที่สนใจสามารถศึกษารายงานดังกล่าวเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินธุรกิจ ได้ที่ลิงค์ด้านล่างค่ะ

 

https://www.sme.go.th/upload/mod_download/download-20221221155134.pdf

บทความแนะนำ

ผลการศึกษาสถานภาพวิสาหกิจขนาดย่อยประเทศไทย จากกิจกรรมการจัดทำข้อมูลเพื่อให้บริการ MSME และประชาชน

รายงานสถานภาพวิสาหกิจขนาดย่อยประเทศไทย

https://drive.google.com/file/d/1suqkgzODRBwl6-BbH8TygTxKcqjDbZa2/view?usp=share_link

บทความแนะนำ

รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายเดือน ประจำเดือนกันยายน 2565

รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายเดือน ที่รวบรวมสถานการณ์ของ MSME การค้าระหว่างประเทศ ดัชนีความเชื่อมั่นและการวิเคราะห์ดัชนีทางเศรษฐกิจ การจ้างงานในระบบประกันสังคม และการจัดตั้ง/ยกเลิกกิจการ ของผู้ประกอบการ MSME ประจำเดือนกันยายน 2565
 
ผู้สนใจสามารถศึกษาและใช้ประโยชน์ได้ โดยดาวน์โหลดรายงานได้จากลิงค์ด้านล่าง
 

บทความแนะนำ

ผลการศึกษาการเติบโตของวิสาหกิจขนาดย่อมไปสู่วิสาหกิจขนาดกลาง

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้ดำเนินกิจกรรมงานศึกษาพัฒนา SME รายสาขา/รายพื้นที/รายประเด็น ภายใต้งานจัดทำแผนการส่งเสริม SME ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมการเติบโตของวิสาหกิจขนาดย่อมไปสู่วิสาหกิจขนาดกลาง เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับหน่วยงานต่างๆ หรือผู้ที่สนใจนำไปใช้ไประโยชน์เพิ่มเติม
 
โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารผลการศึกษาได้ข้อมูลตามลิงค์ด้านล่างค่ะ

บทความแนะนำ

ผลการศึกษารวบรวมข้อมูลกฎหมายไทยและต่างประเทศที่สนับสนุนการส่งออกอาหารฮาลาลของไทย

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ดำเนินการศึกษารวบรวมข้อมูลกฎหมายไทยและต่างประเทศที่สนับสนุนการส่งออกอาหารฮาลาลของไทย เพื่อรวบรวมกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้อกับการประกอบธุรกิจอาหารฮาลาล กฎหมายต่างประเทศที่กำหนดเกี่ยวกับอาหารฮาลาล ความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement: FTA) รวมถึงขั้นตอนการประกอบธุรกิจอาหารฮาลาลของไทย เพื่อเป็นองค์ความรู้ทางกฎหมายให้แก่ผู้ประกอบการที่มีความสนใจในการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้อง สามารถศึกษาข้อมูลดังกล่าวได้ตามลิงค์ด้านล่าง เพื่อเป็นความรู้เพิ่มเติมและเพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยพัฒนาและเติบโตในธุรกิจอาหารฮาลาลอย่างยั่งยืน

 

https://drive.google.com/drive/folders/1nufw7tEs55tx0sbUu1BNBwtdzuqcmGNQ?usp=sharing

บทความแนะนำ