สสว. และ สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้ประกอบการ SME ที่ประกอบกิจการในกลุ่มอุตสาหกรรม ยานยนต์สมัยใหม่ หรือ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม หรือ อุตสาหกรรมเหล็กและโลหะ สมัครเข้าร่วม “โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SMEs Regular Level)” ปี 2564

สสว. และ สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้ประกอบการ SME ที่ประกอบกิจการในกลุ่มอุตสาหกรรม ยานยนต์สมัยใหม่ หรือ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม หรือ อุตสาหกรรมเหล็กและโลหะ สมัครเข้าร่วม “โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SMEs Regular Level)” ปี 2564
 
เพื่อ.......
• เพิ่มศักยภาพ ในด้านประสิทธิภาพการผลิต หรือลดต้นทุนการผลิต หรือเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
• เตรียมความพร้อมในการขอการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001
 
กิจกรรมในโครงการ ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) หลักสูตร 18 ชั่วโมง รับสมัครจำนวน 80 ราย
• หลักสูตรการใช้งานคมตัด
• หลักสูตรการเชื่อม Spot Welding
• หลักสูตรการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ (Manual Metal Are Welding)
 
2. กิจกรรมให้คำปรึกษาเชิงลึก (Consulting) รับสมัครจำนวน 100 กิจการ
• ปรับปรุงประสิทธิภาพ / ลดต้นทุนการผลิต
• แก้ไขปัญหาการผลิต / ทดสอบและวิเคราะห์ผล
• เตรียมความพร้อมในการขอการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
 
 ฟรี.....ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 เลือกสมัครเป็นรายกิจกรรมได้
 ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กรกฎาคม 2564 หรือจนกว่าจะเต็มจำนวนรับสมัคร
 
กดที่นี่เพื่อกรอกข้อมูลสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
***เจ้าหน้าที่จะแจ้งยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการผ่านทางอีเมล์***
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณทิตติยา 065-865-3000 / คุณวิสารัช 080-055-3666 / คุณศิโรรัตน์ 084-048-7172
อีเมล: isitregular@gmail.com
#SMEone

บทความแนะนำ

สสว. และ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ภายใต้โครงการยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อยให้ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ ปี 2564

สสว. และ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
ภายใต้โครงการยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อยให้ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ ปี 2564
รุ่นที่ 1 วันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น
ห้องสัมมนาชั้น 5 อาคารเคมีและคุณภาพสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กรุงเทพฯ
 
กดที่นี่เพื่อกรอกข้อมูลสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
 
กิจกรรมอบรมสัมมนาเรื่อง “การยกระดับสินค้าด้วยระบบมาตรฐานและการรับรอง”
หัวข้อการอบรม
 ชี้แจงภาพรวมและเป้าหมายในการดำเนินโครงการ
 THAI SME-GP
 การยกระดับสินค้าด้วยระบบคุณภาพมาตรฐาน
 การเพิ่มมูลค่าสิ่งทอด้วยสมบัติพิเศษ
 การสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยระบบการรับรองและแสดงฉลากมาตรฐาน
 การเตรียมความพร้อม Medical Textile สู่เชิงพาณิชย์ ด้วยมาตรฐานทดสอบสากล
และมาตรฐาน มอก. บังคับ
 การศึกษาดูงานด้านมาตรฐานพร้อมสาธิตการทดสอบ ณ ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ และศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กรุงเทพฯ
 
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ผู้ประกอบการรายย่อย และ/หรือ วิสาหกิจชุมชน และ/หรือ ผู้ประกอบการขนาดย่อมที่เป็นนิติบุคคล และ/หรือ บุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐ ที่ประกอบธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม กลุ่มผู้ผลิตเคหะสิ่งทอเฟอร์นิเจอร์ ของขวัญ/ของที่ระลึก ของใช้ภายในบ้าน กลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ และกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอทางการแพทย์
 
เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
- ผู้ประกอบการจะต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ โดยการเข้าร่วมกิจกรรมการประเมินศัยภาพสถานประกอบการ (Self assessment)
ในรุ่นที่ 1 วันที่ 20 เมษายน 2564 หรือรุ่นที่ 2 วันที่ 13 พฤษภาคม 2564
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ : 02–713 5492-9 ต่อ 407 (กฤษนันท์) หรือ 413 (กรวิกา)
มือถือ : 091–120 4812 (กรวิกา), 084-855 1038 (กฤษนันท์)
#SMEone

บทความแนะนำ

โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ กิจกรรมยกระดับธุรกิจเริ่มต้น (Boost up New Entrepreneurs) ประจำปี 2564 กลุ่มผู้ประกอบการภาคเกษตรและภาคการผลิต

โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ กิจกรรมยกระดับธุรกิจเริ่มต้น (Boost up New Entrepreneurs) ประจำปี 2564 กลุ่มผู้ประกอบการภาคเกษตรและภาคการผลิต

ดำเนินการโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สนับสนุนโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

 

ฟรี !!! ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้-28 เม.ย. 2564

ลงทะเบียน คลิก>> https://forms.gle/2pw49uFG9vTEWE5u8

 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

- เป็น SME ที่จดทะเบียน บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญ ทะเบียนพาณิชย์ หรือทะเบียนการค้า

- จดทะเบียนไม่เกิน 5 ปี (มิ.ย. 59-พ.ค. 64)

- ทำธุรกิจในภาคเกษตร หรือภาคการผลิต

- พื้นที่ทั่วประเทศ

 

สิทธิประโยชน์ผู้เข้าร่วมโครงการ

- ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อใช้บริหารจัดการ ช่วยการผลิต/เพาะปลูก/เลี้ยงสัตว์

- เข้าร่วมงานจับคู่ธุรกิจออนไลน์

- แนะนำการเข้าสู่การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พร้อมรับแต้มต่อในการประมูล

 

กิจกรรมในโครงการ (วันที่ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

1. รับสมัครและคัดเลือกผู้ประกอบการ

ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 28 เม.ย. 64 หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน 

สมัครก่อน คุณสมบัติครบ รู้ผลเข้าร่วมได้ทันที!!!

 

2. Tech Matching สัมมนา "การยกระดับศักยภาพธุรกิจ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” พร้อมสำรวจความต้องการและวิเคราะห์ศักยภาพของธุรกิจ เพื่อพิจารณาจัดสรรเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่มประสิทธิภาพให้เหมาะสมกับสินค้าและธุรกิจของผู้ประกอบการ โดยทีมที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลโดยเฉพาะ

 

มีการอบรม 4 ครั้ง ผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกต้องเข้าร่วมการสัมมนา ซึ่งสามารถเลือกวันเวลาที่สะดวกเข้าร่วมได้คือ

- 31 มี.ค. 64 ช่องทาง online ด้วยระบบ Zoom

- 7 เม.ย. 64 ณ โรงแรมวังใต้ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

- 22 เม.ย. 64 ณ โรงแรมเบลล่า บี อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

- 30 เม.ย. 64 ช่องทาง online ด้วยระบบ Zoom

 

3. Tech Transfer ลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีดิจิทัล ให้คำปรึกษา พัฒนาและติดตามผลการดำเนินการ 4 ครั้ง ตามการนัดหมายระหว่างผู้ประกอบการและที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ โดยรูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้คำปรึกษามีทั้งผ่าน Online/Onsite 

 

4. Business Matching จับคู่ธุรกิจออนไลน์ ขยายช่องทางการตลาดให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการโดยทำการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ 45 ราย ที่มีสินค้าเหมาะสมและมีศักยภาพที่ดี เพื่อการจับคู่ธุรกิจกับผู้ซื้อ/ผู้ค้าส่ง/ผู้ส่งออก/modern trade โดยงานจับคู่ธุรกิจออนไลน์ จะจัดในช่วงวันที่ 4-6 ส.ค. 64 

 

พิเศษสุด!! ก่อนทำการ Matching เรามี Workshop เพิ่มศักยภาพการขายและสร้างมูลค่าการตลาดให้ท่านฟรี ๆ อีก 3 คลาส ได้แก่

- กลยุทธ์สร้าง profile ให้เด่นเพื่อดึงดูดความสนใจผู้บริโภค

- เพิ่มมูลค่าสินค้าง่าย ๆ ด้วยการถ่ายรูปจากมือถือ

- เพิ่มโอกาสการขายเจาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอย่างถูกช่องทาง

 

เทคโนโลยีดิจิทัล ที่จะนำมายกระดับศักยภาพธุรกิจ

ในปี 2564 นี้ ทาง มจพ. มีรายการเทคโนโลยีดิจิทัล แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มที่จะเซิร์ฟแด่ทุกท่าน คือ

 

กลุ่ม 1. ด้านเทคโนโลยีบริหารจัดการธุรกิจ เช่น ระบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ระบบขาย (Sales) ระบบบริหารการขายและคลังสินค้า (Sales+Stock) ระบบการจัดซื้อ (Purchase) ระบบลูกหนี้เจ้าหนี้ (Billing) ระบบบัญชี (Accounting) เทคโนโลยีผู้ช่วยขาย (Chatbot) ระบบขายหน้าร้าน (POS) ระบบบริหารโครงการ (Project) และการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ (Business Intelligent) เป็นต้น

 

กลุ่ม 2. ด้านเทคโนโลยีช่วยการผลิต เช่น เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) เทคโนโลยีเครื่องจักรอัตโนมัติ (Automation) เทคโนโลยีควบคุมการเพาะปลูก (Smart Farm) เทคโนโลยีติดตามการผลิต (Sensor) เทคโนโลยีติดตามการใช้พลังงาน (Energy Monitoring) เทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (Production Data Analytics) เป็นต้น

 

กลุ่ม 3. ด้านเทคโนโลยีบริหารการผลิต เช่น ระบบวางแผนและควบคุมการผลิต (Tracking) ระบบบริหารคลังสินค้า (WMS) ระบบบริหารการซ่อมบำรุง (Maintenance) ระบบบริหารการกระจายสินค้า (Distribution) เป็นต้น

 

กิจกรรมในการสัมมนา

เรื่อง “การยกระดับศักยภาพธุรกิจ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล”

- ชี้แจงรายละเอียดโครงการ และแนวทางการดำเนินงานโครงการ

- การนำเสนอเรื่อง: “SMEs รุกตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สู้วิกฤติ COVID-19”

- การบรรยายเรื่อง: “การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้การบริหารจัดการธุรกิจ”

- ถาม-ตอบ ประเด็นข้อซักถามจากผู้ประกอบการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อย 1:1 (Workshop) กับที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ในหัวข้อ

- การประเมินศักยภาพตนเอง (Self-Assessment)

- สำรวจความต้องการ และวิเคราะห์ศักยภาพ

- กำหนดข้อเสนอในการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

 

รายละเอียดเพิ่มเติม/ติดต่อสอบถาม

https://www.boostupsme.com

Facebook: https://www.facebook.com/boostupsme

Line: @boostupsme

โทรศัพท์: 02-664-6488 ต่อ 201, 094-545-6645, 099-441-9693, 061-614-9735

อีเมล: info@boostupsme.com

#SMEone

บทความแนะนำ

กิจกรรมพัฒนาคลัสเตอร์ไม้ดอกไม้ประดับ ภายใต้โครงการสนับสนุนและพัฒนาคลัสเตอร์ SME ปีงบประมาณ 2564

กิจกรรมพัฒนาคลัสเตอร์ไม้ดอกไม้ประดับ ภายใต้โครงการสนับสนุนและพัฒนาคลัสเตอร์ SME ปีงบประมาณ 2564

ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการรายใหม่ เข้าร่วมโครงการสนับสนุนและพัฒนาคลัสเตอร์ SME ปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมพัฒนาคลัสเตอร์ไม้ดอกไม้ประดับ โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือและเชื่อมโยงกันระหว่างผู้ประกอบการขนาดกลาง และขนาดย่อม ให้มีศักยภาพในการแข่งขัน โดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาพัฒนากระบวนการผลิตคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ และเพิ่มช่องทางการตลาดที่เหมาะสมกับคลัสเตอร์เป้าหมาย

 

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้–15 พฤษภาคม 2564 (สมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)

คลิ๊กลิ้งเพื่อสมัคร : https://www.smetracking2564.com/index.php?module=registration&func=agreement

คุณสมบัติ มีดังนี้

ผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เลย นครราชสีมา สุพรรณบุรี นครนายก กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

- นิติบุคคล

- บุคคลธรรมดา หรือบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐ

 

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการนี้

- ได้รับคำปรึกษาแนะนำเพิ่มศักยภาพในด้านต่าง ๆ

- มีเครือข่ายในการ่วมดำเนินธุรกิจ

- การสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์

- เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าหรือบริการ

- เพิ่มช่องทางการตลาด

 

*สงวนสิทธิ์ผู้เข้าร่วมสำหรับผู้ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนเท่านั้น*

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

02 577-9018 , 088 317 9576 (คุณพรกมล)

#SMEone

บทความแนะนำ

โครงการส่งเสริมและต่อยอดการพัฒนาเพื่อการขยายธุรกิจสู่สากล (SME SCALE UP) ประจำปี 2564

โครงการส่งเสริมและต่อยอดการพัฒนาเพื่อการขยายธุรกิจสู่สากล (SME SCALE UP) ประจำปี 2564

ระยะเวลาการดำเนินงาน มีนาคม-สิงหาคม 2564 (รับสมัครผู้ประกอบการตั้งแต่บัดนี้และปิดรับสมัครเมื่อครบจำนวน)

สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการกรุณากดลิ้งค์ https://forms.gle/1W7fyXQ45L86A5P9A

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการนำงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม ไปใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางธุรกิจในการแข่งขัน ภายใต้โครงการ “โครงการส่งเสริมและต่อยอดการพัฒนาเพื่อการขยายธุรกิจสู่สากล (SME SCALE UP) ประจำปี 2564” ให้ได้รับการต่อยอดการพัฒนาโดยการนำงานวิจัย หรือเทคโนโลยี หรือนวัตกรรม หรือแนวทางการพัฒนาต่าง ๆ ที่ได้รับการยอมรับ ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งจะสามารถเพิ่มขีดความสามารถทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ SMEs ไทย ในการแข่งขันในตลาดสากลและเพื่อการขยายธุรกิจในอนาคต อีกทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ (Collaboration Networking) ระหว่างหน่วยงานวิจัยภาครัฐ สถาบันการศึกษา สถาบันเฉพาะทางและภาคเอกชน ในการพัฒนางานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม หรือแนวทางการพัฒนาต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่เชิงพาณิชย์

แนวทางการพัฒนา

1. จัดทำฐานข้อมูลหน่วยงานวิจัย สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน หรือศูนย์ความเชี่ยวชาญต่าง ๆ ในแต่ละสาขาการวิจัย เพื่อประโยชน์ในการจัดทำระบบส่งต่อผู้ประกอบการที่เหมาะสม

2. จัดกิจกรรมสร้างและสนับสนุนเครือข่ายความร่วมมือด้านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของ SMEs (Technology & Innovation Collaboration Network) ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา สถาบันเฉพาะทางและภาคเอกชน รวมไปถึงจัดกิจกรรมเพื่อหาคู่ธุรกิจ (Business Networking) หรือจับคู่งานวิจัย หรือเทคโนโลยี ที่เหมาะสมแก่ผู้ประกอบการแต่ละราย

3. สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจโดยการนำงานวิจัย หรือนวัตกรรม หรือเทคโนโลยี มาปรับปรุงรูปแบบธุรกิจ หรือกระบวนการธุรกิจ เพื่อนำไปใช้จริงในธุรกิจ โดยจัดที่ปรึกษาให้คำแนะนำเชิงลึกตามข้อมูลความต้องการพัฒนาที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ

4. ดำเนินการพัฒนา โดยการนำงานวิจัย หรือนวัตกรรม หรือเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาปรับปรุงรูปแบบธุรกิจหรือกระบวนการธุรกิจร่วมกับหน่วยงานวิจัยเครือข่ายตามความต้องการเฉพาะด้านของผู้ประกอบการ เช่น พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ หรือกระบวนการธุรกิจต้นแบบ โดยเป็นการพัฒนาต่อยอด (Scale Up) ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ หรือลดต้นทุน หรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าหรือการบริการ

5. ประเมินความสามารถของผู้ประกอบการในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใช้ รวมทั้งวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางธุรกิจ (Business Feasibility) เพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจในการลงทุนสำหรับผู้ประกอบการที่จะนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมไปใช้ในเชิงพาณิชย์

6. จัดกิจกรรมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการ Scale Up ให้ผู้ประกอบการที่ต้องการทดสอบตลาดผ่านช่องทางการตลาดออนไลน์

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

ผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการนำงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม หรือแนวทางการพัฒนาต่าง ๆ ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางธุรกิจในการแข่งขันในตลาดสากลและเพื่อการขยายธุรกิจในอนาคต โดยเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทยหรือเป็นบุคคลธรรมดา ที่จดทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐ เน้นดำเนินการในห่วงโซ่อุปทานของกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ผ้าและเครื่องแต่งกาย ของใช้ของตกแต่ง สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร เป็นต้น

หน่วยงานดำเนินงาน : สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

1. นพวรรณ จันทมาศ โทรศัพท์ 02-1054778 ต่อ 3003 มือถือ 089 1555965 E mail : smescaleup2021@gmail.com

2. ธีรโชติ ไหลสกุล โทรศัพท์ 02-1054778 ต่อ 3012 มือถือ  082-450-2626  E mail : smescaleup2021@gmail.com

3. วรรณภาพร พรมลาย โทรศัพท์  02-1054778 ต่อ 3000 มือถือ 082-450-2619 E mail smescaleup2021@gmail.com

 

บทความแนะนำ