ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วม "Hackathon: Finding the Best Enabler" โดย ETDA และพาร์ทเนอร์เทคโนโลยี 

หากคุณกำลังทำธุรกิจ e-Office , CRM , MarTech Solution  สำหรับ SMEs ขอเชิญร่วม

"Hackathon: Finding the Best Enabler" โดย ETDA และพาร์ทเนอร์เทคโนโลยี 

 

เปิดเวทีให้บริษัทของคุณ ร่วมแชร์ไอเดีย นวัตกรรม โซลูชั่น ด้าน e-Office สู่การเป็นนวัตกรรมที่มาช่วยยกระดับธุรกิจ SMEs ไทย

 

  • ผู้ที่ผ่านเข้ารอบจะได้มีโอกาสจับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching) กับผู้ประกอบการ SMEs โดยตรง สู่การต่อยอดการทำงานด้วยเทคโนโลยีมากขึ้น
  • ผู้ชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัลสูงถึง 300,000 บาท พร้อมสิทธิในการเข้าร่วมทดสอบนวัตกรรมกับ ETDA Sandbox  ด้วย

 

เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้ - 4 พฤศจิกายน 2564

 

สมัครที่ https://bit.ly/3uF8tN8

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://techsauce.co/news/hackathon-finding-the-best-enable

บทความแนะนำ

เชิญชวนหน่วยงานยื่นข้อเสนอโครงการ ปี 2565 ผ่านเว็บไซต์ สสว. SME ONE และ SME CONNEXT

ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง เชิญชวนหน่วยงานที่ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือเพื่อนำไปใช้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปี 2565 (เอกสารแนบ 1)

“หน่วยงานที่ประสงค์ยื่นคำขอรับความช่วยเหลือ ส่งเสริม หรือสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยให้จัดทำเอกสารตามจำนวนที่ สสว. กำหนด และนำส่ง สสว. ด้วยตนเองที่

“สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เลขที่ 21 อาคารทีเอสทีทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900” ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564  ก่อนเวลา 17.30 น. โดย สสว.
จะถือวันรับเอกสารจากตราประทับรับเอกสารของ สสว. เป็นสำคัญ”

“เมื่อผลการพิจารณาสิ้นสุดแล้ว สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จะมีหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งผลการพิจารณาให้กับหน่วยงานที่ยื่นคำขอรับความช่วยเหลือ ส่งเสริม หรือสนับสนุน ได้รับทราบต่อไป”


เอกสารเพื่อให้หน่วยงานที่สนใจและประสงค์ยื่นคำขอรับความช่วยเหลือ ส่งเสริม หรือสนับสนุนสามารถDownloadไปดำเนินการ ประกอบด้วย

 

รายละเอียด

ประเภทเอกสาร

หมายเหตุ

3.1 กรอบการดำเนินงานโครงการยกระดับผู้ประกอบการรายย่อย

     (MSME Step up) ปีงบประมาณ 2565

PDF

เอกสารแนบ 2

3.2 กรอบการดำเนินงานโครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจชุมชนตามแนวพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2565

PDF

เอกสารแนบ 3

3.3 กรอบการดำเนินงานโครงการประกวด MSME National Awards        ปีงบประมาณ 2565

PDF

เอกสารแนบ 4

3.4 กรอบการดำเนินงานโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เข้าสู่ธุรกิจ

      อนาคต Next Normal ปีงบประมาณ 2565

PDF

เอกสารแนบ 5

3.5 กรอบการดำเนินงานโครงการ SME ปรับตัวรับมือ VUCA World

     (ภาคบริการ) ปีงบประมาณ 2565

PDF

เอกสารแนบ 6

3.6 กรอบการดำเนินงานโครงการพัฒนาและยกระดับคลัสเตอร์ต้นแบบ

     สู่ความเป็นเลิศ ปีงบประมาณ 2565

PDF

เอกสารแนบ 7

3.7 หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกหน่วยร่วมดำเนินงานเพื่อดำเนินงาน

      โครงการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

      ขนาดย่อม ปีงบประมาณ 2565

PDF

เอกสารแนบ 8

3.8 การพิจารณาคำขอรับความช่วยเหลือ ส่งเสริม หรือสนับสนุนของกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

     พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามมาตรา 34 (2)

PDF

เอกสารแนบ 9

3.9 การจัดเตรียมเอกสารในการยื่นคำขอรับความช่วยเหลือ ส่งเสริม หรือสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

PDF

เอกสารแนบ 10

3.10 แบบคำขอรับความช่วยเหลือ ส่งเสริม หรือสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สำหรับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ  ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 มาตรา 34 (2)     

Word

เอกสารแนบ 11

3.11 แบบคำขอรับความช่วยเหลือ ส่งเสริม หรือสนับสนุนจากกองทุน 

       ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สำหรับองค์การเอกชน    

       ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

       พ.ศ. 2543 มาตรา 34 (2)

Word

เอกสารแนบ 12

3.12 ข้อเสนอโครงการ ขอรับการสนับสนุน หรือให้ความช่วยเหลือ

       จากกองทุนสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

       ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

       พ.ศ. 2543 มาตรา 34 (2)

Word

เอกสารแนบ 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทั้งนี้ หากท่านต้องการข้อมูลอื่นใดเพิ่มเติม โปรดประสานการดำเนินงานได้ที่ นางสาวอารีรัตน์ พรหมมีศรี นักวิชาการ SMEs ชำนาญการ ฝปค. ได้ที่หมายเลขภายใน 3076 

บทความแนะนำ

เชิญชวนหน่วยงานที่ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือเพื่อนำไปใช้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปี 2565

บทความแนะนำ

ผลสำรวจ​​การมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ​ พ.ศ. 2563

ผลสำรวจ​​การมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ​ พ.ศ. 2563
 
รายงานฉบับสมบูรณ์​ [30 กันยายน 2564] :
 
สรุปผลที่สำคัญ​​​ ​[30 กันยายน 2564]​​​ :
ข้อมูล​​เ​พิ่​มเติม :
 
สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ :
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 0 2142-1234 โทรสาร 0 2143-8109 
บริการข้อมูลโทร : 0 214-17500-03 
email : services@nso.go.th

บทความแนะนำ

🚩"Red Flag 20 สัญญาณอันตราย ในการบริหารงานที่ SMEs ต้องระวัง!!!!" หลักสูตรสัมมนาออนไลน์สำหรับผู้นำและผู้บริหาร SMEs ที่มุ่งหวังนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จ

🚩"Red Flag 20 สัญญาณอันตราย ในการบริหารงานที่ SMEs ต้องระวัง!!!!" หลักสูตรสัมมนาออนไลน์สำหรับผู้นำและผู้บริหาร SMEs ที่มุ่งหวังนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จ
 
 
สอบถามข้อมูลติดต่อ : คุณไพลิน (แนท) 02-2151791 (Auto), 0846448061 

บทความแนะนำ