ขอเชิญชวน...ผู้ประกอบการเข้าร่วม "โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย" กิจกรรมพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) (พื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งหมด 37 จังหวัด) ปี 2564

ขอเชิญชวน...ผู้ประกอบการเข้าร่วม "โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย" กิจกรรมพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) (พื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งหมด 37 จังหวัด) ปี 2564

จัดโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 
ท่านที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และส่งใบสมัครพร้อมแนบเอกสารหลักฐานการสมัคร ได้ที่...
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Line : @Champion2021SSRU
Facebook : SMEProvincialchampions2021
E-mail : smepvcssru@gmail.com
โทร : 088-980-8801, 087-151-4581

บทความแนะนำ

“โครงการส่งเสริมและต่อยอดการพัฒนาเพื่อการขยายธุรกิจสู่สากล (SME SCALE UP) ประจำปี 2564”

“โครงการส่งเสริมและต่อยอดการพัฒนาเพื่อการขยายธุรกิจสู่สากล (SME SCALE UP) ประจำปี 2564”
 
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการนำงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม ไปใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางธุรกิจในการแข่งขัน ภายใต้โครงการ “โครงการส่งเสริมและต่อยอดการพัฒนาเพื่อการขยายธุรกิจสู่สากล (SME SCALE UP) ประจำปี 2564” ให้ได้รับการต่อยอดการพัฒนาโดยการนำงานวิจัย หรือเทคโนโลยี หรือนวัตกรรม หรือแนวทางการพัฒนาต่าง ๆ ที่ได้รับการยอมรับ ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งจะสามารถเพิ่มขีดความสามารถทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ SMEs ไทย ในการแข่งขันในตลาดสากลและเพื่อการขยายธุรกิจในอนาคต อีกทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ (Collaboration Networking) ระหว่างหน่วยงานวิจัยภาครัฐ สถาบันการศึกษา สถาบันเฉพาะทาง และภาคเอกชน ในการพัฒนางานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม หรือแนวทางการพัฒนาต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่เชิงพาณิชย์
 
กดที่นี่เพื่อกรอกข้อมูลสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
 
แนวทางการพัฒนา
1. จัดทำฐานข้อมูลหน่วยงานวิจัย สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน หรือศูนย์ความเชี่ยวชาญต่าง ๆ ในแต่ละสาขาการวิจัย เพื่อประโยชน์ในการจัดทำระบบส่งต่อผู้ประกอบการที่เหมาะสม
 
2. จัดกิจกรรมสร้างและสนับสนุนเครือข่ายความร่วมมือด้านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของ SMEs (Technology & Innovation Collaboration Network) ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา สถาบันเฉพาะทางและภาคเอกชน รวมไปถึงจัดกิจกรรมเพื่อหาคู่ธุรกิจ (Business Networking) หรือจับคู่งานวิจัย หรือเทคโนโลยี ที่เหมาะสมแก่ผู้ประกอบการแต่ละราย
 
3. สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจโดยการนำงานวิจัย หรือนวัตกรรม หรือเทคโนโลยี มาปรับปรุงรูปแบบธุรกิจ หรือกระบวนการธุรกิจ เพื่อนำไปใช้จริงในธุรกิจ โดยจัดที่ปรึกษาให้คำแนะนำเชิงลึกตามข้อมูลความต้องการพัฒนาที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ
 
4. ดำเนินการพัฒนา โดยการนำงานวิจัย หรือนวัตกรรม หรือเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาปรับปรุงรูปแบบธุรกิจหรือกระบวนการธุรกิจร่วมกับหน่วยงานวิจัยเครือข่ายตามความต้องการเฉพาะด้านของผู้ประกอบการ เช่น พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ หรือกระบวนการธุรกิจต้นแบบ โดยเป็นการพัฒนาต่อยอด (Scale Up) ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ หรือลดต้นทุน หรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าหรือการบริการ
 
5. ประเมินความสามารถของผู้ประกอบการในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใช้ รวมทั้งวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางธุรกิจ (Business Feasibility) เพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจในการลงทุนสำหรับผู้ประกอบการที่จะนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมไปใช้ในเชิงพาณิชย์
 
6. จัดกิจกรรมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการ Scale Up ให้ผู้ประกอบการที่ต้องการทดสอบตลาดผ่านช่องทางการตลาดออนไลน์
 
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
ผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการนำงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม หรือแนวทางการพัฒนาต่าง ๆ ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางธุรกิจในการแข่งขันในตลาดสากล และเพื่อการขยายธุรกิจในอนาคต โดยเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย หรือเป็นบุคคลธรรมดา ที่จดทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐ เน้นดำเนินการในห่วงโซ่อุปทานของกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ผ้าและเครื่องแต่งกาย ของใช้ของตกแต่ง สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร เป็นต้น
 
กดที่นี่เพื่อกรอกข้อมูลสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
 
หน่วยงานดำเนินงาน : สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED)
1.นพวรรณ จันทมาศ โทรศัพท์ 02-1054778 ต่อ 3003 มือถือ 089 1555965 E mail : smescaleup2021@gmail.com
2.ธีรโชติ ไหลสกุล โทรศัพท์ 02-1054778 ต่อ 3012 มือถือ 082-450-2626 E mail : smescaleup2021@gmail.com
3.วรรณภาพร พรมลาย โทรศัพท์ 02-1054778 ต่อ 3000 มือถือ 082-450-2619 E mail smescaleup2021@gmail.com
#SMEone

บทความแนะนำ

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่ต้องการเพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์ (สำหรับผู้ประกอบการที่ยังไม่เคยมีร้านค้าออนไลน์) สมัครเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาและเวิร์กชอป “เพิ่มยอดขาย ขยายตลาด ต่อยอดธุรกิจบนโลกออนไลน์” ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย ปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่ต้องการเพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์ (สำหรับผู้ประกอบการที่ยังไม่เคยมีร้านค้าออนไลน์) สมัครเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาและเวิร์กชอป “เพิ่มยอดขาย ขยายตลาด ต่อยอดธุรกิจบนโลกออนไลน์” ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย ปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing
 
กดที่นี่เพื่อกรอกข้อมูลสมัครเข้าร่วมกิจกรรม https://forms.gle/1nXFPoVJp3QT1p948
ในวันที่ 19-20 เมษายน เวลา 08.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุมกาแฟบ้านลุงเปลี่ยว ต.ไร่ใหม่พัฒนา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
 
หัวข้อกิจกรรม
1. การบรรยาย โดยมีหัวข้อ ดังนี้
- ความรู้พื้นฐานและเครื่องมือการตลาดออนไลน์ในปี 2021
- วิเคราะห์กลุ่มลูกค้าให้เพื่อประสิทธิภาพในการขาย (Offline & Online)
- การสร้างเนื้อหาและ Content การตลาดให้น่าสนใจ
- เทคนิคการถ่ายภาพสินค้าให้น่าสนใจบนแพลตฟอร์มออนไลน์
2. กิจกรรมเวิร์กชอป “การเปิดร้านค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์ม Facebook Fanpage และ Shopee”
3. การถ่ายภาพสินค้า ฟรี
 
รับสมัครวันนี้-วันที่ 18 เมษายน 2564
กดที่นี่เพื่อกรอกข้อมูลสมัครเข้าร่วมกิจกรรม https://forms.gle/1nXFPoVJp3QT1p948
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
คุณจิราภรณ์ ชนัญชนะ 082-625-0706 E-mail: Smeonlinebyrmutr@gmail.com
#SMEone

บทความแนะนำ

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดออนไลน์ (สำหรับผู้ประกอบการที่มีร้านค้าออนไลน์แล้ว) สมัครเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาและเวิร์กชอป “เจาะลึกการตลาดออนไลน์ เอาชนะคู่แข่งด้วยเทคนิคการตลาดการตลาดที่เหนือกว่า” ภายใต้เพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย ปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดออนไลน์ (สำหรับผู้ประกอบการที่มีร้านค้าออนไลน์แล้ว) สมัครเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาและเวิร์กชอป “เจาะลึกการตลาดออนไลน์ เอาชนะคู่แข่งด้วยเทคนิคการตลาดการตลาดที่เหนือกว่า” ภายใต้เพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย ปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing
 
กดที่นี่เพื่อกรอกข้อมูลสมัครเข้าร่วมกิจกรรม https://forms.gle/X1Lk3dnSgVvzEkvL9
ในวันที่ 28-30 เมษายน เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องนพรัตน์ โรงแรมรอยัลไดมอน จ.เพชรบุรี
 
หัวข้อกิจกรรม
1. การบรรยาย โดยมีหัวข้อ ดังนี้
- เทคนิคและเครื่องมือการตลาดออนไลน์ในปี 2021
- วิเคราะห์ตลาด เข้าใจลูกค้า กลยุทธ์การตลาดออนไลน์
- เครื่องมือเสริมการตลาด Digital Marketing
- เทคนิคการสร้าง Content & Keyword ให้ตรงใจลูกค้า
- การเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าในด้าน Branding & Packaging
- พื้นฐานการทำบัญชีสำหรับผู้ประกอบการและช่องทางการเข้าถึงแหล่งทุน
2. กิจกรรมเวิร์กชอป
- เทคนิคการถ่ายภาพและตกแต่งภาพสินค้าให้น่าสนใจ
- การจัดการ Facebook Fanpage” เพื่อการตลาดออนไลน์
- เชื่อมต่อธุรกิจออนไลน์ ขยายช่องทางการขายกับ Shopee
3. การถ่ายภาพสินค้า ฟรี
 
รับสมัครวันนี้ - วันที่ 27 เมษายน 2564
กดที่นี่เพื่อกรอกข้อมูลสมัครเข้าร่วมกิจกรรม https://forms.gle/X1Lk3dnSgVvzEkvL9
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
คุณจิราภรณ์ ชนัญชนะ 082-625-0706 E-mail: Smeonlinebyrmutr@gmail.com
#SMEone

บทความแนะนำ

ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2564

ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2564
 
จัดโดย สสว. ร่วมกับ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้–30 มิถุนายน 2564
กดที่นี่เพื่อกรอกข้อมูลสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
ฟรี...ไม่เสียค่าใช้จ่าย (จำนวนจำกัด)
 
คุณสมบัติ
ผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต (S-curve) และกลุ่มแฟชั่น สิ่งทอ หรือไลฟ์สไตล์ หรือธุรกิจสร้างสรรค์ที่เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐ และดำเนินธุรกิจปกติมาไม่น้อยกว่า 3 ปี
 
ประโยชน์ที่จะได้รับ
1. Up Skill ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
2. ให้คำปรึกษาเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการ SMEs เชิงลึก
3. ตรวจวิเคราะห์หรือทดสอบมาตรฐานคุณภาพ
4. ขึ้นทะเบียนตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ THAI SME-GP
5. ส่งเสริมการตลาดด้วย Platform TEXTILE SQUARE และ KOL
6. โอกาสเข้าร่วมกิจกรรมขยายช่องทางตลาดเชิงลึกทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
089-2097129 (สนธิลักษณ์) 087-8105197 (วิมลสิริ) Line@ thtiproject
#SMEone

บทความแนะนำ