ศูนย์ข่าวสารและส่งต่อความช่วยเหลือทางธุรกิจ

ศูนย์ข่าวสารและส่งต่อความช่วยเหลือทางธุรกิจ เป็นหน่วยบริการ SME ที่ให้ความช่วยเหลือด้านข้อมูลข่าวสารทางธุรกิจ และนโยบายสำคัญของภาครัฐต่อการส่งเสริม SME รวมทั้งส่งต่อความช่วยเหลือไปยัง SME ผ่านโครงการของหน่วยงานภาครัฐต่างๆ